Pirmasis puslapis > Teminė informacija > D.U.K. > Vandens lygio žeminimas tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose

 

Vandens lygio žeminimas tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose

Kokia institucija išduoda leidimus žeminti vandens lygį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose?

Leidimus žeminti vandens lygį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose išduoda Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus 9, LT-09311 Vilnius).

 

Kokiame teisės akte nustatyta leidimų žeminti vandens lygį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarka?

Leidimų žeminti vandens lygį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarka nustatyta Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (teisės akto pakeitimas įsigaliojo nuo 2018 m. liepos 1 d.).

 

Kokiems paviršiniams vandens telkiniams netaikomi Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo reikalavimai?

Aprašo reikalavimai netaikomi akvakultūros tvenkinių vandens lygio pažeminimui ar jų išleidimui, išskyrus atvejus, kai akvakultūros tvenkiniai įrengti upių vagose. Akvakultūros tvenkinių užpildymą vandeniu ir jų išleidimą reglamentuoja Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (teisės akto pakeitimas įsigaliojo nuo 2018 m. liepos 1 d.).

 

Kokiais atvejais privaloma gauti leidimą žeminti vandens lygį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose?

Leidimą privaloma gauti, jeigu vandens lygis tvenkinyje ar užtvenktame ežere žeminamas žemiau žemiausio vandens lygio arba išleidžiamas visas tvenkinyje ar užtvenktame ežere sukauptas vanduo.

 

Kokie galimi atvejai, kai leidimai žeminti vandens lygį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose nereikalingi?

Leidimai nereikalingi, kai tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose vandens lygis žeminamas siekiant padidinti upių vandeningumą sausuoju laikotarpiu, kai upėse yra labai maži debitai (artimi minimaliems vasaros–rudens 30 sausiausių parų laikotarpio debitams) arba kai mažinama potvynių neigiama įtaka aplinkai, prieš potvynį pažeminant vandens lygį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose arba potvynio metu sukaupiant vandenį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose, vadovaujantis Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl tvenkinių eksploatavimo taisyklių“, 20 punkto nuostatomis.

 

Kokiais laikotarpiais vandens lygio žeminimas tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose yra draudžiamas?

1. Vandens lygis tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose negali būti žeminamas kasmet nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d., išskyrus atvejus, kai vykdoma ekstremalių situacijų prevencija pagal savivaldybės parengtą ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą ir/arba kai hidrotechnikos statinių apžiūros metu nustatoma, kad dėl hidrotechnikos statinio techninės būklės gali įvykti hidrotechnikos statinio griūtis, kyla grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai.

2. Tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose, įrengtuose ant upių, nurodytų Upių ir ežerų, priskiriamų lašišiniams vandens telkiniams, sąraše ir Upių ir ežerų, potencialiai galimų priskirti lašišiniams vandens telkiniams, sąraše, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 362 „Dėl vandens telkinių suskirstymo“, vandens lygis negali būti žeminamas nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., išskyrus atvejus, kai vykdoma ekstremalių situacijų prevencija pagal savivaldybės parengtą ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą ir/arba kai hidrotechnikos statinių apžiūros metu nustatoma, kad dėl hidrotechnikos statinio techninės būklės gali įvykti hidrotechnikos statinio griūtis, kyla grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai.

 

Kaip elgtis su tvenkinių ar užtvenktų ežerų žuvų ištekliais žeminant vandens lygį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose?

1. Žeminant vandens lygį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose, žuvys praleidžiamos į žemutinį bjefą arba perkeliamos Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka panaudojamos žuvivaisai.

2. Žuvų išgaudymas leidžiamas tik tuo atveju, kai iš tvenkinio ar patvenkto ežero išleidžiamas visas vanduo arba žuvų išgaudymas turi būti atliktas dėl žuvų apsaugos, ir tik turint teisės aktų nustatyta tvarka išduotą specialiosios žvejybos leidimą. Specialiosios žvejybos leidimą būtina gauti prieš pradedant vykdyti vandens lygio žeminimo darbus, turint Leidimą pažeminti vandens lygį.

 

Koks teisės aktas reglamentuoja Specialiosios žvejybos leidimų išdavimo tvarką ir kokia įstaiga išduoda šiuos leidimus?

Specialiosios žvejybos leidimų išdavimo tvarką reglamentuoja Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-331 „Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Specialiosios žvejybos leidimus paviršiniuose vandens telkiniuose išduoda Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus 9, LT-09311 Vilnius).

 

Kokius dokumentus asmuo, norintis pažeminti vandens lygį tvenkinyje ar užtvenktame ežere, turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai?

Asmuo, norintis pažeminti vandens lygį tvenkinyje ar užtvenktame ežere, Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Aprašo 1 priede nurodytos formos prašymą.

2. Tvenkinio ar užtvenkto ežero nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, tvenkinio ar patvenkto ežero ir jo hidrotechnikos statinių savininkų sutikimus.

3. Dokumentus, pagrindžiančius tvenkinio ar patvenkto ežero vandens lygio pažeminimo būtinumą – hidrotechnikos statinių statybos ar rekonstrukcijos projektą ir hidrotechnikos statinių (hidroelektrinės, žuvitakio, krantinių ir kt.) statybos leidimą, hidrotechnikos statinio būklės apžiūros dokumentus, nurodytus statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“, arba tvenkinio ar patvenkto ežero tvarkymo darbų projektą, parengtą vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ar kitus papildomus dokumentus, pagrindžiančius vandens lygio pažeminimo būtinumą.

4. Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo, pavirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-767 „Dėl Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo pavirtinimo“, 5 punkte nurodytų asmenų (kompetentingi juridiniai (biologinio profilio mokslo ir studijų institucijos bei organizacijos) ar fiziniai (turintys aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą ir ne mažiau kaip 3 metų šio darbo patirtį) asmenys)) rekomendacijomis pagrįstą informaciją apie žuvų apsaugos, išgaudymo, perkėlimo ir atkūrimo priemones. Jeigu planuojama išleisti visą tvenkinyje arba patvenktame ežere sukauptą vandenį, būtina pateikti informaciją, kur bus perkeliamos išgaudytos žuvys, kokių bus imtasi priemonių, kad būtų išvengta žuvų dusimo ir/ar kritimo atvejų. Informaciją apie tvenkinio ar patvenkto ežero ekosistemos atkūrimui reikalingas priemones.

 

Per kokį laikotarpį išduodamas leidimas pažeminti vandens lygį tvenkinyje ar užtvenktame ežere?

Leidimas išduodamas per 20 darbo dienų nuo dokumentų, reikalingų pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai norint žeminti vandens lygį tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose, pateikimo dienos.

Tuo atveju, kai priimamas sprendimas neišduoti leidimo žeminti vandens lygį tvenkinyje ar užtvenktame ežere, apie tai informuojamas prašymą išduoti leidimą žeminti vandens lygį tvenkinyje ar užtvenktame ežere pateikusysis fizinis ar juridinis asmuo, nurodant tokio sprendimo priėmimo motyvus.

 

Kokioms institucijoms Aplinkos apsaugos agentūra privalo teikti derinti fizinių ar juridinių asmenų pateiktus dokumentus dėl vandens lygio tvenkinyje ar užtvenktame ežere ir per kokį laikotarpį šios institucijos išnagrinėja dokumentus ir pateikia savo išvadas Aplinkos apsaugos agentūrai?

Asmenų pateikti dokumentai dėl vandens lygio tvenkinyje ar užtvenktame ežere privalomai teikiami derinti:

1. valstybinio parko, valstybinio ar biosferos rezervato direkcijai, kai tvenkinys ar užtvenktas ežeras yra saugomoje teritorijoje;

2. savivaldybės administracijai, kai tvenkinys ar užtvenktas ežeras yra savivaldybės draustinyje;

3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atitinkamam teritoriniam padaliniui, kai tvenkinys ar užtvenktas ežeras yra kultūros paveldo teritorijoje.

Nurodytos institucijos išnagrinėja pateiktus dokumentus ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų iš Aplinkos apsaugos agentūros gavimo datos pateikia savo išvadas Aplinkos apsaugos agentūrai. Institucijų pateiktos išvados įrašomos į Leidimą.

 

Kokie reikalavimai gali būti nustatomi Leidime dėl vandens lygio žeminimo tvenkiniuose ar užtvenktuose ežeruose?

Leidime dėl vandens lygio žeminio tvenkinyje ar užtvenktame ežere gali būti nustatomi šie reikalavimai:

1. Ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki vandens lygio pažeminimo darbų pradžios informuoti visuomenę apie vandens lygio pažeminimo priežastis ir terminus šalies dienraštyje arba vietinėje spaudoje ir paskelbti pranešimus savivaldybės arba seniūnijos skelbimų lentose.

2. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas apie tikslų vandens lygio pažeminimo laiką raštu informuoti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos, Leidimą derinusią saugomos teritorijos direkciją, kai tvenkinys ar patvenktas ežeras yra saugomoje teritorijoje, tvenkinio ar patvenkto ežero ir jų hidrotechnikos statinių savininkus ir nuomininkus ar asmenis, turinčius leidimą naudoti tvenkinį ar patvenktą ežerą žvejybos plotams.

3. Vandens lygio pažeminimo intensyvumas tvenkinyje ar užtvenktame ežere neturi viršyti 20 cm per parą. Jei vandens lygio pažeminimas trunka ilgiau kaip 5 paras, tolesnis vandens lygio pažeminimo intensyvumas neturi viršyti 70 cm per parą, o likus ne mažiau kaip 1 m gyliui – 20 cm per parą. Žemutiniame bjefe vandens debitas neturi viršyti vidutinio liūčių debito.

4. Vykdant vandens lygio žeminimo darbus ir atstatant vandens lygį tvenkinyje ar užtvenktame ežere, šių vandens telkinių žemutiniame bjefe turi būti užtikrinamas vandens debitas, nustatytas pagal Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-382 „Dėl Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Vandens lygį pažeminus iki leidime žeminti vandens lygį tvenkinyje ar užtvenktame ežere nurodytos altitudės, užtikrinti, kad šis vandens lygis būtų pastoviai palaikomas leidime nurodytu laikotarpiu. Vandens lygį iki normaliai patvenkto vandens lygio galima atstatyti tik užbaigus visus leidime numatytus darbus.

6. Nurodoma, kaip turi būti tvarkomi žuvų ištekliai – žuvys praleidžiamos į vandens telkinio žemutinį bjefą ar perkeliamos į kitą vandens telkinį.

7. Atliekant vandens lygio pažeminimo darbus, turi būti užtikrinama žuvų apsauga nuo galimų neleistinos žvejybos atvejų, taip pat vandens lygio pažeminimo ir darbų vykdymo metu organizuoti žuvų apsaugą, kad būtų išvengta žuvų dusimo ir/ar kritimo atvejų.

8. Vandens lygio žeminimo ir darbų vykdymo metu pastebėjus žuvų dusimo ir/ar kritimo atvejus ar veiklos daromą neigiamą poveikį aplinkai, turi būti stabdomi vandens lygio žeminimo darbai ir organizuojama žuvų apsauga, taikomos papildomos neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonės.

9. Vandens lygį tvenkinyje ar užtvenktame ežere iki normaliai patvenkto vandens lygio galima atstatyti tik užbaigus visus Leidime numatytus darbus.

10. Užbaigus visus Leidime numatytus darbus ir atstačius vandens lygį iki normaliai patvenkto vandens lygio tvenkinyje ar patvenktame ežere, turi būti įgyvendintos Leidime nustatytos priemonės tvenkinio ar patvenkto ežero ekosistemos atkūrimui ir nustatytos žuvų išteklių atkūrimo (žuvų įveisimo) priemonės.

 

Kokios institucijos informuojamos apie išduotą leidimą dėl vandens lygio žeminimo tvenkinyje ar užtvenktame ežere?

Išduoto leidimo dėl vandens lygio žeminimo tvenkinyje ar užtvenktame ežere kopiją per 5 darbo dienas Aplinkos apsaugos agentūra pateikia Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

 

Kokių įstaigų atstovai dalyvauja pradedant vandens lygio žeminimo darbus tvenkinyje ar užtvenktame ežere?

Leidime nustatytus vandens lygio pažeminimo darbus galima pradėti vykdyti tik dalyvaujant Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovui.

 

Kada laikoma, kad vandens lygio pažeminimo darbai tvenkinyje ar užtvenktame ežere įvykdyti?

Vandens lygio pažeminimo darbų vykdymo pabaiga – data, kai vandens telkinio lygis po vykdytų vandens lygio pažeminimo darbų atstatomas iki buvusio normaliai patvenkto vandens lygio.

 

Ar yra numatyta teisinė atsakomybė fiziniam ar juridiniam asmeniui, vykdančiam vandens lygio žeminimą tvenkiniuose ar patvenktuose ežeruose neturint leidimo vykdyti vandens lygio žeminimą tvenkiniuose ar patvenktuose ežeruose ar pažeidus Leidime nustatytus aplinkosaugos reikalavimus?

Fiziniai ar juridiniai asmenys, pažeminę vandens lygį be Aprašo nustatyta tvarka išduoto Leidimo ar pažeidę Leidime nustatytus aplinkosaugos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.