Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės gerinimo priemonių ir jų efektyvumo tyrimų įsigijimas

 

Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės gerinimo priemonių ir jų efektyvumo tyrimų įsigijimas

Projektas „Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės gerinimo priemonių ir jų efektyvumo tyrimų įsigijimas" 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės gerinimo priemonių ir jų efektyvumo tyrimų įsigijimas". Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.3.1-APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga".


Projekto metu bus įgyvendinami Direktyvos 2000/60/EB (toliau - Direktyva) bei atitinkamų susijusių Lietuvos teisės aktų reikalavimai vandens telkinių būklei gerinti. Projektas tiesiogiai įgyvendina Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano (toliau - Veiksmų planas), įgyvendinančio Direktyvą, priemones 1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.6, 3.8 ir 10.3. Dalis Projekto veiklų skirta nustatyti ir įvertinti ankstesnių Direktyvos reikalavimus įgyvendinančių bandomųjų priemonių efektyvumą, atliekant atitinkamus tyrimus bei, kai kurių priemonių atveju, parengiant tolimesnio platesnio tokio tipo priemonių įgyvendinimo gaires. Tarp būklės gerinimo priemonių bus įgyvendinamos kelių Lietuvos ežerų vandens lygio renatūralizavimo priemonės, skirtos jų ekologinei būklei pagerinti, bei vykdoma viena jūrinė priemonė - vertinamas žvejybinių laivų dugno tralavimo poveikis jūros dugno vientisumui ir pateikiamos rekomendacijos jūros dugno akvatorijos būklės vertinimui. Projektu bus prisidedama prie 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonės Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga" įgyvendinimo. Projektu bus prisidedama prie šių pagal finansavimo sąlygų aprašą remiamų veiklų įgyvendinimo: jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės tyrimų ir vertinimų; vandens telkinių būklės valdymo ir apsaugos nuo neigiamo poveikio dokumentų rengimo.


Projekto metu gauti rezultatai
- Projekto rezultatai suteiks informacijos apie tam tikro tipo priemonių įgyvendinimo efektyvumą, iškylančias praktines problemas, tolimesnį jų taikymo platesniu mąstu tikslingumą bei rekomenduotinas taikymo sąlygas. Įvertintas žvejybinių laivų dugno tralavimo poveikis jūros dugno vientisumui leis nustatyti, ar šis poveikis reikšmingas, ir jeigu jis toks būtų - sudarys pagrindą parengti priemones nustatytoms problemoms spręsti. Be to, parengtos rekomendacijos jūros dugno akvatorijos būklės vertinimui įneš aiškumą kaip tokio tipo poveikį reikia vertinti ateityje. Kelių Lietuvos ežerų vandens lygio renatūralizavimo priemonės sudarys sąlygas jų ekologinei būklei pagerėti.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2019 m. gegužės 1 d.


Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2022 m. rugsėjo 30 d.

 

Projektui įgyvendinti skirta iki 601.287,99 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.

 

Projekto vadovas - Hidrografinio tinklo skyriaus vyresnysis patarėjas Mindaugas Gudas, tel. 8 706 62 016, el. paštas m.gudas@aaa.am.lt.

 

 

Projekto rezultatai:

"Žvejybinių dugno tralavimų poveikio Baltijos jūros dugno vientisumui tyrimų atlikimas ir vertinimas"

I Tarpinė ataskaita

 

"Įrengtų inžinerinių aplinkosauginių taršos sulaikymo priemonių efektyvumo stebėsenos paslaugos"

I Tarpinė ataskaita

 

"Renatūralizuotų upių atkarpų renatūralizavimo priemonių efektyvumo įvertinimo paslaugos"

I Tarpinė ataskaita

Informacinė medžiaga visuomenei apie renatūralizavimo priemones