Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Vidaus vandenų aplinkos būklės tyrimai ir vertinimai“

 

Projektas „Vidaus vandenų aplinkos būklės tyrimai ir vertinimai“

Projektas „Vidaus vandenų aplinkos būklės tyrimai ir vertinimai" 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės gerinimo priemonių ir jų efektyvumo tyrimų įsigijimas". Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.3.1-APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga".


Projekto metu bus įgyvendinami Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB (toliau – BVPD) ir Lietuvos teisės aktų reikalavimai paviršinių vandens telkinių  būklei gerinti. Projektas tiesiogiai įgyvendina Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 3.11, 3.11.1-3.11.5 ir 3.7 priemones.
Projekte viena iš veiklų numatoma atnaujinti vandens telkinių būklės modeliavimo sistemą, išplėsti jos funkcionalumą, kad būtų galima modeliuoti vandens taršos mažinimo priemonių panaudojimo scenarijus, nustatyti galimus taršos šaltinius, bei papildomai modeliuoti mažųjų vandens telkinių būklę ir jos gerinimo priemones. Atnaujinta modeliavimo sistema naudojama Upių baseinų rajonų valdymo planų ir programų parengimui, ataskaitų už Nitratų direktyvos įgyvendinimą rengimui, duomenų HELCOM, WISE-SOE teikimui.
Projekto viena iš veiklų bus atlikti Papio, Kampuolio, Paršažerio, Lūkšto ir Didžiulio ežerų būklės tyrimai ir parengti pasiūlymai - priemonės šių ežerų taršai mažinti.
Kita Projekto veikla numatoma identifikuoti praeities taršos fosforo junginiais reikšmingą neigiamą poveikį patiriančius ežerus, kurių plotas mažesnis kaip 50 ha, parengti rekomendacijas dėl fosforo išsiskyrimo iš dugno nuosėdų poveikio sumažinimo, kad būtų pašalinta reikšminga neigiama praeities taršos įtaka geros ekologinės būklės kriterijų neatitinkantiems ežerams.


Projekto metu gauti rezultatai
- Projekto rezultatai suteiks informacijos veiklų taikymui rengiant Upių baseinų valdymo planus. Atlikti rizikos vandens telkinių tyrimai pagelbės įgyvendinant priemones nustatytoms problemoms spręsti. Gavus teigiamas fosforo išsiskyrimo iš ežerų dugno nuosėdų stabdymo ar kitų fosforo poveikio neutralizavimo priemonių taikymo rekomendacijas bus galima atlikti atrinktame vandens telkinyje bandomąjį būklės gerinimo projektą. Su atnaujinta vandens telkinių būklės modeliavimo sistema bus galima atlikti vandenų taršos įvertinimą ir vandens telkinių būklės gerinimo priemonių efektyvumo prognozavimą.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2020 m. vasario 19 d.


Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2022 m. birželio 31 d.

 

Projektui įgyvendinti skirta iki 329 323,00 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.

 

Projekto vadovas - Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas Gintautas Sabas, tel. 8 706 68 074, el. paštas gintautas.sabas@aaa.am.lt.

 

Projekto rezultatai:

 

Veiklos "Vandens telkinių būklės tyrimų, taršos šaltinių identifikavimo ir priemonių vandens telkinių būklei gerinti parengimo paslaugos" Galutinė ataskaita ir Pagrindinės išvados