Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Jūros šiukšlių monitoringas”

 

Projektas „Jūros šiukšlių monitoringas”

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe!"

 

Projektas „Jūros šiukšlių monitoringas" finansuojamas 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ("the Norway Grants") lėšomis, kurias skiria Norvegija. Šios dotacijos yra Norvegijos indėlis į ekologišką, konkurencingą ir integralią Europą. Norvegijos finansinio mechanizmo dotacijas gali gauti 13 šalių, įstojusių į Europos Sąjungą po 2003 m. Dotacijos ES šalims 2014-2021 m. laikotarpiui siekia 1,25 mlrd. EUR.

Daugiau informacijos apie Norvegijos finansuojamus ES šalių projektus: www.norwaygrants.org.  Informacija apie Norvegijos finansinio mechanizmo dotuojamus Lietuvos projektus: https://www.norwaygrants.lt/.

 

Šiuo metu viso pasaulio jūros ir vandenynai susiduria su didele problema - įvairios kilmės ir dydžio šiukšlėmis. Nuolatinis šių medžiagų patekimas į aplinką bei ilgas degradacinis periodas lemia jų kaupimąsi jūrų ir jų pakrančių aplinkoje. Jūros aplinkos taršos šiukšlėmis tyrimai buvo pradėti dar 1972 m., tačiau paskutiniame dešimtmetyje atliktų stebėjimų pagalba buvo ištirta, jog didelės, gerai matomos plastiko ar kitų šiukšlių dalys suyra į mažytes daleles, sunkiai matomas plika akimi. Nustatyta, jog šios dalelės, kurių 80 - 85% sudaro plastikas, yra randamos plaukiojančios ant vandens paviršiaus, suklostytos jūros dugne ar paplūdimių smėlyje, ir yra potencialiai pavojingos jūriniams organizmams - jų aptinkama visuose trofiniuose lygiuose, pradedant zooplanktonu, dugno bestuburiais, taip pat žuvų, paukščių bei jūros žinduolių skrandžiuose. Lietuvoje informacijos ir duomenų šią tema trūksta, žinios yra paremtos epizodiniais moksliais tyrimais, todėl yra informacijos poreikis nustatant mikrošiukšlių kiekius Baltijos jūroje ir jos aplinkoje, atsižvelgiant ir į tai, kad  mažesnės frakcijos dalelėms vis dar nėra vieningo metodo.                

Lietuva iki šiol neturi oficialios jūrų šiukšlių stebėsenos programos. Dabartinė jūrų šiukšlių būklė vertinama remiantis pakrančių ir jūros dugno tyrimais, vis dar nėra patikimų žinių apie jūrų šiukšles, įskaitant mikroplastiką, tam tikrame vandens kiekyje ir jūros dugno nuosėdose. Įgyvendinamu projektu siekiama užpildyti žinių spragas apie jūros vandenyse aptinkamų šiukšlių savybes, kiekį ir taršos kelius nuo jų šaltinių iki Baltijos jūros.  

 

Projekto tikslas - remiantis kitų šalių praktika, mokslinės literatūros šaltiniais, regioniniu lygiu siūlomomis rekomendacijomis, parengti metodinius nurodymus ir atlikti   jūros aplinką teršiančių šiukšlių tyrimus bei parengti išsamią rezultatų analizę.


  Projekto metu planuojama:

  • įvertinti Lietuvos teritorijos Baltijos jūros aplinkos taršą šiukšlėmis, įskaitant mikrošiukšles, ir įvertinti jų kilmę;
  • remiantis kitų šalių praktika, mokslinės literatūros šaltiniais, rekomendacijomis, parengti metodinius nurodymus jūros aplinką teršiančių šiukšlių tyrimams;
  • pagal parengtas metodikas atlikti Baltijos jūros aplinką teršiančių šiukšlių tyrimus;
  • atlikti išsamią įvykdytų tyrimų rezultatų analizę, pateikti vertinimu.

  Planuojami projekto rezultatai:

  • sukurta jūros aplinkos taršos šiukšlėmis stebėjimo sistema;
  • nustatytas problemos mastas;
  •  užtikrintas nacionalinių bei regioninių teisės aktų įgyvendinimas.

Projekto rezultatai tiesiogiai prisidės prie ekosistemų aplinkosauginės būklės įvertinimo ir gerinimo. Atlikti šiukšlių kaupimosi, erdvinio pasiskirstymo, potencialių šaltinių vertinimai leis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai) ir Aplinkos apsaugos agentūrai efektyviau ir racionaliau planuoti priemones, skirtas taršos mažinimui ir prevencijai. Pasiūlytas metodikas numatoma naudoti tolimesnei aplinkos stebėsenai Baltijos jūros aplinkos taršos šiukšlėmis atžvilgiu, Aplinkos apsaugos agentūrai įgyvendinant Jūrų strategijos pagrindų direktyvos reikalavimus. Surinkti duomenys, kurie yra reikalingi vertinant aplinkos būklę regioniniu lygmeniu, Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos ministerijos bus naudojami nacionaliniame atsiskaityme įvairioms tarptautinėms organizacijoms.

 

Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra

Projekto pavadinimas: Jūros šiukšlių monitoringas

Projekto kodas: LT05-1-AM-TF-004

Projekto tinkamų išlaidų suma: 266 629,00 Eur (226 634,47 Eur - Norvegijos finansinio mechanzimo lėšos ir  39 994,53 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)

Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. rugpjūčio 7 d. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugpjūčio 7d. - 2022 m. rugpjūčio 7 d.

 


Visos naujienos ir aktualijos susijusios su projektu skelbiamos Aplinkos apsaugos agenūros facebook paskyroje.

 

 

 

 

 

Monitoring of marine litter

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe!"

 

Project promoter: Environmental Protection Agency
Project title: Monitoring of marine litter
Project code: LT05-1-AM-TF-004
Project eligible expenditure: EUR 266 629,00  (EUR 226 634,47 grant from the Norwegian Financial Mechanism and EUR 39 994,53 budget co-financing)
Project signature date: 7 August 2020
Project implementation period: 7 August 2020 - 7 August 2022


      Lithuania up to now has no official monitoring program for marine litter. The assessment of the current status of marine litter relies on the coastline and seabed surveys. The Klaipeda University has implemented several projects which addressed litter on the coast and that floating in water. Nevertheless, there is still no representative knowledge on marine litter, including microplastics, in the water column and the seabed sediment. One has to fill the knowledge gaps on properties, quantities and possibly pollution routes of litter from their sources to the Baltic Sea.
  The objective of the project is to develop methodological guidelines for marine litter, including microlitter, monitoring and carry out evaluations and assessments based on the methodologies prepared through the project.   The project includes:

 
  • At least 3 methodologies for qualitative and quantitative evaluation of marine litter including microplastics in water column, sediments and transitional waters zones will be developed.  These would also include identification of the sources of the litter;
  • Using the above-mentioned methodologies, baseline data on actual amounts of the macro- and micro-litter emission to the Baltic Sea from sources on Lithuanian soil will be assembled;
  • At least 7 different entry pathways of litter from Lithuanian coast will be investigated: 4 wastewater treatment plants, 2 surface wastewater systems and 1 surface water body.

    Project benefit   The expected outcome of the project is to create capacity at Environmental Protection Agency to identify and monitor environmental pressures caused by marine litter, including microplastics. The methodologies of mapping and monitoring of the microplastics and other marine litter would serve as a basis for creation of a database that would permit to compare and analyse data, to forecast the trends and enable scientifically-based decision making on response measures. It is expected that project will serve as a basis for inclusion of marine litter monitoring into the National Environmental Monitoring Programme. The project forms an important of the Lithuanian government's efforts for compliance with the EU Marine Strategic Framework Directive. The project will contribute to an increased understanding of the ecological consequences of marine littering in Lithuanian waters as well as their sources and location.  

Target groups of the project:  Environmental Protection Agency, Ministry of Environment of the Republic of Lithuania.