Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > 2018 metų nuotekų valstybinės laboratorinės kontrolės planai ir stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų valstybinės laboratorinės kontrolės programos > 2018 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-443 Dėl aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei reikalingų laboratorinių tyrimų ir matavimų organizavimo

 

2018 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-443 Dėl aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei reikalingų laboratorinių tyrimų ir matavimų organizavimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINEI KONTROLEI REIKALINGŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ IR MATAVIMŲ ORGANIZAVIMO

 

2018 m. birželio 1 d. Nr. D1-443

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 17 punktu, pavedu:

1. Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA)  vykdant Aplinkos apsaugos agentūros nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“, nurodytą funkciją, vykdyti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo tikslais, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių pramoninių avarijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais (toliau – laboratoriniai tyrimai ir matavimai):

1.1. 2018 metais atlikti regionų aplinkos apsaugos departamentų (toliau – RAAD) patvirtintuose 2018 metų nuotekų valstybinės laboratorinės kontrolės planuose ir stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų valstybinės laboratorinės kontrolės programose  numatytus laboratorinius tyrimus ir matavimus;

1.2. nuo 2019 m. planinius laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus vykdyti pagal AAA ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) parengtą metinį laboratorinių tyrimų ir matavimų planą;

1.3. atlikti  neplaninius laboratorinius tyrimus ir matavimus pagal RAAD (nuo 2018 m. liepos 1 d. – AAD) teikiamas paraiškas dėl laboratorinių tyrimų ir matavimų atlikimo;

1.4. paskirti atsakingus asmenis paraiškoms laboratoriniams tyrimams ir (ar) matavimams priimti, matavimo ir (ar) tyrimo objektui ir sudėčiai derinti, operatyviam laboratorinių tyrimų ir (ar) matavimų organizavimui bei apie tai informuoti  RAAD ir AAD.

2. RAAD (nuo 2018 m. liepos 1 d. – AAD):

2.1. pateikti AAA 2018 m. nuotekų valstybinės laboratorinės kontrolės planus ir stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų valstybinės laboratorinės kontrolės programas, teikti planinių laboratorinių tyrimų ir matavimų poreikius 2019 metams ir kiekvieniems kitiems kalendoriniams metams bei teikti paraiškas neplaniniams laboratoriniams tyrimams ir matavimams atlikti, kai tai būtina aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei tinkamai vykdyti;

2.2. sudaryti sąlygas AAA darbuotojams patekti į objektus paimti ėminius ar atlikti matavimus vietoje ir prireikus užtikrinti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų dalyvavimą imant ėminius ar atliekant matavimus vietoje.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                                         Kęstutis Navickas