Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2017 m. archyvas

 

2017 m. archyvas

 

Turinys:

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis ir PAV ataskaitomis 2017 m.


2. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2017 m.


3. Informacija apie teismų panaikintas atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos leistinumo 2017 m.


4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m.


5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2017 m.


6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2017 m.

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2017 m.

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m.

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2017 m.

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2017 m.

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2017 m.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuali informacija PAV proceso dalyviams

 

        Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-311 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo", nuostatomis, poveikio aplinkai vertinimo dokumentai Aplinkos apsaugos agentūrai turi būti pateikti popieriniame ir skaitmeniame formate.

 

 

        Atsižvelgiant į tai, kad atsakinga institucija poveikio aplinkai vertinimo dokumentus skelbia savo tinklalapyje, prašome poveikio aplinkai vertinimo dokumentus skaitmeniname formate Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti su nuasmenintais duomenimis (nenurodyti fizinių asmenų vardų ir pavardžių, asmens kodų bei adresų (išskyrus planuojamos ūkinės veiklos organizatorių ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją)).

 

 

          Dėl informacijos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo rengimo

      Informuojame, kad nuo 2005 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų 1 priedo redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1026 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Įsakymas). Atsižvelgiant į tai, nuo 2015 m. gegužės 1 d. informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo turi būti rengiama ir Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiama vadovaujantis naujais reikalavimais. Iki 2015 m. gegužės 1 d. pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros baigiamos iki Įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

           Su Įsakymu galite susipažinti čia.

 

       Dėl Radiacinės saugos centro kaip poveikio aplinkai vertinimo subjekto

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos įstatymo 10 str. 2 p. ir Radiacinės saugos centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 "Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo", 10.2.14 p., Radiacinės saugos centras yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  įgaliotas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą radiacinės saugos srityje.

       Radiacinės saugos centras dalyvauja PAV procese lygiavertiškai Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentams pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 str. 1 d. 2 p., kai planuojama ūkinė veikla:

1) su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais;

2) branduolinės energetikos objektų veikla;

3) kurios metu gali susidaryti gamtinės kilmės radioakyviųjų medžiagų ir kuri nurodyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 2.5 p. ir (ar) Lietuvos higienos normos HN 85:2011 "Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos" 2 priede.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-03-17 raštas Nr. (10.2.2.3-411)10-2766).

 

     

 

 

2017 metai

 

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis, PAV ataskaitomis  ir PAV atrankos (informacija atrankai) dokumentais 2017 m.

 

2017-12-22 Pataisyta ir papildyta ŽŪK "AGROAVES GROUP" planuojamos ūkinės veiklos - paukštienos perdirbimo įmonė - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Informuojame, kad ŽŪK "AGROAVES GROUP" planuojamos ūkinės veiklos - paukštienos perdirbimo įmonė - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita buvo papildyta 2018-01-03 raštu Nr. 20180103-1, priedai (1, 2)

 

2017-12-04 Vilniaus miesto Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

2017-11-24 Planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
,

2017-11-15 Šiaulių rajono Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 

2017-11-06 Pataisyta ir papildyta UAB "Infraplanas" parengta ūkininko Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos -mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Margininkų k. -poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (3 versija), priedai 1-6, 7, 8, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 10-1, 10-2, 11-12, 13, 14, 15-18

 

2017-10-20 UAB "Infraplanas" parengta Planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo ataskaita 1 dalis, 2 dalis, 3 dalis, 4 dalis, 5 dalis, priedai:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,. Suinteresuotos visuomenės pastabos/pasiūlymai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Protokolas.

 

2017-09-25 Pataisyta ir papildyta UAB "Infraplanas" parengta ūkininko Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos -mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Margininkų k. -poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (2 versija), priedai (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

 

2017-09-13 ŽUK "AGROAVES GROUP" planuojamos ūkinės veiklos - paukštienos perdirbimo įmonė - poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

 

2017-07-17 UAB "Infraplanas" mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje Margininkų kaime poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (1 versija), netechninė santrauka, priedų skirtukai, priedai (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

 

2017-06-01 Dailidės baseino paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių  statybos poveikio aplinkai vertinimo programa

 

2017-03-09 UAB "Infraplanas" parengta Planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo programa, priedai (1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12).

 

2017-03-01 Pataisyta ir papildyta UAB "Infraplanas" parengta ūkininko Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos - mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r., Taurakiemio sen., Margininkų k. - poveikio aplinkai vertinimo programa, priedai

 

2017-01-31 UAB "Infraplanas" parengta ūkininko Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos - mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r., Taurakiemio sen., Margininkų k. -poveikio aplinkai vertinimo programa, priedai (1, 2, 3)

 

2017-01-05 Su Aplinkos apsaugos agentūrai pateikta nagrinėti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo - AECOM Infrastructure & Environment UK limited, atstovaujamos AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, internetinėje  svetainėje www.publicity.lt .   Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai/pastabos.

 

2017-01-04 UAB "Legra" planuojamos ūkinės veiklos Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinio naudojimo   poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Suinteresuotos visuomenės pastabos/pasiūlymai. Kitos pastabos/pasiūlymai.

 

2017-01-04 Patikslinta ir pataisyta UAB "Nereta" Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (tekstiniai 1,2), grafiniai (1,2,3,4,5,6,7). Suintersuotos visuomenės pastabos/pasiūlymai. Kitos pastabos/pasiūlymai.

 

 

2. Informacija apie buvusias klaidas jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą, galutinę atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2017 m.

 

 

 Data

Dokumento       

numeris            

Raštas dėl klaidų ištaisymo
Pataisytas dokumentas
2017-08-16 (28.6)-A4-8481 Dėl techninių kaidų ištaisymo  2017-08-16 Pataisyta atrankos išvada dėl UAB "Vėjoteka" iki 12 vėjo elektrinių parko įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2017-01-10
(28.3)-A4-298 Dėl klaidų ištaisymo
2017-01-06 Pataisyta galutinė atrankos išvada Nr. (28.3)-A4-226 dėl UAB „Krovinių terminalas“ planuojamos ūkinės veiklos – veiklos išplėtimo Burių g. 17, Klaipėdoje, poveikio aplinkai vertinimo
2017-02-07 (28.4)-A4-1356 Dėl klaidos ištaisymo Pataisyta 2017-02-02 atrankos išvada Nr. (28.4)-A4-1230 keturių paukštidžių statybos ir daržinės rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2017-04-06 (28.5)-A4-3743 Dėl klaidos ištaisymo Pataisyta 2017-03-28 Atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-3308 dėl Ignalinos r. Dūkšto sen. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2017-04-14 (28.2)-A4-4108 Dėl klaidos ištaisymo  

Pataisyta 2017-04-11 atrankos išvada Nr. (28.2)-A4-3866 dėl švelniakailių žvėrelių auginimo fermoje Kėdainių r. sav., Paliediškių k. poveikio aplinkai vertinimo

2017-04-19 (28.2)-A4-4163 Dėl klaidos ištaisymo  

Pataisyta 2017-04-13 atrankos išvada Nr. (28.2)-A4-4052 dėl sandėlio B. Brazdžionio g. 21, Kauno m. poveikio aplinkai vertinimo

2017-05-05 (28.4)-A4-4782 Dėl klaidos ištaisymo Pataisyta atrankos išvada dėl UAB "Storas medis" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2017-06-07 (28.1)-A4-5899 Dėl klaidų ištaisymo Pataisytas Aplinkos apsaugos agentūros 2017-05-23 raštu Nr. (28.1)-A4-5393 priimtas sprendimas dėl intensyvaus vištų dedeklių auginimo Ylakių paukštyne galimybių
2017-07-25 (28.5)-A4-7671 Dėl klaidos ištaisymo Pataisyta 2017-07-14 atrankos išvada Nr.(28.5)-A4-7374 dėl Zarasų rajono Rūsteikių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2017-11-16 (28.7)-A4-11823 Dėl klaidų ištaisymo galutinėje atrankos išvadoje dėl UAB "Ekobazė" nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimo ir jų perdirbimo Obenių g. 38, Elektrėnai, poveikio aplinkai vertinimo Pataisyta galutinė atrankos išvada dėl UAB "Ekobazė" nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimo ir jų perdirbimo Obenių g. 38, Elektrėnai, poveikio aplinkai vertinimo

 

 

3. Informacija apie teismų panaikintas PAV atrankos išvadas ir sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2017 m.

 

   

 

 

 

 

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m.

 

Paskelbimo data                PŪV pavadinimas                                                                                 PŪV vieta                                                             
 2017-11-28  Informacija apie  parengtą Vilkaviškio rajono graužinių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo  Marijampolės  apskritis, Vilkaviškio rajonas, Gražiškių seniūnija, Graužinių kaimas
 2017-10-30  

 

Informacija apie parengtą UAB „Šilo kelias“ planuojamos ūkinės veiklos – Kvyklių žvyro telkinio dalies išteklių naudojimo– poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Utenos apskritis, Utenos ir Molėtų rajonai, Utenos ir Suginčių seniūnijos, atitinkamai pagal seniūnijas Pažuvinčio viensėdis ir Vidžiūnų kaimas.

2017-09-11 Informacija apie parengtą UAB "Barocenas" planuojamos ūkinės veiklos - pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. - poveikio aplinkai vertinimo programą. Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 
2017-08-22

Informacija apie parengtą UAB „Eigirdžių agrofirma“ planuojamos ūkinės veiklos– intensyvaus kiaulių auginimo ūkio eksploatacija Telšės g. 11, Eigirdžių mstl., Telšių r.– poveikio aplinkai vertinimo programą

 

PAV dokumentų rengėjas UAB "Geomina" 2017-12-11 raštu Nr. 17-290 informavo, kad UAB "Eigirdžių agrofirma" planuojama ūkinė veikla Telšės g. 11, Eigirdžių mstl., Telšių r. nebus vykdoma

Telšės g. 11, Eigirdžių mstl., Telšių r.
2017-08-11

Informacija apie parengtą UAB „Nuta“ planuojamos ūkinės veiklos– panaudotos alyvos perdirbimas Pramonės g. 1, Alytaus m., Likiškių sen.– poveikio aplinkai vertinimo programą

Pramonės g. 1, Alytaus m., Likiškių sen.
 2017-08-11

Informacija apie parengtą UAB „Visolis“ planuojamos ūkinės veiklos – natrio šarmo gamyba Pramonės g. 1, Alytaus m., Likiškių sen., – poveikio aplinkai vertinimo programą

 Pramonės g. 1, Alytaus m., Likiškių sen.
2017-08-02 Informacija apie parengtą UAB „Rūteda“ planuojamos ūkinės veiklos – krematoriumo statybos ir eksploatavimo Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo programą

Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

2017-06-15

Informacija apie parengtą AB "Vilniaus paukštynas" viščiukų broilerių auginimo Kalviškių aikštelėje esančiose ir naujai statomose paukštidėse poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Kalviškių k.
2017-06-15 Informacija apie parengtą AB "Vilniaus paukštynas" viščiukų broilerių auginimo Dusinėnų aikštelėje esančiose paukštidėse poveikio aplinkai vertinimo programą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Dusinėnų k., Užupio g. 2A
2017-06-14 Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos - Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas, poveikio aplinkai vertinimo programą Vilniaus apskr., Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Bartkuškio miškas, Žaliosios girininkijos 53 kvartalas
2017-04-27 Informacija apie parengtą UAB "Terra Recycling" pavojingų ir nepavojingų atliekų ir supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo programą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Minsko pl. 57,59, Vilties g. 28
2017-03-20

Informacija apie parengtą UAB "Visolis" planuojamos ūkinės veiklos - natrio šarmo gamyba poveikio aplinkai vertinimo programą

 

PAV dokumentų rengėjas UAB "AV Consulting" 2017-08-09 raštu Nr. 17/A-2749 informavo, kad UAB "Visolis" planuojama ūkinė veikla Darbininkų g. 19B, Jonavos m. nebus vykdoma

Kauno apskr., Jonavos r. sav., Jonavos miesto sen., Jonava, Darbininkų g. 19B
2017-03-09 Pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių Alytaus mieste statyba Alytaus apskr., Alytaus miestas
2017-03-02 Informacija apie parengtą ūkininko sodybvietės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl.  žemės sklypas kad. Nr. 5544/0004:280
2017-02-14 Informacija apie parengtą UAB "Joniškio grūdai" broilerių paukštyno įrengimo ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo programą Panevėžio apskr., Panevėžio r. sav., Raguvos sen., Užubalių k.
2017-02-08

Informacija apie parengtą UAB "Nuta" planuojamos ūkinės veiklos - panaudotos alyvos perdirbimas poveikio aplinkai vertinimo programą


PAV dokumentų rengėjas UAB "AV Consulting" 2017-08-09 raštu Nr. 17/A-2745 informavo, kad UAB "Nuta" planuojama ūkinė veikla Briedžio g. 2A ir 6, Kretingos m. nebus vykdoma

Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav., Kretingos m, Kretingos miesto sen., Briedžio g. 2A ir 6

2017-02-08

 

Informacija apie parengtą UAB "Visolis" planuojamos ūkinės veiklos - natrio šarmo gamyba poveikio aplinkai vertinimo programą

 

PAV dokumentų rengėjas UAB "AV Consulting" 2017-03-17 raštu Nr. 17/A-2704 informavo, kad UAB "Visolis" atsisako vykdyti planuojamą ūkinę veiklą Kėdainių m., Vakarų g. 5 ir numato ją vykdyti Jonavos m., Darbininkų g. 19B

Kauno apskr. Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Kėdainių miesto sen., Vakarų g. 5
2017-01-20 Informacija apie parengtą planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą Planuojama gatvė yra šiaurinėje Vilniaus miesto dalyje, Verkių ir Fabijoniškių seniūnijų ribose.
 2017-01-17

 

Informacija apie parengtą kalcio amonio nitrato, amonio nitrato, amonio sulfonitrato, amonio nitrato su priedais trąšų gamybos pastato su produkcijos, žaliavų sandėliais ir geležinkeliu AB "Achema" teritorijoje naujos statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

Kauno apskr., Jonavos r. sav., Ruklos sen., Jonalaukio k. 1
 2017-01-06

 

Informacija apie parengtą ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Klaipėdos apskr., Klaipėdos raj. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl.             

 

 

 

 

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2017 m.

 

Data               
PŪV pavadinimas                                                                                 
PŪV vieta                                              
2017-12-04 Informacija apie gautą UAB "GASTA" Vilniaus miesto Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Vilniaus apskr., Vilniaus miesto sav., Panerių sen.
2017-11-17 Informacija apie gautą Šiaulių rajono Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą  Šalpirčių k., Bubių sen., Šiaulių rajonas
2017-11-08 Informacija apie gautą AB Kaišiadorių paukštynas modernizavimo ir gamybinių pajėgumų didinimo Paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadoryse poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Kauno apskr., Kaišiadorių r.sav., Kaišiadorių m. sen., Kaišiadorys, Paukštininkų g. 15A, 16
2017-10-30 Informacija apie gautą pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių Alytaus mieste statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Alytaus miestas Didžiosios Dailidės ežeras
2017-10-26 Informacija apie gautą UAB "Joniškio grūdai" broilerių paukštyno įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Panevėžio apskr., Panevėžio r. sav., Raguvos sen., Užubalių k.
2017-09-22

 Informacija apie pakartotinai gautą ataskaitą dėl 

2017-09-22 UAB "Kolekta" planuojamos ųkinės veiklos -krematoriu mo statybos ir eksploatavimo Kaune papildyta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita  priedai(11a, 2,2a, 2b, 3,4,5, 6, 

 Kauno apskr., Kauno m. Taikos pr.114 M.
2017-09-12 Informacija apie gautą ŽŪK "AGROAVES GROUP" planuojamos ūkinės veiklos - paukštienos perdirbimo įmonė - poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Kauno apskr., Kaišiadorių r, sav., Žiežmarių sen., Žiežmarių m.
2017-08-16 Informacija apie pakartotinai  gautą vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje Šventorios-Palangos atkarpoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Baltijos jūros Lietuvos akvatorija
2017-07-18 Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos - ūkininko sodybvietės įrengimas ir eksploataciją, numatomos vykdyti Klaipėdos g. 46, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
Klaipėdos apskr., Kalipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl., Klaipėdos g. 46, žemės sklypas kad. Nr. 5544/0004:280
2017-07-13 Informacija apie gautą mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje Margininkų kaime poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Kauno apskr., Kauno r. sav., Taurakiemio sen., Margininkų k.
2017-07-11 Informacija apie gautą ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl., žemės sklypas kad. Nr. 5544/0004:281
2017-06-22 Informacija apie pakartotinai gautą Alytaus rajono savivaldybės Bogušiškių II žvyro ir smėlio telkinio naujų plotų naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Daugų sen., Šiukščiakalnio k.
2017-06-16 Informacija apie gautą AB "Achema" formalino gamybos agregato statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Kauno apskr., Jonavos r. sav., Ruklos sen., Jonalaukio k.
2017-06-12 Informacija apie gautą krematoriumo statybos ir eksploatacijos Kaune poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Kauno apskr., Kaunas, Taikos pr. 114M
2017-05-17 Informacija apie gautą Petrašiūnų II dolomito praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Šiaulių apskr., Pakruojo r., Petrašiūnų k.
2017-05-02 Informacija apie gautą 330 kV elektros oro linijos Lietuvos elektrinė-Vilnius rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Vilniaus apskr. Elektrėnų sav. (Pastrėvio, Kietaviškių, Elektrėnų sen.), Trakų r. sav. (Trakų, Senųjų Trakų sen.), Vilniaus m. sav. (Panerių sen.)
2017-04-20 Informacija apie pakartotinai gautą intensyvaus vištų dedeklių auginimo Ylakių paukštyne poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Klaipėdos apskr., Skuodo r. sav., Ylakių sen., Stripinių k., Spigino g. 3 ir 6
2017-02-20 Informacija apie gautą broilerių auginimo, rekonstravus ir modernizavus esamus kiaulidžių pastatus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Šiaulių apskr., Joniškio r. sav., Kriukų sen., Bučiūnų k., Beržų g. 2
 2017-01-20  Informacija apie gautą vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
 Kauno apskr., Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorija
 2017-01-13  Informacija apie gautą vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje Šventorios-Palangos atkarpoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą  Baltijos jūros Lietuvos akvatorija

 

 

 

6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2017 m.

 

 Data         

Dokumento   

numeris                                       

 Išvada                                                                  

Informacija atrankai

 

2017-12-29 (28.1)-A4-13434 Atrankos išvada dėl UAB "Biodegra" atliekų tvarkymo veiklos pajėgumų keitimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai

Papildomi dokumentai

2017-12-29 (28.2)-A4-13406 Atrankos išvada dėl UAB "Ekobazė" PŪV- nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimui ir jų perdirbimui PAV

Informacija atrankai

Priedas

2017-12-28 (28.1)-A4-13316    Atrankos išvada dėl Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno veiklos optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-12-21 (28.2)-A4-13138 Atrankos išvada dėl stambiųjų atliekų priėmimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės veiklos plėtros Julijanavos g. 1, Kaune, poveikio aplinkai vertinimo Atrankos informacija
2017-12-21 (28.3)-A4-13208 Atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų surinkimo ir tvarkymo veiklos, Liepų g. 85A, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo

Atrankos informacija 1

Atrankos informacija 2

2017-12-19 (28.3)-A4-13069 Atrankos išvada dėl šlako (pelenų) ir didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelių statybos, Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo

Atrankos informacija

Priedai

2017-12-19 (28.2)-A4-13063 Atrankos išvada dėl stambiųjų atliekų priėmimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės veiklos plėtros Ašigalio g. 20A, Kaune, poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-12-14 (28.7)-A4-12940 Atrankos išvada dėl karamelinio salyklo gamybos cecho plėtros, Slėnio g. 9A, Švenčionėliuose, Švenčionių r., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedas
2017-12-13 (28.6)-A4-12883 Atrankos išvada dėl panaudotų alyvų ir naftos produktų atliekų surinkimo, laikymo, paruošimo naudoti kaip kurą ir kitų pavojingų atliekų surinkimo, laikymo, apdorojimo arba paruošimo naudoti tolimesniam tvarkymui poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-12-12 (28.3)-A4-12872 Atrankos išvada dėl geležinkelio kelių Nr. 304 ir 306 naujos statybos Perkėlos g. , Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 1,

Informacija atrankai 2.

       
2017-12-11 (28.2)-A4-12758 Atrankos išvada dėl trečiosios kategorijos gyvulinės kilmės šalutinių produktų gamybos plėtros Vytauto Didžiojo g.120, Kaišiadoryse poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai,    priedas 1
2017-12-11 (28.3)-A4-12755 Atrankos išvadadėl UAB „Klaipėdos aerouostas" planuojamos ūkinės veiklos – medienos plokščių, baldų gamybos įmonių statybos ir eksploatacijos Pramonės g. 14, Dirvupių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-12-07 (28.4)-A4-12674 Atrankos išvada dėl išteklių gavybos atnaujinimo Juodžiuko durpių telkinyje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-12-07 (28.7)-A4-12636 Atrankos išvada dėl Vilniaus rajono Papiškių ir Merešlėnų telkinių smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo Informacija atrankai, priedai
2017-12-05 (28.7)-A4-12546 Atrankos išvada dėl sandėlių, skirtų įvairioms prekėms laikyti statybos, Katilių k., Nemežio sen., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
2017-12-05 (28.7)-A4-12547 Atrankos išvada dėl dujotiekio sujungiant Pagirių k. ir Valčiūnų k. Vilniaus r. sav. įrengimo. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, prieddas 1, 2
2014-12-05 (28.2)-A4-12559 Atrankos išvada dėl polimerinių vandeninių tirpalų gamybos poveikio aplinkai vertinimo

priedas Nr. 1A,

Priedas Nr. 6

Priedas Nr. 7

Informacija atrankai

2017-11-28 (28.7)-A4-12252 Atrankos išvada dėl Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
Atrankos informacija
2017-11-27 (28.4)-A4-12211 Atrankos išvada dėl UAB "IKEA Industry Lietuva" medžio drožlių ir baldų gamybos įmonės katilinės pajėgumo didinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Atrankos informacija
2017-11-27 (28.2)-A4-12216 Atrankos išvada dėl Duomenų centro statybos ir eksploatacijos Kruonio Hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-11-24 (28.4)-A4-12178 Atrankos išvada dėl UAB "Eilana" Pramonės g. 1, Alytuje panaudotų plastikų ir degiųjų atliekų perdirbimo pirolizės būdu poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-11-23 (28.2)-A4-12156 Atrankos išvada dėl AB "Lifosa" fosfatinių trąšų gamybos modernizavimo ,Juodkiškio g.50, Kėdainiai  Informacija atrankai 
2017-11-22 (28.2)-A4-12110 Atrankos išvada dėl 5x7,5 kW vėjo jėgainių projektavimo ir įrengimo darbų sklype kad.Nr.5203/0003:382 Babtų k., Babtų sen., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atranka,     priedai
2017-11-22 (28.5)-A4-12107 Atrankos išvada dėl Rokiškio rajono Čedasų, Salų miestelių ir Lailūnų kaimo paviršinio vandens sutvarkymo ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo  
2017-11-17 (28.2)-A4-11891 Atrankos išvada dėl mažmeninės prekybos centro Varnių g., Kaune statybos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-11-21 (28.3)-A4-11997 Atrankos išvada dėl UAB "V. Paulius & Associates Real Estate" PŪV - maisto produktų sandėlio - šaldytuvo statybos Stariškės g. 27, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai
2017-11-21 (28.3)-A4-11985 Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo pajėgumų didinimo, Gaurės g. 29A, Tauragės m., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-11-21 (15.9)-A4-11936 Atrankos išvada dėl pramonės objektų valdų plėtimo poveikio aplinkai vertinimo, Baltosios Vokės g. 37, Vilnius

Informacija atrankai,  priedasNr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2017-11-21 (28.5)-A4-12010 Atrankos išvada dėl Molėtų rajono savivaldybės Rimučių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-11-21 (28.7)-A4-11937 Atrankos išvada dėl antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų apdorojimo, plastiko dribsnių, granulių bei mišinių gamybos, Beržės g.1, Beržės k., Širvintų r., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, virselis, priedas Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2017-11-17 (28.5)-A4-11898 Atrankos išvada dėl Rokiškio rajono Panemunėlio geležinkelio stoties gyvenvietės paviršinio vandens sutvarkymo ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-11-17 (28.3)-A4-11897 Atrankos išvada dėl avių fermų komplekso eksploatacijos Lapų g. 13 ir Lapų g. 11, Šlapšilės k., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai.
2017-11-15 (28.5)-A4-11746 Atrankos išvada dėl planuojamos eksploatuoti netinkamų transporto proemonių tvarkymo veiklos Ežero g. 15A, Bajorų k., Rokiškio r., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-11-15 (28.5)-A4-11745 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Naurašilių II žvyro ir smėlio telkinio II sklypo naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-11-14 (28.2)-A4-11621 Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato Vakariniame aplinkkelyje, Kaune statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo   Informacija atrankai Priedai 1, 2
2017-11-14 (28.5)-A4-11630 Atrankos išvada dėl planuojamo gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8 MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, Pramonės g. 11, Utena, rekonstravimo poveio aplinkai vertinimo Informacija atrankai Priedas
2017-11-09 (28.5)-A4-11483 Atrankos išvada dėl šilumos tinklų modernizavimo Visagino mieste poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai Priedas 1, 2
2017-11-09 (28.3)-A4-11485 Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo nuo PK (56) iki PK (65) tobulinimo iki -14,50 m dugno altitudės, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-11-08 (28.4)-A4-11457 Atrankos išvada dėl garažų paskirties pastato statybos ir eksploatavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 1
2017-11-08 (28.4)-A4-11442 Atrankos išvada dėl eksplotuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo, adresu Paukštyno g. 6, Buktos k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-11-06 (28.2)-A4-11316 Atrankos išvada dėl baldų gamybos įmonės statomos Kauno LEZ teritorijoje Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. statybos poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

Priedas 1,   2,   3,   4

2017-11-06 (15.9)-A4-11280 Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato Vikingų g. 5 Vilniuje, statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-11-06 (28.3)-A4-11306 Atrankos išvada dėl iki 16 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3,4 MW, statybos ir eksploatacijos žemės sklypuose, esančiuose Birštoniškių, Piktupėnų, Vidgirių ir Strepeikių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-11-03 (28.4)-A4-11260 Atrankos išvada dėl UAB "Agritera" kartono padėklų gamybos pastato statybos Šakių r. sav., Papartynų k., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-11-03 (28.3)-A4-11256 Atrankos išvada dėl planuojamų septynių vėjo jėgainių Meišlaukių k. (Usėnų sen.), Kavolių k. (Usėnų sen.) Kekersų k. (Katyčiu sen.), Šėrių k. (Juknaičių sen.) Vaitkaičių k. (Juknaičių sen.), Okslindžių k. (Juknaičių sen.) Šilutės r. sav. statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-11-02 (28.2)-A4-11231 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - pavojingų atliekų surinkimo ir laikymo punkto įrengimo V. Krėvės pr. 128 G, Kaunas poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-11-02 (28.3)-A4-11228 Atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų sandėliavimo bei krovinių tvarkymo veiklos išplėtimo Perkėlos g. 10, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-30 (28.2)-A4-11134 Atrankos išvada dėl Kauno r. Žėbiškių k., Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-10-31 (28.1)-A4-11165 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos galvijų ferma Jokūbaičių I k., Girdžių sen., Jurbarko r. sav. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-30 (28.6)-A4-11135 Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato Karaliaučiaus g. 19, Šiauliuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-30 (28.4)-A4-11103 Atrankos išvada dėl UAB "Autobilas" atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-30 (28.4)-A4-11102 Atrankos išvada dėl stambiųjų atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo aikštelės veiklos plėtros, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-30 (28.5)-A4-11101 Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo Barklainių k., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
207-10-30 (28.2)-A4-11082 Atrankos išvada dėl ūk. Gintauto Andzelio galvijų ūkio modernizavimo ir plėtros Gedydų k., Raseinių r. poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai  Priedas1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
2017-10-26 (28.6)-A4-11027 Atrankos išvada dėl kvartalinių šilumos tinklų trasų rekonstrukcijos nuo VŠK-3-1 iki VŠK-3-1D (Melioratorių g.) ir nuo VŠK-4-1 iki VŠK-4-6 (Ventos g. ir sodų kelio) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-26 (28.6)-A4-11009 Atrankos išvada dėl kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcijos nuo Reivyčių katilinės iki Tyliosios g. 40, Mažeikiuose poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-26 (28.6)-A4-11008 Atrankos išvada dėl kvartalinės šilumos tinklų trasos praplėtimo nuo šilumos kameros SK46 iki V. Kudirkos g. 6, Mažeikiuose poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-10-24 (28.3)-A4-10911 Atrankos išvada dėl amonio sulfato krovos Informacija atrankai. Priedas. Priedas Nr. 5.
2017-10-24 (28.4)-A4-10908 Atrankos išvada dėl Voniškių ŽŪB pieninių galvijų komplekso išplėtimo, poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

Priedai

2017-10-24 (28.2)-A4-10904 Atrankos išvada dėl Kauno r.,Žvirgždės k., Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-10-20 (28.4)-A4-10827 Atrankos išvada dėl vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-10-20 (28.5)-A4-10843 Atrankos išvadadėl UAB Valvira planuojamos ūkinės veiklos- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-20 (28.3)-A4-10834 Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18 rekonstravimo, Naujoji uosto g. 23, Klaipėdoje, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-19 (28.2)-A4-10744 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklos Tverijoniškės k., Pagojukų sen., Raseinių r.  Informacija atrankai
2017-10-13 (28.2)-A4-10605 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklos Skudžiūnų k., Pagojukų sen., Raseinių r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-17 (28.6)-A4-10695 Atrankos išvada dėl netinkamos eksploatuoti žemės ūkio technikos apdorojimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-10-17 (28.3)-A4-10678 Atrankos išvada dėl iki 7 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3,4 MW, statybos ir eksploatacijos žemės sklypuose, esančiuose Lumpėnų ir Trakininkų k., Lupmėnų sen., Pagėgių sav., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atranka
2017-10-16 (28.6)-A4-10623 Atrankos išvad dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai, 

priedas1

priedas2

2017-10-12 (28.5)-A4-10531 Atrankos išvada dėl UAB ,,RE-notas" netinkamų naudoti padangų mechaninio perdirbimo ir produktų iš elastomerų gamybos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-10-12 (28.7)-A4-10511 Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo aikštelės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
2017-10-11 (28.6)-A4-10459 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-10-09 (28.3)-A4-10366 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 168 Klaipėda - Kretinga ruožo nuo 7,298 km iki 8,307 km rekonstravimo įrengiant pėsčųjų ir dviračių taką. Informacija atrankai
2017-10-09 (28.6)-A4-10328 Atrankos išvada dėl paukščių skerdyklos su nuotekų valymo įrenginiais statybos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-10-06 (28.5)-A4-10279 Atrankos išvada dėl biokuro vandens šildymo katilinės statybos Beržų g. 6, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-06 (28.3)-A4-10272 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai - Gargždai- Vėžaičiai ruožo nuo 7,694  km iki 8,714 km, rekonstravimo įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką.  Informacija atrankai
2017-10-06 (28.5)-A4-10266 Atrankos išvada dėl UAB „Vasaknos“ žuvų inkubatoriaus su jauniklių paauginimu gamybinių pajėgumų išplėtimui Vasaknų k., Dusetų sen., Zarasų r. (žemės sklype kad. Nr. 4374/0001:53) poveikio aplinkai vertinimas poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai priedai
2017-10-06 (28.3)-A4-10245 Atrankos išvada dėl AB "Klaipėdos energija" PŪV - Klaipėdos rajoninės katilinės rekonstrukcijos, įrengiant biokuro katilus su kondensaciniais dūmų ekonomaizeriais - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai 1, 2.
2017-10-02 (28.3)-A4-10117 Atrankos išvada dėl iki 9 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3,4 MW, statybos ir eksploatacijos žemės sklypuose, esančiuose Bajėnų, Genių, Piktupėnų ir Užbalių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-10-02 (28.6)-A4-10062 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-29 (28.7)-A4-10011 Atrankos išvada dėl UAB "Liepvalda" sandėliavimo paskirties pastato satybos ir eksploatacijos, Liepkalnio g. 172 LKF, Vilniuje, poveikio ap;inkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai
2017-09-28 (28.3)-A4-9967 Atrankos išvada dėl v. r. krašto kelio 167 Smiltynė - Nida ruožo nuo 20,93 km iki 35,85 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai Priedai 1, 2.
2017-09-28 (28.3)-A4-9966 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio 167 Smiltynė - Nida ruožo nuo 3,458 km iki 18,946 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai. Priedai 1, 2.
2017-09-25 (28.7)-A4-9815 Atrankos išvada dėl pramonės, sandėliavimo bei komercinės paskirties objektų statybos ir eksploatacijos naujai formuojamame apie 12,54 ha ploto sklype Kinelių vs., Rudaminos sen., Vilniaus r. ir Totorinės k., Rudaminos sen., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai 1, 2, 3, 4, 5
2017-09-26 (28.2)-A4-9855 Atrankos išvada dėl medicinos pagalbos priemonių gamyklos sergeičikų Ik.,Karmėlavos sen., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-22 (28.6)-A4-9743 Atrankos išvada dėl sukietintų ir stabilizuotų pavojingų pelenų šalinimo UAB "Toksika" pavojingų atliekų sąvartyne poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-22 (28.7)-A4-9783 Atrankos išvada dėl skydinių-karkasinių namų gamybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12
2017-09-21 (28.4)-A4-9705 Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo esamoje žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje su didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo zona Juodaviškių k., Jiezno sen., Prienų rajone poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedas
2017-09-21 (28.6)-A4-9686 Atrankos išvada dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo (Varniai, Telšių r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-09-21 (28.7)-A4-9677 Atrankos išvada dėl nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-21 (28.7)-A4-9666 Atrankos išvada dėl Švenčionių rajono savivaldybės Lygumų žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-15 (28.3)-A4-9490 Atrankos išvada dėl UAB „Relit“ planuojamos ūkinės veiklos – dviejų vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos žemės sklypuose (kadastro Nr. 8832/0002:380, 8832/0002:383), Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav. – poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2019-09-15 (28.3)-A4-9472 Atrankos išvada dėl UAB "Žemera" PŪV - Šilutės r. sav Gaidelių smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimo PAV Informacija atrankai
2017-09-15 (28.7)-A4-9483 Atrankos išvada dėl automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai 1, 2
2017-09-15 (28.7)-A4-9486 Atrankos išvada dėl prekybos centro V. Pociūno g. 8 ir automobilių stovėjimo aikštelės V. Pociūno g. 2A, Vilniuje, statybos ie eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai 1, 2
2017-09-15 (28.5)-A4-9480 Atrankos išvada dėl hidrotechnikos statinių Biržų r. sav., Vabalninko sen., Ramongalių k., rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo  
2017-09-15 (28.6)-A4-9479 Atrankos išvada dėl išteklių gavybos atnaujinimo Bebrųjų žvyro telkinyje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-15 (28.6)-A4-9475 Atrankos išvada dėl UAB "VEVP'" iki 5 vėjo elektrinių parko statybos Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

priedai,

priedas

 

2017-09-14 (28.2)-A4-9461 Atrankos išvada dėl naujos technologinės įrangos galinčios perdirbti iki 150 t/p dyzelinų naftos frakcijų, pagerinant jų techninius ir kokybinius rodiklius, diegimas Ruklos g. 16A Jonavoje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-14 (28.7)-A4-9451 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo, metalo atliekų surinkimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-14 (28.3)-A4-9396 Atrankos išvada dėl UAB „Projektų rengimo biuras“ planuojamos ūkinės veiklos – prekybos paskirties pastato, Klaipėdos pl. 59, Palangoje, statybos ir eksploatavimo – poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-11 (28.4)-A4-9306 Atrankos išvada dėl UAB "Almantus" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-11 (28.7)-A4-9256 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo, Sandėlių g. 36, Vilnius, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai
2017-09-11 (28.7)-A4-9304 Atrankos išvada dėl plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimas poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai, 1, 2, 3.
2017-09-11 (28.7)-A4-9303 Atrankos išvada produkcijos laikymo ir saugojimo sandėlio statybos, Vilniaus m. sav., Vakarinė g. 100, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai, 1
 2017-09-11  (28.2)-A4-9282  Atrankos išvada dėl vištų dedeklių ir gaidžių laikymo Ručiūnų k., Jonavos r. poveikio aplinkai vertinimo
 Informacija atrankai Priedai 1, 2
2017-09-08 (28.7)-A4-9219 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-06 (28.2)-A4-9157 Atrankos išvada dėl šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos gamyklos statybos Veterinarų g.52, Biruliškių k.,Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-07 (28.3)-A4-9185 Atrankos išvada dėl Audros Dobilaitės švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo, Traukšlio g. 26E, Dirkintų k., Traksėdžio sen., Šilalės r. sav. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai; priedas
2017-09-07 (28.6)-A4-9184 Atrankos išvada dėl emulsinės amonio nitrato matricos gamybos anaujai įrengiamoje linijoje esamame gamybiniame pastate (Pakruojo r.)  Informacija atrankai
2017-09-05 (15.9)-A4-9108 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo Dariaus ir Girėno g. 187, Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-05 (28.4)-A4-9113 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo adresu Vasaros g. 22A, Marijampolė poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-01 (28.7)-A4-9003 Atrankos išvada dėl aukštos pridėtinės vertės gaminių gamybos Liepkalnio g. 134A, Vilnius, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-09-01 (28.5)-A4-9021 Atrankos išvada dėl Anykščių r. Kurklių žvyro telkinio naujų plotų naudojimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai  Priedai
2017-09-01 (28.6)-A4-9007 Atrankos išvada dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo Telšių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-08-31 (28.3)-A4-8972 Atrankos išvada dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių (pirso) Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimo, Nemuno g. 24, Klaipėda – poveikio aplinkai vertinimo
Informacija atrankai
2017-08-31 (28.4)-A4-8969 Atrankos išvada dėl ENTP surinkimo ir apdorojimo Birštono g. 32, Birštono v.s., Birštono sav. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-08-25 (28.7)-A4-8744 Atrankos išvada dėl Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statybos Rytų g. 36, Naujosios Vilnios sen., Vilniaus m. sav. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai: 1
2017-08-28 (28.5)-A4-8838 Atrankos išvada dėl pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos Tinklų g. 25A, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-08-23 (28.4)-A4-8682 Atrankos išvada dėl Šeštokų miestelio stadiono rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-08-23 (28.3)-A4-8690 Atrankos išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai: 1-4; 5; 6-12; 13; 14-17; 18-19; 20; 21-22; 23A; 23B; 24-25.
2017-08-17 (28.2)-A4-8500 Atrankos išvada dėl esamos vėjo jėgainės rekostrukcijos ir eksploatacijos Anšvenčių k., Smalininkų sen., Jurbarko r.   Informacija atrankai su priedais
2017-08-17 (28.5)-A4-8479 Atrankos išvada dėl Pasvalio RK, Mūšos g. 16, Pasvalys, rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai Priedai
2017-08-16 (28.2)-A4-8445 Atrankos išvada dėl požeminės automobilių stovėjimo aikštelės po Vienybės a., Kaune  Informacija atrankai Priedai 1, 2, 3
2017-08-09 (28.7)-A4-8195 Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato, Sabališkių g. 1 D (1C), Elektrėnuose, statybos projekto, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-08-08 (28.2)-A4-8144 Atrankos išvada dėl baldų gamybos įmonės plėtros Liuksemburgo akl., Kaune poveikio aplinkai vertinimo   Informacija atrankai  Priedai-2,3, 4
2017-08-08 (28.4)-A4-8099 Atrankos išvada dėl UAB "Vita Baltic International" apvalaus porolono linijos įrengimo, pastatų išplėtimo, produkcijos sandėlio statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedas Nr. 1, Priedas Nr. 2
2017-08-08 (28.3)-A4-8107 Atrankos išvada dėl UAB „Regvėja“ keturių vėjo jėgainių rekonstrukcijos ir eksploatacijos Endriškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-08-04 (28.3)-A4-8026 Atrankos išvada dėl VšĮ Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos fizinio-psichologinio parengimo, gelbėjimo įrangos treniruočių bei automobilių pravažiavimo ir stovėjimo aikštelių rekonstrukcijos ir eksploatacijos, I. Kanto g. 7, 7A, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-08-03 (28.7)-A4-7951 Atrankos išvada dėl Kalnėnų vandenvietės statybos, rekonstrukcijos ir veiklos, Moldovos g. 1, Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai
2017-08-02 (28.2)-A4-7914 Atrankos išvada dėl sandėliavimo paskirties pastatų R.Kalantos g.49, Kaune statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai Priedai 12,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
2017-08-01 (28.4)-A4-7874 Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo esamoje Simno didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-31 (28.2)-A4-7834 Atrankos išvada dėl prekybos centro Savanorių pr. 404 A, Kaune statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-07-31 (28.6)-A4-7856 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai, VSTT išvada
2017-07-31 (28.4)-A4-7827 Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo esamoje Merkinės didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-28 (28.4)-A4-7816 Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo esamoje Balbieriškio didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėje Klevų g. 52, Gerulių k., Prienų r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-28 (28.4)-A4-7815 Atrankos išvada dėl esamoje didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėje Paklėštarės k., Varėnos r. surenkamų atliekų kiekio padidinimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-28 (28.4)-A4-7814 Atrankos išvada dėl kaimo turizmo veiklos ūkininko sodyboje Paežerės g. 2A, Paserninkų k., Seirijų sen., Lazdijų r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-27 (28.5)-A4-7779 Atrankos išvada dėl AB "Vilniaus degtinė" Obelių spirito varyklos" nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-07-25 (28.2)-A4-7667 Atrankos išvada dėl Girkalnio mst. I tvenkinio išvalymo ir poilsio zonos įrengimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-07-25 (28.4)-A4-7665 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) auginimo ir veisimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-24 (28.3)-A4-7622 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos pakeitimo Liepų g. 17, Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-21 (28.4)-A4-7574 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių ( šinšilų) auginimo ir veisimo poveikio aplinkai verttinimo Informacija atrankai
2017-07-20 (28.2)-A4-7520 Atrankos išvada dėl mėsinių viščiukų (broilerių) auginimo Neprėkštos k., Palomenės sen., kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-07-18 (28.4)-A4-7441 Atrankos išvada dėl AB "Eglės" sanatorijos komplekso naujų pastatų statybos ir esamų pastatų rekonstravimo Eglės g. 1, Druskininkuose poveikio aplinkai vertinimo informacija atrankai
2017-07-14 (28.7)-A4-7361 Atrankos išvada dėl techninės tekstilės gamybos linijos, Ateities g. 3, Vievis, Elektrėnų sav., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-14 (28.2)-A4-7376 Atrankos išvada dėl šinšilų auginimo ūkio įrengimo Krivėnų g.6, Gaižuvėlės k., Babtų sen., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-14 (28.3)-A4-7373 Atrankos išvada dėl UAB "Emola" planuojamos ūkinės veiklos - Šilalės rajono Kvėdarnos žvyro telkinio dalies naudojimo - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-14 (28.5)-A4-7374 Atrankos išvada dėl Zarasų rajono Rūsteikių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-10 (28.2)-A4-7171 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti Kauno rajono savivaldybės Naujienos kaime Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naują plotą Informacija atrankai
2017-07-10 (28.2)-A4-7146 Atrankos išvada dėl Kauno oro uosto riedėjimo tako ir perono einančio nuo esamo pietinio perono link LEZ statybos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-07-07 (28.6)-A4-7103 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-05 (28.3)-A4-7087 Atrankos išvada dėl UAB "Prokalina" planuojamos ūkinės veiklos - Šilutės r. Lapynų II smėlio telkinio naujo ploto eksploatavimo - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-05 (28.2)-A4-7061 Atrankos išvada dėl elektronikos komponentų gamybos Sergeičikų k., Kauno r. (Lez-o teritorijoje)  Informacija atrankai
2017-07-04 (28.4)-A4-7028 Atrankos išvada dėl žvalgybinio gręžinio Kudirka - 2 gręžimo, žvalgybos ir bandomosios naftos gavybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-07-04 (28.7)-A4-7018 Atrankos išvada dėl atviros automobilių saugyklos ir paslaugų paskirties pastato statybos Čiuožiakampio g. 65, 67, 71, Šalčininkų m., Šalčininkųr. sav., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai
2017-07-04 (28.7)-A4-7019 Atrankos išvada dėl trijų žuvų auginimo kompleksų įrengimo rekonstruojamame pieno komplekse Punžonių k., Buivydžių sen.,Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai  Nr. 1, Nr. 2
2017-07-04 (28.6)-A4-7006 Atrankos išvada dėl vėjo elektrinių statybos (Telšių r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
       
2017-06-30 (28.4)-A4-6943 Atrankos išvada dėl paieškinio gręžinio Vilkupiai - 1 gręžimo, žvalgybos ir bandomosios naftos gavybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-30 (28.)-A4-6937 Atrankos išvada dėl gyvenamųjų namų ir kitų statinių statybos ir teritorijuos tvarkymo tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių T4 kvartalo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedas Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3.
2017-07-03 (28.7)-A4-6970 Atrankos išvada dėl Trakų rajono Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedas
2017-06-29 (28.2)-A4-6895 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - biodujų jėgainės statybos ir žuvies apdorojimo cecho rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai. Priedai 1 2 3 4 5 6
2017-06-28 (28.5)-A4-6848 Atrankos išvada dėl Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo ir eksploatacijos Papušių k. 2, Panevėžio sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai

2017-06-28 (28.4)-A4-6840 Atrankos išvada dėl UAB "Ekobazė" nepavojingų atliekų paruošimo pakatotiniam naudojimui, nuodojimo ir jų perdirbimo Obenių g. 38, Elektrėnai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-27 (28.4)-A4-6766 Atrankos išvada dėl UAB "Autopraidas" netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo Minsko pl. 33A, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-27 (28.4)-A4-673 Atrankos išvada dėl Būdos II smėlio ir žvyro bei inertinio mineralinio grunto telkinių išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-27 (28.6)-A4-6767 Atrankos išvada dėl vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos (Akmenės r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-27 (28.3)-A4-6753 Atrankos išvada dėl UAB „LT Energija“ planuojamos ūkinės veiklos – iki 14 vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos Bajėnų, Endriškių, Genių, Gudų, Piktupėnų ir Užbalių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav. – poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-26 (28.2)-A4-6700 Atrankos išvada dėl tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos Lampėdžio karjere, Kaune įrengimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacijas, priedai
2017-06-23 (28.7)-A4-6620 Atrankos išvada dėl sandėlio Kadriškių k., Vilniaus m. sav., statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedas
2017-06-23 (28.6)-A4-6646 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo (Kelmės r.) poveikio aplinkai verinimo Informacija atrankai
2017-06-23 (28.6)-6644 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo (Radviliškio r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-23 (28.6)-A4-6641 Atrankos išvada dėl esamų pirminių pramoninių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos (Birytės g. 48, Plungė) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-06-22 (28.5)-A4-6600 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Bernatonių III smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-22 (28.3)-A4-6298 Atrankos išvada dėl 4 vėjo jėgainių Užkertenių k., Batakių sen., Tauragės r. rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedas Nr. 1

priedas Nr. 2

2017-06-21 (28.7)-A4-6542 Atrankos išvada dėl daugiabučių pastatų Paupio g. 50 ir Aukštaičių g. 19, Vilniuje, komplekso statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai
2017-06-21 (28.7)-A4-6545 Atrankos išvada dėl naujo betono mazgo Naujoji Riovonių g. 11, , Vilniuje, statyba ir veikla, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedas
2017-06-21 (28.5)-A4-6524 Atrankos išvada dėl sporto paskirties pastatų (sporto ir sveikatingumo komplekso) Vytauto g. 32, Biržai statyba ir eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

priedai

2017-06-21 (28.6)-A4-6525 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo (Mažeikių r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-06-16 (28.5)-A4-6365 Atrankos išvada dėl planuojamo prekybos paskirties pastato, Veteranų g. 9, Visaginas, statybos ir eksploatvimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-16 (28.2)--A4-6366 Atrankos išvada dėl magistralinio kelio A1 96,00-100,28 ruože rekostravimo   Informacija atrankai 
2017-06-16 (28.3)-A4-6360 Atrankos išvada dėl pavojingų ir kitų atliekų bei naftos produktais užteršto grunto valymo Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-16 (28.6)-A4-6330 Atrankos išvada dėl Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r. poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai  
2017-06-16 (28.3)-A4-6317 Atrankos išvada dėl UAB „Linas Agro“ Grūdų centro KŪB planuojamos ūkinės veiklos – grūdų apdorojimo ir sandėliavimo komplekso statybos – poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai,

Priedas Nr. 1.

2017-06-13 (28.6)-A4-6193 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2912 Vileišiai-Žeimelis-Adiūnai ruožo nuo 0,00 km iki 5,10 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai,

 

priedai

2017-06-12 (28.3)-A4-6155 Atrankos išvada dėl Deivido Misiulio švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo Trepkalnių ir Meiskių kaimuose, Veiviržėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-12 (28.6)-A4-6132 Atrankos išvada dėl iki 10 vėjo jėgainių parko statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-12 (28.6)-A4-6122 Atrankos išvada dėl statybinio laužo aikštelės eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-06-09 (28.4)-A4-6097 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimas ir auginimas poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-08 (28.4)-A4-6036 Atrankos išvada dėl prekybos centro Pabalių g. 2, Alytuje statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-07 (28.4)-A4-5945 Atrankos išvada dėl triušių ūkio įkūrimo Sodininkų g. 26, Naujojo Klebiškio k., Veiverių sen., Prienų r. sav. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-07 (28.3)-A4-5940 Atrankos išvada dėl mėsos produktų gamybos ir pakavimo gamybinės bazės modernizavimo ir eksploatacijos Vilkos g. 2, Šilgalių k., Pagėgių sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedas Nr. 1.

2017-06-07 (28.6)-A4-5907 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo (Mažeikių r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-06-07 (28.6)-A4-5880 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-06-01 (28.1)-A4-5742 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - 330 kV elektros perdavimo oro linijos rekonstravimas - poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedas Nr.1

Preidas Nr.2

Preidas Nr.3

2017-06-01 (28.2)-A4-5703 Atrankos išvada dėl metalo gaminių gamybos pajėgumo didinimo Dovainonių k., Kaišiadorių r.  poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
       Priedas    Priedas Nr.1.
      Priedas Nr.2.
      Priedas Nr.3
      Nr..4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8
      Nr.9. Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.14,  Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.19, Nr.20,Nr.21, Nr.22, Nr.23 , Nr.24, Nr.25, Nr.26, Nr.27, Nr.28 , Nr.29, Nr.30, Nr.31, Nr.32,
       
2017-06-26      
2017-06-01 (28.6)-A4-5731 Atrankos išvada dėl UAB "Autodinama" eksploatuoti natinkamų transporto priemonių ardymo (Joniškio r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-06-01 (28.6)-A4-5730 Atrankos išvada dėl veiklos išplėtimo UAB "Tolmeda" Šiaulių aikštelėje poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-05-31 (28.2)-A4-5653 Atrankos išvada dėl UAB "R&R IDEAS" planuojamos ūkinės veiklos - plastiko atliekų perdirbimo veiklos projektinio pajėgumo didinimo poveikio aplinkai vertinimo. Informacija atrankai
2017-05-31 (28.4)-A4-5652 Atrankos išvada dėl šinšilų auginimo ir veisimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-30 (28.6)-A4-5623 Atrankos išvada dėl betono ir statybinio laužo sandėliavimo aikštelės įrengimo, Statybininkų g. 7, Telšiai, poveikioaplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-05-26 (28.2)-A4-5460

Atrankos išvada dėl gamybos ir sandėliavimo paskirties pastato statybos Kėdainių r.sav., Kėdainių m. sen., Daukšių k., Birutės g.16,18 poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2017-05-26 (28.6)-A4-5500 Atrankos išvada dėl ekologinio mėsinių galvijų auginimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-23 (28.3)-A4-5377 Atrankos išvada dėl UAB „Kelveda“ planuojamos ūkinės veiklos – Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimo, naujo ploto eksploatacijos – poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-23 (28.3)-A4-5396 Atrankos išvada dėl UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras planuojamos ūkinės veiklos- degiųjų atliekų saugojimas regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne poveikio aplinkai vertitinimo  Informacija atrankai
2017-05-23 (28.6)-A4-5355 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga ruožo nuo 2,65 km iki 5,49 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai, priedai
2017-05-19 (28.2)-A4-5312 Atrankos išvada dėl Jonavos r. sav. Rizgonių III žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-19 (28.4)-A4-5308 Atrankos išvada dėl Grriškabūdžio žemės ūkio bendrovės pieninių galvijų komplekso išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-17 (28.2)-A4-5181 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti Kaišiadorių rajono savivaldybės Žiežmarių smėlio ir žvyro telkinio naują plotą. Informacija atrankai
2017-05-17 (28.2)-A4-5185 Atrankos išvada dėl rekostruojamo sveikatinimo, kultūros ir užimtumo komplekso Perkūno al., Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai 1,2,3

2017-05-17 (28.5)-A4-5186 Atrankos išvada dėl UAB "Aveva" prekybos centro ir automobilių parkavimo aikštelės Kupiškio g. 54, Utena statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai Priedai (1, 2, 3, 4)
2017-05-16 (28.6)-A4-5155 Atrankos išvada dėl Telšių r. Dirmeikių k. v. Dirmeikių ir Laumių k. žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-16 (28.2)-A4-5136 Atrankos išvada dėl tilto per Kruostą Kėdainių r. rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-05-16 (28.5)-A4-5152 Atrankos išvada dėl statybinių ir komunalinių atliekų tvarkymo Tinklų g. 4b, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-12 (28.2)-A4-5030 Atrankos išvada dėl Kaišiadorių r., Tarpumiškio smėlio ir žvyro telkinio  naudojimo poveikio aplinkai vertinimo. Informacija atrankai
2017-05-12 (28.4)-A4-5043 Atrankos išvada dėl žvalgybinio gręžinio Kudirka - 1 gręžimo, žvalgybos ir bandomosios naftos gavybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-12 (28.5)-A4-5042 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3647 Pandėlys - Suvainiškis -Nerėta rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-12 (28.7)-A4-5037 Atrankos išvada dėl ūkininkės J. Druskienės ūkinės veiklos - kitos (fermų) paskirties pastato rekonstrukcijos, galvijų bandos didinimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai (1, 2, 3, 4, 5,)
2017-05-12 (28.7)-A4-5022 Atrankos išvada dėl gamybos pastato su administracine dalimi statybos, Vilniaus r. sav., Jadvygiškių k., Beržų g. 14 (Kad. nr. 4117/0400:291) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai (1, 2)
2017-05-12 (28.7)-A4-5020 Atrankos išvada dėl gurelių II žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedas
2017-05-12 (28.2)-A4-5002 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklos Vincentavos k.,Josvainių sen., Kėdainių r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-12 (28.4)-A4-4996 Atrankos išvada dėl  Dariaus Vitalio Pumpalavičiaus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-12 (28.5)-A4-5026 Atrankos išvada dėl grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos A. Strazdelio g. 9, Rokiškyje, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-10 (28.3)-A4-4963 Atrankos išvada dėl UAB „Vakarų statyba“ planuojamos ūkinės veiklos – Žibininkų III smėlio ir statybinio grunto telkinių eksploatacijos – poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-10 (28.5)-A4-4923 Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3011 Raguva-Šilai-Mikėnai ruožo nuo 2,558 iki 8,611 km rekonstravimo poveikio aplibnkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai 2,3,4

2017-05-09 (28.7)-A4-4895 Atrankos išvada dėl lašišinių žuvų ūkio Mamavio k., Trakų r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai (1, 2)
2017-05-09 (28.4)-A4-4878 Atrankos išvada dėl prekyvietės, skirtos lauko prekybai, J.Matulaičio g. 4, Alytuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-08 (28.4)-A4-4852 Atrankos išvada dėl Vilkaviškio rajono Graužinių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo informacija atrankai
 2017-05-08 (28.6)-A4-4854
 Atrankos išvada dėl UAB "L-VĖJAS" iki 32 vėjo elektrinių parko statybos Telšių rajone poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2017-05-04 (28.4)-A4-4753 Atrankos išvada dėl UAB "LUCA" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo, laidų ir kabelių apdorojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-02 (28.2)-A4-4624 Atrankos išvada dėl Kauno r.sav. Zapyškio IV smėlio telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-05-02 (28.7)-A4-4641 Atrankos išvada dėl broilerių auginimo kunigo P. K Bžostovskio g. 29, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimo Infotmacija atrankai, Priedai (1, 2, 3)
2017-05-02 (28.5)-A4-4626 Atrankos išvada dėl VĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos planuojamos ūkinės veiklos- biologinių atliekų perdirbimo į biodujas rezervuaro ir kogeneracinės jėgainės statyba Alantos TVM bazėje Informacija atrankai
2017-05-02 (28.4)-A4-4633 Atrankos išvada dėl UAB "Storas medis" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-28 (28.2)-A4-4595 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo UAB "Elineda" poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-28 (28.6)-A4-4573 Atrankos išvada dėl Aleksandrijos motokroso trasos (Salduvės parkas, Šiaulių m.) poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 

Priedas 1

2017-04-27 (28.6)-A4-4521 Atrankos išvada dėl minkštų baldų gamybos veiklos (Plungės m.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai 1  
2017-04-27 (28.4)-A4-4527 Atrankos išvada dėl UAB "Dalersa" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-26 (28.4)-A4-4464 Atrankos išvada dėl Alytaus r. sav. Padvariškių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų naudojimo ir statybinių atliekų smulkinimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-26 (28.3)-A4-4463 Atrankos išvada dėl UAB „Dovilų karjeras“ planuojamos ūkinės veiklos - Šnaukštų V žvyro telkinio naujo ploto eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-25 (28.4)-A4-4382 Atrankos išvada dėl UAB "EMP recycling" nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymo (surinkimo, pradinio apdorojimo, paruošimo naudoti pakartotinai, laikymo) Savanorių pr. 180, Vilniuje planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-25 (28.6)-A4-4398 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-04-24 (28.4)-A4-4325 Atrankos išvada dėl Jukneliškės MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai Priedai: 1

 

2017-04-24 (28.5)-A4-4329 Atrankos išvada dėl UAB Kerlida planuojamos ūkinės veiklos - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarrkymo veiklos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-04-24 (28.6)-A4-4331  Atrankos išvada dėl Šilėnų kaime esančio vandens malūno pritaikymo elektros gamybai poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

Informacija atrankai

2017-04-24 (28.6)-A4-4326 Atrankos išvada dėl pieninių karvių auginimo (Plungės r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai Priedai: 1
2017-04-20 (28.3)-A4-4224 Atrankos išvada dėl UAB „Žibai“ planuojamos ūkinės veiklos prekybos paskirties pastato (8.3) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-20 (28.7)-A4-4233 Atrankos išvada dėl mokslo ir sporto pastatų bei daugiabučių pastatų statybos pagal "apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano" sprendinius poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-20 (28.7)-A4-4231 Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato Ukmergės g. 373, Vilniuje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)
2017-04-20 (28.5)-A4-4225 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1245 Gražumynas - Puntuko akmuo ruožo nuo 0,00 iki 2,04 km rekonstravimo su pėsčiųjų - dviračių tako įrengimu poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-19 (28.3)-A4-4200 Atrankos išvada dėl UAB "Philip Morris Lietuva" PŪV - gamybos modernizavimo cigarečių gamybos fabrike, adresu Vilniaus pl. 16, Klaipėdos. m. - poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-04-19 (28.6)-A4-4184 Atrankos išvada dėl detalių iš kompozitinių medžiagų gamybos įmonės įrengimo (Šiaulių m.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-04-19 (28.5)-A4-4164 Atrankos išvada dėl UAB Ekoatliekos" vykdomos ūkinės veiklos išplėtimo Dvarininkų k., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-18 (28.5)-A4-4142 Atrankos išvada dėl planuojamos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos Pramonės g. 8, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-14 (28.7)-A4-4098 Atrankos išvada dėl naujo sandėliavimo paskirties pastato su gamybinėmis ir administracinėmis patalpomis sklype, esančiame Ukmergės g. 451, Klevinės vs., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. statyba perkeliant į jį UAB "Biok laboratorija" kosmetinių gaminių gamyba poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai (1, 2,)
2017-04-13 (28.5)-A4-4051 Atrankos išvada dėl UAB Debris planuojamos ūkinės veiklos pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo Visagino aikštelėje poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-04-13 (28.5)-A4-4047 Atrankos išvada dėl atliekų surinkimo ir laikymo veiklos plėtros Tinklų g. 4B, Panevėžio mieste, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai (priedas)
2017-04-13 (28.2)-A4-4052

Atrankos išvada dėl sandėlio B. Brazdžionio g. 21, Kauno m. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai
2017-04-12 (28.1)-A4-3962 Atrankos išvada dėl UAB "Eilana" Pramonės g. 1, Alytuje panaudotų padangų ir/arba plastikų perdirbimo pirolizės būdu, dalį plastikų atliekų pakeičiant degiosiomis atliekomis poveikio aplinkia vertinimo Informacija atrankai
2017-04-11 (28.7)-A4-3889 Atrankos išvada dėl Padvarių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-11 (28.2)-A4-3866

Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių auginimo fermoje Kėdainių r. sav., Paliediškių k. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai
2017-04-07 (28.3)-A4-3813 Atrankos išvada dėl ūkininko K. Baginsko PŪV - Grabupių kiaulininkystės komplekso tvartų rekonstrukcijos, nedidinant bendro laikomų gyvulių skaičiaus - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-07 (28.3)-A4-3805 Atrankos išvada dėl karvidės rekonstravimo (pieninių galvijų ūkio išplėtimas) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, (priedas)
2017-04-06 (28.6)-A4-3736 Atrankos išvada dėl specialiosios žaliavos cemento gamybai paruošimo (Akmenės r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-05 (28.2)-A4-3658

Atrankos išvada dėl maisto produktų gamybos cecho plėtros Kauno r. sav., Užliedžių sen., Žemaitkiemio k., Lankų g. 8 poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2017-04-05 (28.6)-A4-3655 Atrankos išvada dėl Stagarių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-04-05 (28.3)-A4-3640 Atrankos išvada dėl UAB KJKK "Bega" PŪV - birių produktų talpyklų statybos ir eksploatavimo Nemuno g. 2, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, (priedai 1, 2)
2017-04-03 (28.5)-A4-3572 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Kulbių žvyro telkinio II sklypo naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-04-03 (28.7)-A4-3528 Atrankos išvada dėl statybinių plokščių gamybos perdirbant nepavojingas atliekas poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedas 1, 2, 3
2017-03-31 (28.7)-A4-3493 Atrankos išvada dėl gamybos ir pramonės paskirties pastato statybos, Sudervės g. 65 D, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedas 1, 2, 3, 4, 5
2017-03-31 (28.5)-A4-3482 Atrankos išvada dėl UAB "Atraža" vykdomos veiklos išplėtimo J. Janonio g. 30, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrnkai 

Priedas

2017-03-30 (28.3)-A4-3389 Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 106 dalies ir Nr. 113 rekonstravimo Nemuno g. 24, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-30 (28.2)-A4-3387 Atrankos išvada dėl alaus gamybos UAB "Kauen craft" V. Krėvės pr. 118, Kaune poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-03-30 (28.7)-A4-3372 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai,  priedas
 2017-03-30 (28.6)-A4-3419
 Atrankos išvada dėl Brizgų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (Telšių r.)
 informacija atrankai
2017-03-30 (28.5)-A4-3388  Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 120 Radiškis - Anykščiai - Rokiškis ruožo nuo 25,527 iki 27,657 km, kuriam Anykščiuose suteiktas A. Vienuolio gatvės pavadinimas, rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 

 

2017-03-30 (28.6)-A4-3386 Atrankos išvada dėl Naručių smėlio/žvyro telkinio naujo ploto įrengimo poveikio aplinkai vertinimo (Plungės r.)  Informacija atrankai
2017-03-30 (28.2)-A4-3390

Atrankos išvada dėl paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybos Panerių g. Jonavos mieste  poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2017-03-28 (28.5)-A4-3308 Atrankos išvada dėl ignalinos r. Dūkšto sen. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-27 (28.3)-A4-3204 Atrankos išvada dėl antrinių žaliavų perkrovimo ir laikymo Laisvės g. 85B, Tauragės m., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-24 (28.5)-A4-3165 Atrankos išvada dėl skersinės liepsnos voninės regeneratorinės stiklo lydymo krosnies pakeitimo tiesioginio kaitinimo vonine regeneratorine pasaginės liepsnos krosnimi, Pramonės g. 10, Panevėžys, PAV

 Informacija atrankai Priedai

2,3,5,7

2017-03-24 (28.2)-A4- 3164

Atrankos išvada dėl stiklo plastikinių variklinių laivų gamybos įmonės plėtros Eglių g.1, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai
2017-03-23 (28.2)-A4-3130 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - katilų pakeitimo Pergalės katilinėje Kaune poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai Priedai 1, 2
2017-03-23 (28.6)-A4-3127 Atrankos išvada dėl galvijų auginimo ūkinės veiklos išplėtimo (Rietavo sav.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai  Priedas
2017-03-23 (28.3)-A4-3090 Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato, Tilžės g. 56B Klaipėdos mieste statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-22 (28.3)-A4-3059 Atrankos išvada dėl Tauragės rajono Mažonų III smėlio ir žvyro išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-16 (28.6)-A4-2853 Atrankos išvada dėl vienos vėjo jėgainės statybos ir eksploatacijos (Sablauskių k., Akmenės r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-03-13 (28.2)-A4-2620 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos- AB "LYTAGRA" parduotuvės ir sandėlių Maironio g. 82, Raseiniuose statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-13 (28.3)-A4-2670 Atrankos išvada dėl gyvenamosios paskirties daugiabučio namo su prekybos centru Šiaurės pr. 13 Klaipėdoje statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-13 (28.5)-A4-2668 Atrankos išvada dėl prekybos centro statybos J. Basanavičiaus g. 108b, Utena, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-13 (28.7)-A4-2616 Atrankos išvadadėl nepavojingų statybinių, griovimo atliekų ir medienos atliekų tvarkymo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-09 (28.5)-A4-2517 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-08 (28.2)-A4-2469

Atrankos išvada dėl galvijų auginimo komplekso, javų auginimo bei saugojimo, mėšlo kompostavimo Joninių g.5, Kalniškių k., Kaišiadorių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai
2017-03-08 (28.7)-A4-2478 Atrankos išvada dėl UAB "Smokvila" viščiukų broilerių iki 8 savaičių auginimas Poškaičių k., Nemenčinės sen., Vilnaius r. sav., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai (1, 2, 3, )
2017-03-08 (28.1)-A4-2474 Atrankos išvada dėl šinšilų auginimo Vaidatonių k., Surviliškio sen., Kėdainių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai

2017-03-08 (28.4)-A4-2470 Atrankos išvada dėl žvyro ir smėlio gavybos Trakėnų žvyro ir smėlio telkinio dalyje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-08 (28.6)-A4-2465 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai ruožo nuo 0,066 km iki 3,10 km rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, pčsčiųjų ir dviračių takus bei jungiamuosius kelius poveikio aplinkai vertinimo   Informacija atrankai

 

Priedas

2017-03-07 (28.4)-A4-2425 Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Geležinkelio g. 65, Varėnoje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-07 (28.3)-A4-2424 Atrankos išvada dėl UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ sandėliavimo ir darbuotojų poilsio patalpų didinimo Tiekėjų g. 33A, Kretingoje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-07 (28.3)-A4-2412 Atrankos išvada dėl UAB „Mars Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos – naujo produkto (sauso ėdalo katėms „Dreamies“) gamybos Statybininkų g. 2, Gargžduose, Klaipėdos r. sav.  – poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-06 (28.7)-A4-2364 Atrankos išvada dėl tunelinio pravažiavimo 10,27 km, eismo mazgo, po magistraliniu keliu A2 Vilnius - Panevėžys naujos statybos ir magistralinio kelio A2 Vilnius - Panevėžys nuo Nesvydžiaus g. 9,276 km, iki nuvažiavimo į tunelinį viaduką 9,912km rekonstravimo, įrengiant 3-čią eismo juostą, techninio darbo projekto parengimas poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-01 (28.7)-A4-2219 Atrankos išvada dėl sausų pusryčių gamybos ir sandėliavimo Trakų r. sav., Senųjų Trakų k. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai (1, 2, 3, 4
2017-03-03 (28.7)-A4-2323 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poeveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai (1, 2, 3, )
2017-03-03 (28.5)-A4-2327 Atrankos išvada dėl UAB "Nenergija" biodujų jėgainės ūkinės veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-02 (28.6)-A4-2268 Atrankos išvada dėl iki 9 vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-02-28 (28.2)-A4-2117

Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato  Juozapavičiaus pr. 127 ir 129B, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai
2017-02-28 (28.5)-A4-2112 Atrankos išvada dėl antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų bei popieriaus gaminių gamybos Elektronikos g. 26 ir 30, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-24 (28.3)-A4-2009 Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 82, Nr. 83, Nr. 84, Nr. 85, Nr. 86, Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89 rekonstravimo Nemuno g. 24, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedas
2017-02-24 (28.4)-A4-2007 Atrankos išvada dėl šinšilų veisimo, auginimo ir lupimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-23 (28.6)-A4-1929 Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės veiklos išplėtimo (Veselkiškių k. 1, Linkuvos sen., Pakruojo r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai   Priedai
2017-02-22 (28.6)-A4-1885 Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės ūkinės veiklos išplėtimo (Sidabravos g. 1C, Satk9nų k., Satkūnų sen., Joniškio r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai    Priedai
2017-02-17 (28.2)-A4-1781 Atrankos išvada dėl medienos atliekų naudojimo šiluminės energijos gamybai Lančiūnavos gyv., Kėdainių r.
 Informacija atrankai
2017-02-15 (28.5)-A4-1688 Atrankos išvada dėl Kiauliupio smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai  Priedai
 2017-02-15  (28.4)-A4-1664  Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo stambiųjų gabaritų ir kitų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelėje Birštono g. 43, Birštono sen., Birštono sav. poveikio aplinkai vertinimo
 Informacija atrankai
2017-02-14 (28.7)-A4-1646 Atrankos išvada dėl UAB "Padvaiskas ir KO" gamybinės ir sandėliavimo paskirties pastato rekonstrukcija Lauko g. 10, Glitiškių k., Vilniaus r., baldų ir čiužinių gamybai poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedas
2017-02-10 (28.3)-A4-1503 Atrankos išvada dėl naftos gavybos būdo iš gręžinio Kretinga-8R pakeitimo, naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos žemės sklype (kad. Nr. 5657/0002:90) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-10 (28.4)-A4-1494 Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-09 (28.3)-A4-1469 Atrankos išvada dėl Kunigiškių žvyro-smėlio telkinio dalies eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-09 (28.4)-A4-1439 Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo didelių gabaritū atliekų surinkimo aikštelėje V.Montvilos g. 31A, Veisiejai, Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimo. Informacija atrankai
2017-02-08 (28.3)-A4-1370 Atrankos išvada dėl degiųjų atliekų (kodas 19 12 10) ir kitų mechaninio atliekų apdorojimo atliekų (kodas 19 12 12) laikymo žemės sklype (kad. Nr. 5552/0002:241), esančiame Skroblų g. 7, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-07 (28.4)-A4-1337 Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Kauno g. 34A, Veiverių k., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-07 (28.3)-A4-1336 Atrankos išvada dėl AB "Klaipėdos vanduo" planuojamos ūkinės veiklos - esamų kogeneracinių įrenginių eksploatacijos Uosių g. 8, Dumpių k. Klaipėdos r. - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-03 (28.7)-A4-1262 Atrankos išvada dėl savaeigės žemės ūkio, statybinės, miško darbų, kelių tiesimo darbų technikos pardavimo, garantinio ir pogarantinio savaeigės technikos aptarnavimo, plovyklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai (1, 2, 3)
2017-02-03 (28.2)-A4-1283

Atrankos išvada dėl Kauno oro uosto esamų orlaivių stovėjimo peronų ir riedėjimo tako (A) rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2017-02-03 (28.3)-A4-1270 Atrankos išvada dėl krematoriumo statybos ir eksploatavimo Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai (1, 2, 3, 4)
2017-02-03 (28.6)-A4-1269 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo Jankūnų k. 20, Radviliškio r. poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-01-31 (28.3)-A4-1107 Atrankos išvada dėl R. Liaudansko karvidės rekonstravimo (technologinės įrangos modernizavimo) ir skysto mėšlo rezervuaro statybos Peskojų kaime, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedas
2017-01-31 (28.4)-A4-1069 Atrankos išvada dėl Elektrėnų savivaldybės Jokūbiškių II smėlio ir žvyro telkinio ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-27 (28.2)-A4-989 Atrankos išvada dėl Administracinio pastato statybos Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaune poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-27 (28.7)-A4-962 Atrankos išvada dėl prekybos centro Pergalės g. 42, Vilniuje, statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai (1, 2, 3)
2017-01-27 (28.6)-A4-975 Atrankos išvada dėl iki 10 vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-01-25 (28.3)-A4-905 Atrankos išvada dėl laivų perdirbimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste prie krantinės Nr. 131A, adresu Minijos g. 180, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai Priedai (1, 2, 3)
2017-01-25 (28.3)-A4-880 Atrankos išvada dėl UAB "Birių krovinių terminalas" PŪV - sandėlių su konvejerių galerijomis ir vagonų iškrovimo posto Nemuno g. 24, Klaipėdoje statybos ir eksploatavimo - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai (1, 2, 3)
2017-01-23 (28.3)-A4-778 Atrankos išvada dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – šviesių naftos produktų parko plėtros, įrengiant naujas talpyklas produktų sandėliavimui ir krovai bei produktų pakrovimo į autocisternas aikštelę Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai
2017-01-20 (28.6)-A4-717 Atrankos išvada dėl UAB "Vėjoteka" iki 12 vėjo elektrinių parko įrengimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-01-19 (28.7)-A4-657 Atrankos išvada dėl viešbučio ir administracinių pastatų komplekso statybos ir esamų buv. Šv. Jokūbo ligoninės pastatų rekonstravimo, pritaikymo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai (1, 2, 3)
2017-01-19 (28.5)A4-653 Atrankos išvada dėl planuojamos eksperimentinės užterštos medienos apdorojimo veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-19 (28.7)-A4-665 Atrankos išvada dėl Obenių sklypo, esančio Obenių g., Elektrėnuose, sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-17 (28.6)-A4-569 Atrankos išvada dėl UAB "Jankita" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo veiklos (Kelmės r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-16 (28.4)-A4-495 Atrankos išvada dėl Čisavos grunto karjero eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-11 (28.6)-A4-355 Atrankos išvada dėl pagalvių, antklodžių ir čiužinių gamybos bei šviestuvų surinkimo ir sandėliavimo naujai statomame gamybos ir sandėliavimo paskirties pastata poveikio aplinkai vertinimo (Šiaulių m.)  Informacija atrankai
2017-01-06 (28.3)-A4-221 Atrankos išvada dėl laidojimo namų (8.4) dalies patalpų kapitalinio remonto įrengiant kremavimo liniją Joniškės g. 36, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-05 (28.2)-A4-147

Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143 Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys ruožo 39,089-41,849 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 1, 2
2017-01-05 (28.2)-A4-207 Atrankos išvada dėl UAB "Ferikas" eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso Pakalnės g.5B,5C,5N, 5M,5F Domeikavos k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-05 (28.3)-A4-150 Atrankos išvada dėl UAB "Klaipėdos kartono tara" PŪV - gamybos ir pramonės paskirties pastato (katilinės) statybos Svajonės g. 32, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-05 (28.5)-A4-149 Atrankos išvada dėl ENTP tvarkymo veiklos išlėtimo J. Janonio g. 30-8, Panevėžys, poveikio aplinkia vertinimo  Informacija atrankai
2017-01-04 (28.3)-A4-117 Atrankos išvada dėl Plikių žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-04
(28.4)-A4-60  Atrankos išvada dėl gamybos pastatų, katilinės ir judėjimo posto statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-01-03 (28.4)-A4-38 Atrankos išvada dėl UAB "Lanksti linija" metalo gaminių gamybos modernizacijos ir plėtros Pramonės g. 14, Alytuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
 2017-01-10 (28.4)-A4-300  Atrankos išvada dėl Varėnos rajono Kalėnų melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
Informacija atrankai

 

 

 

 

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2017 m.

 

  Data  

Dokumento       

numeris             

Persvarstyta atrankos išvada Persvarstymo protokolas
  2018-03-08 (28.5)-A4-21090 Galutinė atrankos išvada dėl atliekų surinkimo ir laikymo veiklos plėtros Tinklų g. 4B, Panevėžio mieste, poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-12-29 (28.3)-A4-13409 Galutinė atrankos išvada dėl LKAB "Klaipėdos Smeltė" planuojamos ūkinės veiklos - amonio sulfato krovos poveikio aplinkai vertinimo  
  2017-12-21 (28.4)-A4-13214 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Agritera" kartono padėklų gamybos pastato statybos Šakių r. sav., Papartynų k., poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-12-21 (28.4)-A4-13213 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Storas medis" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo  Protokolas
  2017-12-12 (28.5)-A4-12873 Galutinė atrankos išvada dėl biokuro vandens šildymo katilinės statybos Beržų g. 6B, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas

Protokolas

  2017-12-07 (28.7)-A4-12672 Galutinė atrankos išvada dėl aukštos pridėtinės vertės gaminių gamybos Liepkalnio g. 134A, Vilnius, poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017--11-22 (28.7)-A4-12092 Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo poveikio aplinkai vertinimo, Sandėlių g. 36, Vilnius Protokolas
  2017-11-22 (28.7)-A4-12094 Galutinė atrankos išvada dėl plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-11-14 (28.5)-A4-11625 Galutinė atrankos išvada dėl sporto paskirties pastaų (sporto ir sveikatingumo komplekso) Vytauto g. 32, Biržuose, statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-11-13 (28.7)-A4-11558 Galutinė išvada dėl UAB "Ekobazė" nepavojingų atliekų paruošimo pakartiniam naudojimui, naudojimo ir jų perdirbimo Obenių g. 38, Elektrėnai, poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-11-06 (28.4)-A4-11281 Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo, adresu Vasaros g. 22A, Marijampolė, poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-11-06 (28.2)-A4-11257 Galutinė atrankos išvada dėl vištų dedeklių ir gaidžių laikymo Ručiūnų k., Jonavos r.   Protokolas
  2017-09-28 (28.7)-A4-9962 Galutinė atrankos išvada dėl gyvenamųjų namų ir kitų statinių statybos ir teritorijos tvarkymo tarp Maironio, Aukštaičių, Paupio, Zarasų ir Polocko gatvių T4 kvartalo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-09-21 (28.7)-A4-9683 Galutinė atrankos išvada dėl techninės tekstilės gamybos linijos Ateities g. 3, Vievis, Elektrėnų sav., poveikio apklinkai vertinimo Protokolas
  2017-08-22 (28.5)-A4-8630 Galutinė atrankos išvada dėl Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo ir eksploatacijos Papušių k. 2, Panevėžio sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-08-17 (28.5)-A4-8502 Galutinė atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Bernatonių III smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-08-16 (28.7)-A4-8460 Galutinė atrankos išvada dėl broilerių auginimo kunigo P. K. Bžostovskio g. 29, Rukainių k., Rukainių en., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimo Protokolas, informacija atrankai, priedai (1, 2, 3, 4, 5, 6,  7)
  2017-08-16 (28.7)-A4-8427 Galutinė atrankos išvada dėl Dariaus Vitalio Pumpalavičiaus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-08-09 (28.7)-A4-8271 Galutinė atrankos išvada dėl statybinių plokščių gamybos perdirbant nepavojingas atliekas poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-08-09 (28.7)-A4-8225 Galutinė atrankos išvada dėl gamybos pastato su administracine dalimi statybos, Vilniaus r. sav., Jadvygiškių k., Beržų g. 14 poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-08-04 (28.5)-A4-04 Galutinė atrankos išvada dėl grikių paruošimo gamyklos statybos ir eksploatacijos A.Strazdelio g. 9, Rokiškyje, poveikio aplinkai vertinimo  Protokolas
  2017-08-03 (28.3)-A4-7959 Galutinė atrankos išvada dėl D. Misiulio švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo Trepkalnių ir Meiskių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav. poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-07-25 (28.3)-A4-7668 Galutinė atrankos išvada dėl mėsos produktų gamybos ir pakavimo bazės modernizavimo ir eksploatacijos Vilkos g. 2, Šilgalių k., Pagėgių sav. poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-07-21 (28.7)-A4-7562 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "EMP recycling" nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymo (surinkimas, pradinis apdorojimas, paruošimas naudoti pakartotinai, laikymas), Savanorių pr. 180, Vilniuje, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-07-21 (28.7)-A4-7558 Galutinė atrankos išvada dėl ūkininkės J. Druskienės ūkinės veiklos - kitos (fermų) paskirties pastato rekonstrukcijos, galvijų bandos didinimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-07-14 (28.7)-A4-7359 Galutinė atrankos išvada dėl gamybos ir pramonės pakirties pastato statybos, Sudervės g. 65 D, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-07-12 (28.4)-A4-7280 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Dalersa" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-07-10 (28.4)-A4-7159 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Luca" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo, laidų ir kabelių apdorojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-07-10 (28.4)-A4-7168 Galutinė atrankos išvada dėl žvalgybinio gręžinio Kudirka - 1 gręžimo, žvalgybos ir bandomosios naftos gavybos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-07-05 (28.7)-A4-7083 Galutinė atrankos išvada dėl Gurelių II žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-06-29 (28.4)-A4-6898 Galutinė atrankos išvada dėl Alytaus r. sav. Padvariškių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų naudojimo ir statybinių atliekų smulkinimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-06-16 (28.7)-A4-6352 Galutinė atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato Ukmergės g. 373, Vilniuje Statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-06-08 (28.5)-A4-6042 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Antraža" vykdomos ūkinės veiklos išplėtimo J. janonio g. 30, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-06-05 (28.3)-A4-5847 Galutinė atrankos išvada dėl gyvenamosios paskirties daugiabučio namo su prekybos patalpomis Šiaurės pr. 13 Kalaipėdoje statybos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-05-26 (28.4)-A4-5495 Galutinė atrankos išvada dėl švelniakailių (šinšilų) veisimo ir auginimo Pušų g. 12, Pabiržės k., Biržų r., poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-05-16 (28.3)-A4-5151 Galutinė atrankos išvada dėl antrinių žaliavų perkrovimo ir laikymo Laisvės g. 85B, Tauragės m., poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-05-03 (28.3)-A4-4700 Galutinė atrankos išvada dėl degiųjų atliekų (kodas 19 12 10) ir kitų mechaninio atliekų apdorojimo atliekų (kodas 19 12 12) laikymo žemės sklype (kad. Nr. 5552/0002:241), esančiame Skroblų g. 7, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-05-02 (28.3)-A4-4625 Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Omta“ planuojamos ūkinės veiklos - Kunigiškių žvyro-smėlio telkinio dalies  eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-04-26 (28.3)-A4-4466 Galutinė atrankos išvada dėl krematoriumo statybos ir eksploatavimo Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-04-26 (28.3)-A4-4454 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Sepo Novus" PŪV - bitumo saugojimo statinių 9sandėlių ir aikštelių)statybos Statybininkų g. 7, Gargžduose, Klaipėdos r. - poveikio aplinkai vertinimo  Protokolas
  2017-04-20 (28.3)-A4-4223 Galutinė atrankos išvada dėl Klaipėdos rajono Gelžinių III žvyro telkinio naujo ploto eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-04-10 (28.5)-A4-3863 Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos eksperimentinės užterštos medienos apdorojimo veiklos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-03-31 (28.3)-A4-3481 Galutinė atrankos išvada dėl naftos gavybos būdo iš gręžinio Kretinga-8R pakeitimo, naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos žemės sklype (kad. Nr. 5657/0002:90) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r.poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-03-30 (28.3)-A4-3456 Galutinė atrankos išvada dėl AB „Klaipėdos vanduo“ planuojamos ūkinės veiklos – esamų kogeneracinių įrenginių eksploatacijos Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r. – poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-03-30 (28.7)-A4-3374 Galutinė atrankos išvada dėl prekybos centro Pergalės g.42, Vilniuje, statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-03-27 (28.7)-A4-3197 Galutinė atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato (8.3) Žalgirio g., Vilniuje statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-03-23 (28.3)-A4-3087

Galutinė atrankos išvada dėl R. Liaudansko karvidės rekonstravimo (technologinės įrangos modernizavimo) ir skysto mėšlo rezervuaro statybos Peskojų kaime, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas
  2017-03-14 (28.5)-A4-2694 Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - žuvies perdirbimo pajėgumų didinimas įmonėje UAB "Dauparų žuvis" poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-03-13 (28.4)-A4-2663 Galutinė atrnakos išvada dėl UAB ŽŪB "Atžalynas" galvijų fermos komplekso išplėtimo Taikos g. 102, Verebiejų k., Simno sen., Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-03-09 (28.4)-A4-2525 Galutinė atrankos išvada dėl keturių paukštidžių ir daržinės statybos ir rekontravimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-03-07 (28.3)-A4-2423 Galutinė atrankos išvada dėl laidojimo namų (8.4) dalies patalpų kapitalinio remonto įrengiant kremavimo liniją Joniškės g. 36, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo Protokolas, Priedas
  2017-02-28 (28.4)-A4-2119 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Alytaus RATC" kompleksinio Alytaus regione susidarančių atliekų tvarkymo Takniškių k., Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-02-24 (28.7)-A4-2004 Galutinė atrankos išvada dėl Double Tree by Hilton viešbučio statybos ir eksploatavimo bei energetikos ir technikos muziejaus rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-02-23 (28.3)-A4-1923 Galutinė atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-02-17 (28.3)-A4-1760 Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuojamų naftos gavybos gręžinių Genčių naftos telkinyje skaičiaus didinimo, papildomai įrengiant gręžinį Genčiai-15, jo gręžimo, įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2016-02-15 (28.5)-A4-1689 Galutinė atrankos išvada dėl Utenos rajono savivaldybės Kvyklių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-02-08 (28.4)-A4-1388 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Ekologistika" naudotų padangų perdirbimo Pramonės g. 1, Alytuje poveikio aplinkia vertinimo Protokolas
  2017-01-27 (28.7)-A4-987 Galutinė išvada dėl gyvenamųjų namų komplekso Raitininkų g. 4 ir Raitiningų g. 4A, Vilniaus mieste statybos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
   2017-01-23  (28.4)-A4-746  Galutinė atrankos išvada dėl vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos, poveikio aplinkai vertinimo  Protokolas
  2017-01-17 (28.7)-A4-562 Galutinė atrankos išvada dėl Tetra K plokščių gamybos perdirbant nepavojingas atliekas poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-01-11 (28.7)-A4-349 Galutinė atrankos išvada dėl areštinės statybos, Birželio 23-osios g. 16, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-01-05 (28.7)-A4-200 Galutinė atrankos išvada dėl Račkūnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo Račkūnų k., Panerių sen., Vilniaus m. sav., poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-01-05 (28.3)-A4-151 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Krovinių terminalas" PŪV - veiklos išplėtimo Burių g. 17, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2017-01-03
(28.1)-A4-52
Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 105 ir Nr. 106 dalies rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda, poveikio aplinkai vertinimo
 Protokolas
   2017-01-05 (28.5)-A4-144  Galutinė atrankos išvada dėl UAB Natureka Utenos punkto pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
 Protokolas

 

 

 

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m.

 

Data      

Dokumento     

numeris                    

Programos  pavadinimas                                                                 

Susirinkimo

protokolas

2017-11-21 (28.3)-A4-12026 Dėl UAB "Barocenas" \pPlanuojamos pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos, numatomos vykdyti Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Klaipėdos r., poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo Protokolas
2017-09-28 (28.1)-A4-9945 Dėl Lietuvos energetikų instituto planuojamos ūkinės veiklos ,,Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas'' poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo  
2017-09-20 (28.1)-A4-9621 Dėl UAB ,,Visolis'' planuojamos ūkinės veiklos natrio šarmo gamyba poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo  
2017-09-20 (28.1)-A4-9622 Dėl UAB ,,Nuta'' planuojamos ūkinės veiklos panaudotos alyvos perdirbimas poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo  
2017-08-02 (28.1)-A4-7900 Dėl UAB "Terra recycling" pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso, esančio Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2017-06-01 (28.4)-A4-5749 Dėl pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių Alytaus mieste statybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo  -
2017-05-09 (28.1)-A4-4872 Dėl UAB "GASTA" planuojamos ūkinės veiklos - Vilniaus miesto Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimas - poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2017-05-04 (28.1)-A4-4738 Dėl planuojamos ūkinės veiklos - ūkininko sodybvietės įrengimas ir eksploatacija, numatytos vykdyti Klaipėdos g. 46, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2017-04-18 (28.1)-A4-4145

Dėl UAB "Visolis" planuojamos ūkinės veiklos - natrio šarmo gamyba (Darbininkų g. 19 B, Jonavos m.), poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo

 

PAV dokumentų rengėjas UAB "AV Consulting" 2017-08-09 raštu Nr. 17/A-2749 informavo, kad UAB "Visolis" planuojama ūkinė veikla Darbininkų g. 19B, Jonavos m.nebus vykdoma

-
2017-04-05 (28.1)-A4-3654 Dėl AB "Achema" kalcio amonio nitrato, amonio nitrato, amonio sulfanitrato, amonio nitrato su priedais trąšų gamybos  pastato su produkcijos, žaliavų sandėliais ir geležinkeliu AB "Achema" teritorijoje naujos statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2017-04-04 (28.1)-A4-3589 Dėl broilerių paukštyno įrengimo ir eksploatacijos Užubalių k., Raguvos sen., Panevėžio r. sav. poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2017-03-08 (28.1)-A4-2451

Dėl UAB "Nuta" panaudotos alyvos perdirbimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo

 

PAV dokumentų rengėjas UAB "AV Consulting" 2017-08-09 raštu Nr. 17/A-2745 informavo, kad UAB "Nuta" planuojama ūkinė veikla Briedžio g. 2A ir 6, Kretingos m. nebus vykdoma

-
2017-03-01 (28.1)-A4-2185 Dėl ūkininko Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos -mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r., Taurakiemio sen., Margininkų k. -poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo Protokolas
2017-02-28 (28.1)-A4-2154 Dėl planuojamos ūkinės veiklos - ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinio programos tvirtinimo -
2017-01-30 (28.1)-A4-1020 Dėl AB "Achema" formalino gamybos agregato statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2017-01-24 (28.1)-A4-782 Dėl 330 kV elektros oro linijos Lietuvos elektrinė - Vilnius rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2017-01-18
(28.1)-A4-609
 Dėl AB Kaišiadorių paukštyno modernizavimo ir gamybinių pajėgumų didinimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
 -

 

 

 

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2017 m.

 

Data      

Dokumento       

numeris                

Sprendimas                                                           

Susirinkimo

protokolas

20147-12-01 (28.4)-A4-12457 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių Alytaus mieste statybos galimybių  
2017-12-01 (28.1)-A4-12394 Informacija apie priimtą sprendimą dėl broilerių paukštyno įrengimo ir eksploatacijos, Užubalių k., Raguvos sen., Panevėžio r. sav. galimybių -
2017-11-21 (28.1)-A4-11934 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos - mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r., Taurakiemio sen., Margininkų k. - galimybių Protokolas
2017-10-11 (28.1)-A4-10457 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Virginijaus Palionio planuojamos ūkinės veiklos - ūkininko sodybvietės įrengimas ir eksploatacija, numatomos vykdyti Klaipėdos g. 46, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., galimybių -
2017-09-26 (28.1)-A4-9841 Informacija apie priimtą sprendimą dėl AB "Achema" formalino gamybos agregato statybos ir veiklos galimybių -
2017-09-14 (28.1)-A4-9457 Informacija apie priimtą sprendimą dėl vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje galimybių -
2017-08-17 (28.1)-A4-8469 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų II dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo galimybių -
2017-07-31 (28.1)-A4-7819 Informacija apie priimtą sprendimą dėl ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. galimybių -
2017-07-10 (28.1)-A4-7144 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Alytaus rajono Bogušiškių II žvyro ir smėlio telkinio naujų plotų naudojimo galimybių -
2017-05-29 (28.1)-A4-5539 Informacija apie priimtą sprendimą dėl 330 kV elektros oro linijos Lietuvos elektrinė-Vilnius rekonstravimo galimybių -
2017-05-23 (28.1)-A4-5393 Informacija apie priimtą sprendimą dėl intensyvaus vištų dedeklių auginimo Ylakių paukštyne galimybių -
2017-04-28 (28.1)-A4-4606 Informacija apie priimtą sprendimą dėl vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje galimybių Protokolas
2017-02-01 (28.1)-A4-1134 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo ir eksploatacijos galimybių Protokolas
2017-01-25 (28.1)-A4-897 Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB "Legra" Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklos Protokolas
2017-01-25 (28.1)-A4-874
Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB "Nereta" Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklos galimybių
 Protokolas

 

 

 

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2017 m.

 

Data Sprendimas Priedai
2017-12-18 Pranešimas apie viščiukų broilerių auginimo AB ,,Vilniaus paukštynasDusinėnų aikštelėje esančiose paukštidėse poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą  
2017-12-18  

Pranešimas apie viščiukų broilerių auginimo AB ,,Vilniaus paukštynasKalviškių aikštelėje esančiose ir naujai statomose paukštidėse poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą

 

 

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2017 m.

 

     

Data

 

Dokumento        

numeris            

Sprendimas                                                  
2017-09-28 (28.2)-A4-9978 Sprendimas dėl 27 MW galios vėjo elektrinių parko Kauno r. Vilkijos sen., Skrebenų k., Ručkonių k., Gaideliškių k., Purviškių k. statybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-09-21 (28.7)-A4-9668 Sprendimas dėl žuvivaisos fermos įrengimo Statikų k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-09-21 (28.7)-A4-9665 Sprendimas dėl atrankos išvados dėl naftos gavybos išplėtimo Vėžaičių naftos telkinyje, papildomai panaudojant naftos gamybos gręžinį Vėžaičiai-6, arba įrengiant naują naftos gavybos (kambro sluoksnio vandens injekcinį) gręžinį ir jį sujungiant technologiniu vambzdynu su Vėžaičių naftos gavybos aikštele poveikio aplinkai vertinimo galiojimo pratęsimo
2017-09-07 (28.7)-A4-9182 Sprendimas dėl apie 57(penkiasdešimt septynių) ha teritorijos šalia Nemenčinės plento nuo Kairėnų g. iki miesto ribos gatvės rekonstrukcijos galutinės atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-08-24 (28.3)-A4-8707 Sprendimas dėl AB "Klaipėdos energija" planuojamos ūkinės veiklos -Klaipėdos rajoninės katilinės šilumos gamybos optimizavimo, įdiegiant naujus katilus ir kondensacinius ekonomaizerius - poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-08-23 (28.3)-A4-8692 Sprendimas dėl AB "Klaipėdos energija" planuojamos ūkinės veiklos - biokuro katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu (iki 20 MW) ir biokuro sandėlio įrengimo Lypkių rajoninėje katilinėje - poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-08-23 (28.3)-A4-8691 Sprendimas dėl UAB "Kontvainiai" planuojamos ūkinės veiklos - dalies tvartų rekonstrukcijos, mėšlo tvarkymo įrenginių statybos, gyvulių šėrimo technologijos modernizavimo Agluonėnų k., Klaipėdos r. - poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-08-16 (28.6)-A4-8449 Sprendimas dėl vėjo jėgainės statybos ir eksploatacijos atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-08-09 (28.2)-A4-8212 Sprendimas dėl Kalnėnų III žvyro telkinio dalies planuojamos veiklos galimybių sprendimo galiojimo pratęsimo
2017-07-04 (28.3)-A4-7023 Sprendimas dėl UAB „Manifoldas“ planuojamos ūkinės veiklos – žvalgybinio gręžinio Vėžaičiai – 6 atstatymo ir tyrimų, siekiant įvertinti jo tolimesnio panaudojimo galimybes, Samališkės kaime, Vėžaičių sen., Klaipėdos rajone – atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-06-29 (28.3)-A4-6912 Sprendimas dėl UAB KJKK „Bega“ planuojamos ūkinės veiklos – birių krovinių sandėlio ir mineralinių-inertinių medžiagų sandėlio statybos ir eksploatavimo – poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-06-26 (28.2)-A4-6708 Sprendimas dėl sprendimo valstybinės reikšmės kelio Vilnius-kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94 iki 107 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo galiojimo pratęsimo
2017-06-07 (28.5)-A4-5942 Sprendimas dėl atrankos išvados dėl ūk. R.Vitkausko ūkio PŪV -Pieno ūkio modernizavimas Gegužinės k., Paįstrio sen., Panevėžio r., PAV galiojimo pratęsimo
2017-05-23 (28.1)-A4-5353 Sprendimas dėl atrankos išvados dėl naftos gavybos atnaujinimo ir išplėtimo Antkopčio naftos gavybos aikštelėje, papildomai įrengiant gręžinius Antkoptis-1 atšaką ir Antkoptis-2, poveikio aplinkai vertinimo galiojimo pratęsimo
2017-04-27 (28.1)-A4-4515 Sprendimas dėl atrankos išvados dėl naftos gavybos išplėtimo Nausodžio naftos telkinyje, papildomai įrengiant gręžinius Nausodis-16, 17, 18, poveikio aplinkai vertinimo galiojimo pratęsimo
2017-04-18 (28.6)-A4-4124 Sprendimas dėl UAB "Vėjo parkai" 33 MW galios vėjo elektrinių parko Akmenės r. sav., Kruopių sen., Liepkalnio k., Saunorių I k., Saunorių II k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Kanteikių k., Mergeluičių k., Sablauskių k. atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-02-21 (28.6)-A4-1860 Sprendimas dėl Telšių dumblo apdorojimo įrenginių galutinės atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-01-19 (28.1)-A4-655
Sprendimas dėl naftos gavybos išplėtimo Ablingos naftos gavybos aikštelėje, papildomai įrengiant naftos gavybos gręžinius Ablinga 7 atšaką ir Ablinga-8, atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-01-19
(28.1)-A4-656
Sprendimas dėl naftos gavybos išplėtimo Pietų Vėžaičių naftos gavybos aikštelėje, papildomai įrengiant du naftos gavybos gręžinius, atrankos išvados galiojimo pratęsimo