Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Aplinkosauginis ženklinimas

 

Aplinkosauginis ženklinimas

  1. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo
  2. 2010 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas  Nr. 1847 "Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo įgyvendinimo" (Žin., 2010, Nr. 158-8037)
  3. Rinkliavos, taikomos už paraiškos suteikti ES ekologinį ženklą nagrinėjimą, dydis pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 533
  4. Rinkliavos, taikomos už paraiškos suteikti ES ekologinį nagrinėjimą ir už teisės vienus metus naudoti ES ekologinį ženklą atitinkamai produktų grupei, dydis nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1061

 

2017-04-10

ES ekologinio ženklo pažymėjimų registras

Aplinkos apsaugos agentūra teisę naudoti ES ekologinį ženklą šiuo metu yra suteikusi dviems įmonėms.

 

Europos bendrijos ekologinio ženklo suteikimas produktų grupėm

Gaminant gaminius susidaro teršalai, patenkantys į aplinkos orą, vandenį ir dirvožemį. Pirmasis realus mėginimas mažinti teršalų kiekį gaminant gaminius buvo pradėtas 1977 m. to meto Federacinėje Vokietijos Respublikoje. Buvo sukurtas „Mėlynojo Angelo“ ekologinis ženklas, kuris buvo teikiamas gaminiams, kurie turi mažesnį poveikį aplinkai, negu kiti tos pačios paskirties gaminiai.

 

2018-05-02

Europos Sąjungos procedūriniai sprendimai

 

 

2018-05-02

Informacija apie produktų grupėms nustatytus ekologinius kriterijus

Europos komisija yra parengusi Europos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo ekologinius kriterijus bei jų nustatymo metodikas 33 produktų grupėms.

 

2018-05-02

Lietuvos Respublikos teisiniai aktai dėl Europos Bendrijos Ekologinio ženklo įdiegimo

 

 

2018-05-02

Straipsniai del ekologinio ženklo vartojimo