Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015 metų planai

 

Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių 2015 metų planai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo
 
2011 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo“.

Šiuo nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa, kuri reglamentuoja Valstybinio aplinkos monitoringo įgyvendinimo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus aplinkos būklės matavimų kiekiui ir kokybei bei tenkinančią svarbiausius nacionalinius informacijos apie aplinkos būklę poreikius. Programoje apibrėžiami aplinkosauginiai tikslai ir pagrindiniai uždaviniai, kurių įgyvendinimui būtini gamtinės aplinkos būklės stebėjimai nacionaliniu mastu, numatomi vertinimo kriterijai šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, jų reikšmės bei atsakingi už įgyvendinimą asignavimų valdytojai. Šiuo  Nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa bus įgyvendinama iš asignavimų, skirtų ją vykdančioms institucijoms ir įstaigoms.
Valstybinės aplinkos monitoringo programos priemonės padės įgyvendinti Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje numatytus tikslus vystyti ūkio plėtrą, nepabloginant bendros aplinkos kokybės, išsaugant sveiką ir švarią aplinką visuomenei bei mažinant gamtos vertybių degradavimo pavojų.
Remiantis Valstybinė aplinkos monitoringo programos duomenimis, visuomenė ir visuomenės sveikatą bei aplinkos kokybę prižiūrinčios institucijos gaus išsamią informaciją (įskaitant ir operatyviąją) apie aplinkos būklę ir jos pokyčius.
Nutarimo dokumentą ir Valstybinę aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programą galite parsisiųsti:

LR Vyriausybės nutarimas Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos patvirtinimo;

2015 m. vasario 2 d. Nr. D1-87: "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos aplinkos oro, vandens ir ekosistemų būklės stebėjimo sričių uždavinių 2015 metų įgyvendinimo planų patvirtinimo";

2015 m. kovo 9 d. Nr. D1-207: "Dėl Aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vykdomų Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos gyvosios gamtos ir kraštovaizdžio būklės stebėjimo sričių uždavinių 2015 metų įgyvendinimo planų patvirtinimo".

Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių planai (2015 metai)

 

     1.1. Oro kokybės monitoringo aglomeracijose ir zonose 2015 metų planas;

     1.2. Radiologinio oro monitoringo 2015 metų planas;

     1.3. Foninio oro ir sąlygiškai natūralių ekosistemų monitoringo 2015 metų planas;

     1.4. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų monitoringo 2015 metų planas;

     1.5. Išmetamų į atmosferą teršalų monitoringo 2015 metų planas;

     1.6. Baltijos jūros monitoringo 2015 metų planas;

     1.7. Kuršių marių monitoringo 2015 metų planas;

     1.8. Ežerų monitoringo 2015 metų planas;

     1.9. Upių monitoringo 2015 metų planas;

     1.10. Agroekosistemų monitoringo 2015 metų planas;

     1.11. EB svarbos augalų rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2015 metų planas;

     1.12. EB svarbos žuvų ir nėgių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2015 metų planas;

     1.13. EB svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2015 metų planas;

     1.14. EB svarbos vabzdžių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2015 metų planas;

     1.15. Valstybių parkų kraštovaizdžio monitoringo 2015 metų planas;

     1.16. Invazinių augalų ir gyvūnų rūšių monitoringo 2015 metų planas;

     1.17. Kraštovaizdžio struktūros pokyčių vietos lygiu monitoringo 2015 metų planas;

     1.18. Praeivių ir verslinių žuvų monitoringo 2015 metų planas;

     1.19. Krantų pokyčių monitoringo 2015 metų planas.