Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Parengta nacionalinė išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaita

 

Parengta nacionalinė išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaita

Aplinkos apsaugos agentūros Oro kokybės vertinimo skyrius kasmet vykdo nacionalinę į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitą, pagal direktyvos (ES) 2015/2284 (toliau - Direktyva) bei Tolimųjų Tarpvalstybinių Oro Teršalų Pernašų Konvencijos (TTOTPK) ir jos protokolų reikalavimus. Pagrindinių teršalų – azoto oksidų (NOx), smulkiųjų kietųjų dalelių (KD2,5), ne metaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ), sieros dioksido (SO2), amoniako (NH3) - apskaita apima laikotarpį nuo 2005 m. iki x-2  (x yra einamieji metai).


2021 m. vasario 15 d. Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų TTOTPK sekretoriatui buvo pateikti 2019 m. apskaitos rezultatai. Apskaitos duomenys taip pat naudojami planuojant nacionalines oro taršos mažinimo priemones.

Direktyvoje nustatyta, kad Lietuva 2020 m. turės pasiekti (lyginant su 2005 m.) išmetamo SO2 kiekio sumažėjimą 55 proc., NOx kiekio sumažėjimą  48 proc., NMLOJ kiekio - 32 proc., KD2,5 kiekio - 20 proc., NH3 - 10 proc. 2021-2029 metais  šių teršalų išmetamų kiekių sumažėjimai 2005 m. atžvilgiu neturi būti mažesni nei nustatyti 2020 metams. 2030 m. Lietuva oro taršos šiomis cheminėmis medžiagomis mažinime turi pasiekti dar didesnį progresą: SO2 - 60 proc., NOx - 51 proc., NMLOJ - 47 proc., KD2,5 - 36 proc.

 

 

Išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos duomenimis, 2019 m. į aplinkos orą buvo išmesta 11,7 tūkst. tonų SO2,  t.y. 10,1 proc. mažiau nei 2018 m. ir 57,7 proc. mažiau nei 2005 m. Daugiausia šio teršalo išmetė naftos perdirbimo sektorius – 68 proc., kuro deginimas pramonėje – 10 proc., cheminiai procesai pramonėje – 7 proc.

2019 m. išmestas NOx kiekis buvo 43,3 tūkst. tonų, t.y. 1,3 proc. mažiau nei 2018 m. ir 22,3 proc. mažiau nei 2005 m. Daugiausia NOx išmetė kelių transportas – 61 proc. (kelių transporto tarpe sunkusis krovininis ir autobusai –65 proc., lengvasis – 30 proc.), kuro deginimas energetikoje – 16 proc., geležinkeliai – 7 proc. nuo viso išmesto šio teršalo kiekio.

2019 m. buvo išmesta 5,3 tūkst. tonų KD2,5, t.y. 5,6 proc. mažiau nei 2018 m. ir 37,1 proc. mažiau nei 2005 m. Daugiausia KD2,5 išmetė anglies ir medienos deginimas namų ūkiuose – 42 proc., transportas – 21 proc. viso išmesto šio teršalo kiekio, gaisrai, atviras atliekų deginimas – 8 proc.

2019 m. išmestas NMLOJ kiekis buvo 37,8 tūkst. tonų, t.y. 2,6 proc. daugiau nei 2018 m. ir 20,6 proc. mažiau nei 2005 m. Daugiausia NMLOJ išmetė naftos perdirbimo sektorius – 28 proc., kuro deginimas namų ūkyje – 25 proc., tirpiklių naudojimas pramonėje ir namų ūkiuose – 20 proc., gamybiniai procesai maisto ir gėrimų pramonėje– 12 proc. viso išmesto šio teršalo kiekio.

2019 m. į aplinkos orą išmesta 34,8 tūkst. tonų NH3, t.y. 3,2 proc. mažiau nei 2018 m. ir 7 proc. mažiau nei 2005 m. Daugiausia NH3 išmesta žemės ūkyje iš mėšlo tvarkymo – 61 proc., dėl neorganinių azoto trąšų naudojimo – 31 proc., kuro deginimo energetikoje – 4 proc. viso išmesto šio teršalo kiekio.