Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

 

Svarbi informacija veiklos vykdytojams, turintiems TIPK 2 priedo leidimus

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19-1, 19-2, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-3 straipsniu įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 4 dalis numato, jog jeigu įrenginiui (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatuoti iki 2014 m. liepos 1 d. buvo išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą (toliau – TIPK 2 priedo leidimai), per ketverius metus, t.y. iki 2022 metų, šis leidimas turi būti pakeistas į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus atitinkančiu taršos leidimu, turinčiu atitinkamas specialiąsias dalis.


TIPK 2 priedo leidimų keitimo eiga

TIPK 2 priedo leidimo pakeitimą taršos leidimu inicijuoja Aplinkos apsaugos agentūra, kuri remdamasi TIPK 2 priedo leidimo ir esant poreikiui iš veiklos vykdytojo gautais duomenimis, parengia taršos leidimo projektą, kurį teikia veiklos vykdytojui susipažinti.

Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į nuo 2018 m. birželio 1 d. įsigaliojusius struktūrinius pokyčius, parengė 3 veiksmų planus pagal atitinkamas taršos leidimo specialiąsias dalis: aplinkos oro taršos valdymas ir klimato kaita (Tvarkos aprašo 3 priedas), nuotekų tvarkymas ir išleidimas ir paviršinio vandens išgavimas (Tvarkos aprašo 4 priedas), atliekų apdorojimas (naudojimo ar šalinimo, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir laikymas ir laivų perdirbimas (Tvarkos aprašo 5 priedas). Tvarkos aprašo 3 – 5 prieduose pateiktuose veiksmų planuose TIPK 2 priedo leidimai išdėstyti pagal jų išdavimo datą. Atsižvelgiant į tai, TIPK 2 priedo leidimų keitimo į taršos leidimus inicijavimas bus vykdomas lygiagrečiai pagal atitinkamas taršos leidimų specialiąsias dalis pradedant nuo anksčiausiai išduoto TIPK 2 priedo leidimo.

Pažymėtina, jog vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi ir Įsakymo 3.2.5 papunkčiu, TIPK 2 priedo leidimas į taršos leidimą keičiamas neatlygintinai.

Kur kreiptis kilus klausimams dėl TIPK 2 priedo leidimo keitimo

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atitinkamus Agentūros Taršos prevencijos departamento padalinius:

dėl taršos leidimo specialiųjų dalių aplinkos oro taršos valdymas ir klimato kaita  į Oro taršos prevencijos skyrių. Skyriaus vedėja Loreta Jovaišienė, tel. (8 389) 68 784, el. paštas: loreta.jovaisiene@aaa.am.lt;

dėl taršos leidimo specialiųjų dalių nuotekų tvarkymas ir išleidimas ir paviršinio vandens išgavimas į Vandenų taršos prevencijos skyrių. Skyriaus vedėja Virgilija Kozakiene, tel. (8 41) 59 64 27, el. paštas: virgilija.kozakiene@aaa.am.lt;

dėl taršos leidimo specialiųjų dalių atliekų apdorojimas (naudojimo ar šalinimo, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir laikymas ir laivų perdirbimas į Atliekų prevencijos skyrių. Skyriaus vedėja Dalė Amšiejienė, tel. (8 315) 56 734, el. paštas: dale.amsiejiene@aaa.am.lt.

Taip pat į Taršos prevencijos departamento direktorę Justiną Černienę, tel. 8 706 62 041, el. paštas: justina.cerniene@aaa.am.lt.

TIPK 2 priedo leidimų keitimo tvarkos aprašas
Aplinkos apsaugos agentūra, įgyvendindama Įstatymo 9 straipsnio 4 dalies ir Įsakymo 3.2.5 papunktį, 2018 m. birželio 29 d. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-190 patvirtino Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašą, kuris nustato TIPK 2 priedo leidimų pakeitimo į taršos leidimus tvarką.

 

Tvarkos aprašus galite rasti čia:

 

Tvarkos aprašas.

 

Tvarkos aprašo 3 priedas:

"TIPK 2 PRIEDO PAKEITIMO ATITINKAMA TARŠOS LEIDIMŲ SU SPECIALIAJA DALIMI APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS IR KLIMATO KAITOS VALDYMAS INICIJAVIMO VEIKSMŲ PLANAS"

 

Tvarkos aprašo 4 priedas:

"TIPK 2 PRIEDO LEIDIMŲ PAKEITIMO ATITINKAMA TARŠOS LEIDIMŲ NUOTEKŲ TVARKYMO IR IŠLEIDIMO IR PAVIRŠINIO VANDENS IŠGAVIMO SPECIALIAJA DALIMI INICIJAVIMO VEIKSMŲ PLANAS"

 

Tvarkos aprašo 5 priedas:

"TIPK LEIDIMŲ PAKEITIMO ATITINKAMA TARŠOS LEIDIMŲ ATLIEKŲ APDOROJIMO (NAUDOJIMO AR ŠALINIMO, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI IR ŠALINTI) IR LAIKYMO IR LAIVŲ PERDIRBIMO  SPECIALIAJA DALIMI INICIJAVIMO VEIKSMŲ PLANAS"