Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Vandens telkinių įžuvinimas 2018-2022 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis"

 

Projektas „Vandens telkinių įžuvinimas 2018-2022 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis"

Projektas „Vandens telkinių įžuvinimas 2018-2022 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis"

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Vandens telkinių įžuvinimas 2018-2022 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis". Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.3.1-APVA-V-012 priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas".

 

Projekto tikslas - prisidėti prie Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos (toliau - Programa) įgyvendinimo, kuri parengta atsižvelgiant į tai, kad vanduo ir su juo susijusi veikla turi labai didelę reikšmę valstybei, visuomenei, šalies ūkiui ir gyventojams. Vanduo - svarbus biologinės įvairovės išsaugojimui, transportui ir rekreacijai, visuomenės sveikatos ir aplinkos kokybės užtikrinimui. Programa parengta įgyvendinant 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (toliau - Bendroji vandens politikos direktyva). Bendroji vandens politikos direktyva ES valstybes nares įpareigoja imtis būtinų priemonių, skirtų neleisti prastėti paviršinių ir požeminių vandens telkinių būklei ir ne vėliau kaip iki 2015 metų pasiekti gerą jų būklę. Šį terminą galima pratęsti iki 2021 metų arba net iki 2027 metų. Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimo priemonės parinktos atsižvelgiant į ekonominį jų vertinimą.


Projekto metu siekiama pagerinti valstybinių vandens telkinių būklę pakeičiant ichtiofaunos rūšinę sudėtį ir vandens telkinius papildomai įžuvinant vandenų būklę gerinančiomis žuvų rūšimis. Vandens telkinių būklę tikimasi pagerinti įžuvinant 8 pasirinktus vandens telkinius plėšriosiomis žuvimis ir 2 vandens telkinius fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis. Šis projektas prisidės prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017-05-05 įsakymu Nr. D1-375/3D-312 patvirtinto Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano (toliau - Planas) 3.1 ir 3.2 priemonių įgyvendinimo.

 

Projekto metu gauti rezultatai - vandens telkinių būklės pagerinimas turės didelę reikšmę valstybei, visuomenei, šalies ūkiui ir gyventojams. Pagerinta vandens būklė patenkins ekologinius, ekonominius ir socialinius visuomenės poreikius. Daugumos rizikos vandens telkinių, priskirtų ežerų kategorijos vandens telkiniams, būklė atitiks geros būklės kriterijus. Pagausinus vandens telkinius plėšriųjų ir fitoplanktonu mintančių žuvų rūšimis, vandens telkiniuose būtų iš dalies atkurtos natūralios ežero ar tvenkinio charakteristikos. Didelės plėšriųjų žuvų gausos palaikymas netiesiogiai mažintų zooplanktono išgaudymą, fitoplanktono augimą, didintų vandens skaidrumą ir skatintų vystytis povandeninę augmeniją. Papildomai įveistų fitoplanktonu mintančių žuvų rūšys - plačiakakčiai, prisidėtų prie fitoplanktono biomasės mažinimo, didesnio vandens skaidrumo ir povandeninės augmenijos vystymosi. Šios priemonės vandens telkiniuose, sumažintų zooplanktonu mintančių karpinių žuvų kiekį ir pernelyg didelę fitoplanktono biomasę. Taikytos projekto veiklos leis pasiekti gerą vandens telkinių būklę ir užtikrinti darnų Lietuvos vystymąsi, gerą žmonių gyvenimo kokybę, didelį rekreacinį potencialą.

 

Viso projekto metu (2018-2022 m.) numatoma pasirinktus vandens telkinius praturtinti 373436 vnt. žuvų, iš kurių 370376 lydekų ir 3060 baltųjų plačiakakčių jauniklių.

 

Teikiame informaciją apie atliktus įžuvinimus 2018-2020 metais.

 

Vandens telkinys

Įžuvinta lydekomis

(šiųmetukai arba vyresni, vnt.)

Įžuvinta baltaisiai plačiakačiais

(dvivasariai arba vyresni, vnt.)

Įžuvinta lydekomis

(šiųmetukai arba vyresni, vnt.)

Įžuvinta lydekomis

(šiųmetukai arba vyresni, vnt.)

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Alovė (Alytaus r. sav., k.k. 10030540)

6680

 

5399

5399

Veisiejis (Lazdijų r. sav., k.k. 10040071)

45900

 

30600

30600

Neveiglas (Alytaus r. sav., k.k. 11040132)

4800

 

3700

3700

Širvys (Vilniaus r. sav., 12040470)

8500

 

6800

6800

Šventas (Švenčionių r. sav., k.k. 12140419)

6800

680

5400

5400

Riešės (Vilniaus r. sav., k.k. 12030111)

 

850

 

 

Ilmėdas (Molėtų r. sav., k.k. 12131528)

6300

 

4700

4700

Kiementas (Molėtų r. sav., k.k. 12232129)

9800

 

7900

7900

Mosėdžio I tvenkinys (Skuodo r. sav., k.k. 20050100)

5600

 

4500

4500

Bendras kiekis

94380 vnt.

1530 vnt.

68999 vnt.

68999 vnt.

 

Projektas tęsiamas, įžuvinimai planuojami 2021 ir 2022 metais.

 

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. kovo 15 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. rugsėjo 01 d.

Projektui įgyvendinti skirta iki 507.376,00 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.

Projekto vadovas, Gyvosios gamtos leidimų skyriaus vedėjas - Darius Mikelaitis, tel. 8 706 68 044, el. paštas darius.mikelaitis@aaa.am.lt.