Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas”

 

Projektas „Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas”

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe!"

 

Projektas „Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas" finansuojamas 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ("the Norway Grants") lėšomis, kurias skiria Norvegija. Šios dotacijos yra Norvegijos indėlis į ekologišką, konkurencingą ir integralią Europą. Norvegijos finansinio mechanizmo dotacijas gali gauti 13 šalių, įstojusių į Europos Sąjungą po 2003 m. Dotacijos ES šalims 2014-2021 m. laikotarpiui siekia 1,25 mlrd. EUR.

Daugiau informacijos apie Norvegijos finansuojamus ES šalių projektus: www.norwaygrants.org.  Informacija apie Norvegijos finansinio mechanizmo dotuojamus Lietuvos projektus: https://www.norwaygrants.lt/.

 

Pagal savo tarptautinius įsipareigojimus Lietuva vėliausiai iki 2027 m. privalo pasiekti gerą ekologinę būklę visuose šalies vandens telkiniuose. Tačiau maždaug pusė šalies vandens telkinių neatitinka geros būklės. Viena to priežasčių - nesėkmė identifikuojant ir įgyvendinant tinkamas pasklidosios taršos iš žemės ūkio rajonų priemones. Taip dalinai yra dėl sudėtingumo laiku sužinoti žemėnaudos sudėtį konkrečiu laiku bei surišti ją ir jos pokyčius su vandens kokybės pokyčiais. Dėl to labai sudėtinga pademonstruoti tiesioginį šių parametrų priklausomybės ryšį žemės ūkio sektoriui, o taip pat nustatyti konkrečias problemines teritorijas ir parinkti tikslines erdvines priemones. Šiuo metu gaunama tokio pobūdžio informacija yra nepakankama, kad būtų patenkinti aukščiau paminėti poreikiai.
Kita problema - monitoringo tinklas ir matavimų dažnumas negali pilnai ir kokybiškai padengti visos Lietuvos teritorijos vandens objektų, visų laiko skalių ir pastebėti eutrofikacijos vandens kokybės problemų ženklų. Tai ypač aktualu < 50 ha ežeruose ir tvenkiniuose, kuriuose monitoringas apskritai nevykdomas, nors informacija labai reikalinga.
Pastaruoju metu labai pagausėjo kokybiškos palydovinės informacijos, prieinamos visiems suinteresuotiems vartotojams, o jos apdorojimo ir pritaikymo pavyzdžių žemėnaudos, pasėlių identifikavimui, eutrofikacijos procesų vandens telkiniuose fiksavimui sparčiai daugėja. Atsižvelgiant į tai, šiuo Projektu siekiama pagal turimus duomenis ir žinias apie tokių metodų taikymą, vietines sąlygas pasiūlyti optimalius sprendimus, skirtus sukurti atvirą tolimesniam vystymui nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemą Aplinkos apsaugos agentūroje, kuri leistų pateikti papildomą aktualią informaciją.
Projekto metu bus parengti įrankiai, kurie leis automatiškai sukurti žemėnaudos ir vandens telkinių kokybės dalinio įvertinimo žemėlapius. Be to, šiuos įrankius ateityje modifikavus, bus galima panaudoti nuotolinių stebėjimų duomenis ir kitiems tikslams.

 

Projekto tikslas - sukurti nuotolinio stebėjimo duomenų apdorojimo informacinę sistemą, reikalingą preliminariam Lietuvos vidaus ir jūrų vandenų būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui.


Projekto metu planuojama:

  • įdiegti nuotolinio stebėjimo duomenų apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemą (naudojant palydovo „Sentinel-2" surinktus duomenis);
  • vykdyti konsultacijas, patirties apsikeitimą su kitų valstybių institucijomis, kurios diegia ar naudoja panašias nuotolinio stebėjimo duomenų apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemas.

Planuojami projekto rezultatai:
Aplinkos apsaugos agentūra integruos projekto rezultatus į savo aplinkos monitoringo, būklės vertinimo, modeliavimo veiklas. Projekto eigoje bus įgytos naujos kompetencijos, leisiančios naudoti nemokamus palydovo nuotolinių stebėjimų duomenis. Sistemos pagalba bus nuolat stebimi žemėnaudos pokyčiai ir jų galimas ryšys su vandens kokybės parametrais. Kasmet bus peržiūrimi vandens telkinių būklės preliminarūs vertinimai, identifikuojami galimai probleminiai vandens telkiniai, kurie bus toliau stebimi ir tikrinami.
                                                                                                           
Projeko tikslinė grupė: Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir kitos valstybes institucijos, besirūpinančios vandens telkiniu būkles vertinimu, jų būklės gerinimu bei apsauga, Lietuvos gyventojai.

 

Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Projekto pavadinimas: Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas
Projekto kodas: LT05-1-AM-TF-002
Projekto tinkamų išlaidų suma: 479 000,00 Eur (407 149,67 Eur - Norvegijos finansinio mechanzimo lėšos ir  71 850,33 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. rugpjūčio 7 d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugpjūčio 7 d. - 2022 m. gruodžio 7 d. 

 

Visos naujienos ir aktualijos susijusios su projektu skelbiamos Aplinkos apsaugos agenūros facebook paskyroje.

 

 

Projekto ataskaitos

 

Palydovinių duomenų poveikio ežerų būklei vertinimo reikmėmis surinkimas 2023 m. ir analizė

 

Improving mapping and monitoring of the ecological status of marine and inland water

 

 

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe!"

 

The 2014-2021 Norwegian Financial Mechanism (the Norway Grants) funds the project "Improving mapping and monitoring of the ecological status of marine and inland water". The Norway Grants are financed solely by Norway and represent Norway's contribution towards a green, competitive and inclusive Europe. Grants are available in 13 countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion.

More information about EU projects funded by Norwegian Financial Mechanism can be found at: www.norwaygrants.org. More detailed information about Lithuanian projects funded by the Norwegian Financial Mechanism can be found at: https://www.norwaygrants.lt/.

Project promoter: Environmental Protection Agency

Project title: Improving mapping and monitoring of the ecological status of marine and inland water

Project code: LT05-1-AM-TF-002

Project eligible expenditure: EUR 479 000,00 (EUR 407 149,67 grant from the Norwegian Financial Mechanism and EUR 71 850,33 budget co-financing)

Project signature date: 7 August 2020

Project implementation period: 7 August 2020 - 7 December 2022

 

According to its international obligations, Lithuania must achieve good ecological status in all water bodies of the country by 2027. However, about half of the country's water bodies are still not in good status. There are a few major obstacles impeding timely and thorough assessment of the status of water bodies and the pressures those water bodies are subject to:

  • Limited land use data prevent correct identification and quantification of agricultural and other land based pollution sources and the root-causes of changes in water quality. Moreover, current precision of land cover data does not allow for a more detailed analysis of land cover changes. In absence of this data, the analysis of water quality changes as well as forecasting the impact of mitigation measures turn out to be inaccurate;
  • There is no or limited information on water quality in small water bodies. Current State monitoring network does not contain sampling sites in small lakes (<50 ha). It is highly unrealistic to expand monitoring due to lack of human and financial resources;
  • Difficulties to detect sudden and significant unfavourable water quality changes (for instance, algal blooms) due to low frequency of sampling;
  • In events of ecological disasters absence of readily available up-to-date information would prevent authorities from taking timely and informed decisions on adequate response measures.

 

Recently, the quality of satellite imagery information as well as its availability to interested users has greatly increased. Consequently, the use of such information for the identification of land use, crop types, eutrophication processes in water bodies and similar applications rapidly increases each year. Hence, this project aims to propose optimal solutions for the development of a remote monitoring data collection, processing, use and storage system at the Environmental Protection Agency, which would provide additional relevant information for the assessment of water body status and problems, pressures those water bodies are facing.


The objective of the project is to create the remote data processing system for improved mapping and monitoring of the ecological status of marine and inland water.

 

During the project it is planned:

  • to implement a system for processing, using and storing remote sensing monitoring data (using Sentinel-2 satellite collected data);
  • to carry out consultations, exchange experience with authorities of other states that install or use similar systems for processing, use and storage of remote sensing data.

 

Project results:

The expected outcome will be increased capacity to assess and predict environmental status of marine and inland waters by means of increased coverage and data accuracy of effectively monitored surface water bodies and land use changes.

As a result, competent State authorities will be able to detect potential water quality problems in most of non-river water bodies in Lithuania and to relate land use change data to that of water quality. The new possibilities include various remote sensing data, e.g.: periodic data of land use changes and crop harvesting; periodic screening and detection of potentially problematic lakes in terms of water quality; periodic surveillance of eutrophication in selected critically important water bodies.

 

Main target groups of the project:  Environmental Protection Agency; Ministry of Environment of the Republic of Lithuania; Department of Environmental Protection under the Ministry of Environment of the Republic of Lithuania; and other State institutions responsible for status assessment of water bodies, their improvement and protection; Lithuanian residents.