Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Įrangos, reikalingos jūriniams ir vidaus vandenų būklės tyrimams atlikti įsigijimas„

 

Projektas „Įrangos, reikalingos jūriniams ir vidaus vandenų būklės tyrimams atlikti įsigijimas„

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Įrangos, reikalingos jūriniams ir vidaus vandenų būklės tyrimams atlikti įsigijimas“.

 

 

 

 

Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonę „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“.

 

Projekto tikslas – prisidėti prie integruoto paviršinių vandens telkinių (Baltijos jūros, Kuršių marių, ežerų, upių) valdymo gerinimo. Vykdant projektą bus įsigyta įranga, reikalinga jūriniams ir vidaus vandenų būklės tyrimams atlikti, siekiant kokybiškai įgyvendinti VAMP 2018–2023 metais bei valstybinės laboratorinės kontrolės programas. Naujai įsigyta įranga leis užtikrinti mėginių ėmimo ir saugojimo, matavimų ir tyrimų kokybę, atitinkančią standarto EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

Įgyvendinus projektą bus pakeista susidėvėjusi įranga, užtikrintas įrangos pakeičiamumas esant įrangos gedimui, bus užtikrinta tyrimų kokybė ekstremalių situacijų, skundų, avarinės taršos atvejais. Tiesioginę naudą gaus viešosios paslaugos – tyrimų rezultatų vartotojai: viešų Valstybinio aplinkos monitoringo tyrimų duomenų vartotojai – Lietuvos Respublikos, kitų šalių gyventojai/įstaigos; mokslinių studijų/projektų rengėjai ir vykdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), pagal tarptautinius įsipareigojimus vykdomų aplinkos tyrimų vartotojai – ICES („Tarptautinė jūrų tyrimų taryba“), Helsinkio Komisija, Europos aplinkos apsaugos agentūra, pagal dvišalius susitarimus: Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos agentūra, Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos atsakingos institucijos, valstybinės laboratorinės kontrolės duomenų vartotojai – Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos ir jo skyriai/valdybos.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2019 m. kovo 25 d.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga2022 m. sausio 1 d.

 

Projektui įgyvendinti skirta iki 1950579,87 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.

 

Projekto vadovas - Aplinkos tyrimų departamento Hidrologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas – Laura Lauciutė, tel. (8 46) 41 04 26, el.paštas laura.lauciute@aaa.am.lt