Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas“

 

Projektas „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas“

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas“ (Nr. 80JB-KV-18-1-00155-PR001). Projektas įgyvendinamas Europos jūrų reikalų  ir žuvininkystės fondų lėšomis pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos šeštojo Sąjungos prioriteto „Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas“ priemonę „Žinių apie jūros būklę gerinimas“.


Projektas skirtas įgyvendinti 2008/56/EB Europos Parlamento ir Tarybos Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje (toliau – JSPD) įtvirtintus jūros aplinkos valdymo principus bei reikalavimus, nustatančius Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus. Projekto metu įgyvendinant JSPD antrąjį etapą siekiama atnaujinanti pirmojo etapo metu parengtus dokumentus, susijusius su Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimu: Lietuvos jūros aplinkos būklės įvertinimą, geros jūros aplinkos būklės savybes, aplinkosaugos tikslus ir susijusius rodiklius bei jūros aplinkos būklės stebėsenos programą.


Projekto veiklos apima kompleksinį Lietuvos jūros rajono aplinkos būklės taip pat ūkinės veiklos ir susijusių poveikių tokių kaip eutrofikacija, tarša pavojingomis medžiagomis ir šiukšlėmis, laivyba, žuvininkystė, vertinimą. Siekiama įvertinti aplinkos būklės pokyčius lyginant du laikotarpius: 2012-2017 metus su 2007-2011 metais. Įvertinus būklės pakitimus, bus peržiūrėti aplinkos apsaugos tikslai.


Projekte suplanuoti jūros aplinką teršiančių šiukšlių pakrantėje lauko tyrimai bei naujausių duomenų apie šiukšles, susikaupusias jūros dugne, povandeninio triukšmo poveikį jūros aplinkai įvertinimas. Projekte bus išnagrinėta informacija apie impulsinius garsų šaltinius jūroje ir jų keliamą poveikį, esamą triukšmo lygį jūros rajone, sukeliamą laivybos.

Numatytos stebėsenos programų (jūros šiukšlių, povandeninio triukšmo, paukščių ir žinduolių priegaudos žvejybos įrankiuose, į NATURA 2000 įtrauktų rifų) parengimas ar atnaujinimas pagal Direktyvos 2008/56/EB reikalavimus.

 

Projekto uždaviniai:
1. Atnaujinti Lietuvos jūros rajono aplinkos būklės vertinimą pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008//56/EB reikalavimus.

2. Parengti naujus geros aplinkos būklės rodiklius ar patikslinti esamus pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008//56/EB (9 str.) reikalavimus.

3. Atnaujinti jūros aplinkos apsaugos tikslus ir susijusius rodiklius pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008//56/EB (10 str.) reikalavimus.

4. Atnaujinti Baltijos jūros aplinkos stebėsenos programą.

5. Jūros aplinką teršiančių šiukšlių pakrantėje lauko tyrimai.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia
– 2019 m. vasario 19 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. lapkričio 11 d.
Projektui įgyvendinti skirta iki 498.520,00 Eur Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų.
Projekto vadovė, Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vedėja – Aistė Kubiliūtė, tel. (8 46) 41 04 50*404,
el. paštas aiste.kubiliute@aaa.am.lt.


2019 m. spalio 10 dieną gauta išsami Baltijos jūros aplinkos būklės vertinimo pirmoji tarpinė ataskaita. Ataskaitoje tirtas 2012-2017 laikotarpis ir ši analizė bus pagrindinis įrankis formuojant Baltijos jūros apsaugos politiką. Dokumente įvertintos skirtingos sritys, kurios apima vandens temperatūros pokyčius, cheminių teršalų koncentracijas, žuvų išteklių būklę ir žvejybos poveikį pagrindinėms rūšims, žiemojančių paukščių ir jūrinių žinduolių populiacijas, invazinių rūšių paplitimą ir kitus svarbius rodiklius.


Projektas tęsiamas, 2020-01-21 gauta projekto II-oji tarpinė ataskaita (atnaujinta pagal pateiktas pastabas 2020-02-24), kurią teikiame susipažinimui ir pastabų teikimui. Projekto II-oji tarpinė ataskaita laikoma galutine. Joje atnaujintas Lietuvos jūros rajono aplinkos būklės vertinimas, parengti nauji geros aplinkos būklės rodikliai ar patikslinti esami aplinkos apsaugos tikslai, atliktas socio-ekonominio naudojimo bei išlaidų dėl būklės blogėjimo analizė pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą reikalavimus.

 

2020-06-23 gauta projekto Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas III-oji tarpinė ataskaita "Lietuvos jūros aplinkos stebėsenos programų atnaujinimas", kurią teikiam susipažinimui.

 

2020-08-17 gauta galutinė projekto Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas ataskaita, kurią sudaro trys dalys:

 

Lietuvos jūros rajono ekologinės būklės vertinimas ir gamtosauginiai tikslai (I dalis)

 

Ekonominė ir socialinė Lietuvos jūros rajono vandenų naudojimo ir dėl jūros aplinkos blogėjimo atsirandančių išlaidų analizė (II dalis)

 

Lietuvos jūros rajono ekologinės būklės stebėsenos rodiklių vystymas ir pasiūlymai monitoringui (III dalis)

 

Projekto metu įgyvendinti visi uždaviniai suplanuoti projekto pradžioje, su pateiktomis ataskaitomis galite susipažinti žemiau paspaudę aktyvias nuorodas.

 


GALUTINĖ ATASKAITA: I DALIS, II DALIS, III DALIS.

 

TREČIOJI TARPINĖ ATASKAITA.

 

ANTROSIOS TARPINĖS ATASKAITOS 1 DALIS (ATNAUJINTA 2020-02-24)

 

ANTROSIOS TARPINĖS ATASKAITOS 2 DALIS (ATNAUJINTA 2020-02-24)

 

PIRMOJI TARPINĖ ATASKAITA.