Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Priemonių programos atnaujinimas ir priemonių gerai Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklei pasiekti įgyvendinimas“

 

Projektas „Priemonių programos atnaujinimas ir priemonių gerai Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklei pasiekti įgyvendinimas“

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Priemonių programos atnaujinimas ir priemonių gerai Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklei pasiekti įgyvendinimas“ (Nr. 80JB-KV-18-1-04476-PR001). Projektas įgyvendinamas Europos jūrų reikalų  ir žuvininkystės fondų lėšomis pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos šeštojo Sąjungos prioriteto „Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas“ priemonę „Žinių apie jūros būklę gerinimas“.

 

Projektas skirtas įgyvendinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. D1-375/3D-312 patvirtintame Vandenų srities plėtros 2017-2023 m. programos įgyvendinimo veiksmų plane gerai Baltijos jūros būklei pasiekti numatytas priemones, užtikrinti 2008/56/EB Europos Parlamento ir Tarybos Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje (toliau – JSPD) įtvirtintus jūros aplinkos valdymo principus bei reikalavimus, nustatančius Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus.


Priemonės Baltijos jūros būklei gerinti parengtos įgyvendinant JSPD reikalavimus, 2012 m. atlikus pradinį Baltijos jūros būklės vertinimą, kuris apėmė šešerių metų vertinimo laikotarpį 2006-2011 m. Atsižvelgiant į įvertintą Baltijos jūros būklės situaciją 2012 metais, buvo nustatyti aplinkosauginiai tikslai, susiję su jūros būklės gerinimu, kurie buvo patvirtinti Vandenų plėtros programa, tikslams pasiekti patvirtintos aplinkosauginės priemonės, parengta priemonių programa. Šiuo Projektu siekiama įgyvendinti priemones, tuo pačiu užtikrinti JSPD 13 straipsnio nuostatų įgyvendinimą, kurios pagrindinis tikslas pasiekti ir (ar) išlaikyti gerą Baltijos jūros aplinkos būklę.


Agentūra, kaip atsakinga institucija, už tikslo pasiekimą, priemonių gerai Baltijos jūros būklei pasiekti priemonių įgyvendinimą vykdys veiklas:
skirtas mažinti eutrofikaciją skatinančių cheminių maisto medžiagų patekimą į Kuršių marių ir Baltijos jūros aplinką:
- filtruojančių dvigeldžių moliuskų auginimo ir surinkimo metodikos biogeninių medžiagų šalinimui iš Kuršių marių parengimą;
-  fitoplanktono biomasės surinkimo Kuršių marių akvatorijoje galimybių studija, panaudojant plaukiojančias priemones ir surinktą biomasę šalinant bioreaktoriuose, pritaikant agrotechnologiniams poreikiams ar kitoms paskirtims;
- mikrobiologinių procesų (azoto fiksacijos ir nitratų redukcijos) įtakos maistmedžiagių balansui Kuršių mariose ir maistmedžiagių prietakai į Baltijos jūrą vertinimą.
skirtas atnaujinti priemonių programą gerai Lietuvos jūros aplinkos būklei pasiekti:
jūrinę aplinką teršiančių šiukšlių tyrimo vykdymą, siekiant nustatyti šiukšlių kiekį, pobūdį, šaltinį ir kitas charakteristikas antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygių nustatymą
 
Projekto uždaviniai:

1.  Kuršių marių fitoplanktono biomasės ir biogeninių medžiagų tarpusavio sąveikos procesų kiekybinis ir kokybinis vertinimas.
2. Tyrimų, fitoplanktono biomasės ir melsvabakterių produkuojamų cianotoksinų kiekių vertinimui ir pasiskirstymui Kuršių mariose, atlikimas.
2. Kuršių marių fitoplanktono biomasės surinkimo, šalinimo bioreaktoriuose ir pritaikymo galimybių agrotechnologiniams poreikiams ar kitoms paskirtims rekomendacijų parengimas.
4. Susitikimai/diskusijos su atstovais iš ūkio subjektų, kuriems aktualios fitoplanktono biomasės šalinimo bioreaktoriuose, pritaikant agrotechnologiniams poreikiams ar kitoms paskirtims, paslaugos.
5. Mikrobiologinių ir biogeocheminių procesų, azoto fiksacijos ir nitratų redukcijos Kuršių mariose tyrimai ir jų vertinimas.
6. Remiantis atliktais mikrobiologinių ir biogeocheminių procesų, azoto fiksacijos ir nitratų redukcijos tyrimų rezultatais, azoto balanso Kuršių marioms sudarymas ir mikrobiologinių bei biogeocheminių procesų įtakos azoto prietakai į Baltijos jūrą įvertinimas.
7. Rekomendacijų, į kokius Kuršių mariose vykstančius mikrobiologinius ir biogeocheminius procesus reikia atsižvelgti, siekiant HELCOM metodikos tikslinimo, parengimas.
8. Valstybinei aplinkos monitoringo programai ir paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikai rekomendacijų parengimas.
9. Atliktų tyrimų ir gautų rezultatų bei rekomendacijų tolimesniam Kuršių marių ir Baltijos jūros būklės gerinimui eutrofikacijos klausimu LR Aplinkos ministerijoje pristatymas.
10. Eksperimentinės dreisenų auginimo ir surinkimo Kuršių mariose metodikos parengimas.
11. Dreisenų auginimo aplinkosauginis vertinimas.
12. Dreisenų auginimo Kuršių mariose kaštų įvertinimas ir pasiūlytos surinktos biomasės panaudojimo galimybės.
13. Jūros aplinką teršiančių šiukšlių tyrimams potencialių šaltinių nustatymui metodinių nurodymų parengimas.
14. Jūros aplinką teršiančių šiukšlių tyrimai bei duomenų analizė.
15. Jūros šiukšlių erdvinio pasiskirstymo, kaupimosi dėsningumo bei potencialių šaltinių įtakos Baltijos jūros ir Kuršių marių aplinką teršiančių šiukšlių kiekiams įvertinimas.
16. Jūros aplinką teršiančių šiukšlių tyrimų bei gautų rezultatų pristatymas Agentūroje, dalyvaujant Agentūros atstovams ir suinteresuotiems asmenims.
17. Antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygių nustatymui Lietuvos Baltijos jūros vandenyse metodinių nurodymų parengimas, atsižvelgiant į regioninius monitoringo planus bei įvertinus potencialias metodo taikymo rizikas.
18. Antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo lygių kaitos tendencijų įvertinimas.
19. Ilgalaikės antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo stebėsenos rekomendacijų parengimas, reikalingų kaštų įvertinimas.
20. Antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo tyrimų bei gautų rezultatų pristatymas Agentūroje, dalyvaujant Agentūros atstovams ir suinteresuotiems asmenims.
21. Penkių (5)  įvadinių, vienuolikos (11) tarpinių ir penkių (5) galutinių ataskaitų, kuriose pateikti veiklų įgyvendinimo rezultatai pateikimas.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. vasario 19 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. sausio 15 d.
Projektui įgyvendinti skirta parama iki 733 449,00 eurų, iš jų:  550 086,75 eurų  - Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšos, 183 362,25  eurų  - Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

 

Projekto vadovė – Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vedėja – Aistė Kubiliūtė, tel. (8 46) 41 04 50; +370 683 05156; el. paštas aiste.kubiliute@aaa.am.lt.

 

Mikrobiologinių procesų įtakos maistmedžiagių balansui Kuršių mariose ir maistmedžiagių prietakai į Baltijos jūrą vertinimas

 

Fitoplanktono biomasės surinkimo Kuršių marių akvatorijoje galimybių studija, panaudojant plaukiojančias priemones ir surinktą biomasę šalinant bioreaktoriuose, pritaikant agrotechnologiniams poreikiams ar kitoms paskirtims

 

 

 

 

 

Filtruojančių dvigeldžių moliuskų (dreissena polymorpha) auginimo ir surinkimo metodika biogeninių medžiagų šalinimui iš Kuršių marių