Pirmasis puslapis > Teminė informacija > D.U.K. > Tarptautiniai atliekų vežimai (Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas)

 

Tarptautiniai atliekų vežimai (Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas)

1. Kam reikalinga įgyti finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą?

 

Visiems tarptautiniams atliekų vežimams, kurių vežimui reikalingas leidimas, reikalaujama įgyti finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą.

 

2. Kokie teisės aktai reglamentuoja finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo įgijimą?

 

Teisės aktai reglamentuojantys finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo įgijimą: • 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo 6 straipsnis; • Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2005 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-663 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo“.

 

3. Kur reikia kreiptis, norint įgyti finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą?

 

Norint įgyti finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą, reikia kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą toliau – Agentūra) – išsiuntimo kompetentingą instituciją.

 

4. Kas gali įgyti finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą?

 

Finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą įgyja pranešėjas arba jo vardu kitas fizinis ar juridinis asmuo.

 

5. Kokia finansinė garantija arba lygiavertis draudimas gali būti išduodama?

 

Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas gali būti išduodama: • finansinė garantija arba lygiavertis draudimas išduotas bendram parnešimo dokumento 5 langelyje numatytam atliekų kiekiui; • finansinė garantija arba lygiavertis draudimas išduotas maksimaliam atliekų siuntų skaičiui ir svoriui, kuris gali būti transportuojamas ir (arba) laikomas, laukiant naudojimo ir (arba) šalinimo operacijos.

 

6. Kas gali būti finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo naudos gavėjas?

 

Agentūra

 

7. Kokia kalba Agentūrai gali būti pateikiami dokumentai finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo sumos derinimui?

 

Lietuvių kalba, tačiau jeigu finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo dokumentus išdavė kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas ir veikiantis garantas ar draudikas, finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba.

 

8. Kokiu būdu galima bus teikti dokumentus finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo sumos derimimui?

 

Iki 2018-01-01 dokumentai teikiami el. paštu aaa@aaa.am.lt arba pristačius į Agentūrą, o nuo 2018-01-01 – per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS).

 

9. Kaip apskaičiuojama finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo suma?

 

Finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo suma apskaičiuojama pagal formulę: (T x (A1+A2) + P + 90 x L) x Q x 1,1

 

10. Per kiek laiko Agentūra patvirtina finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo sumą?

 

Agentūra, gavusi dokumentus ir informaciją pirmą kartą, patvirtina sumą per 10 darbo dienų arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją derinti. Kai pateikiami patikslinantys dokumentai, Agentūra per 3 darbo dienas patvirtina sumą dienų arba pateikia motyvuotą atsisakymą ją derinti.

 

11. Kas turi būti įtraukta į finansinę garantiją arba lygiavertį draudimą?

 

Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas nepriimamas, jeigu jame nėra nurodyta:

1. finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo suma;

2. pranešimo dokumento numeris;

3.maksimalus atliekų siuntų skaičius ir bendras draudžiamų atliekų siuntų svoris (tonomis), kuriam išduodama finansinė garantija arba lygiavertis draudimas;

4. garanto arba draudiko įsipareigojimas padengti išlaidas, nurodytas Reglamento 6 straipsnio 1 dalyje, jeigu atliekų siuntėjas, už kurio įsipareigojimo įvykdymą suteikiamas garantas ar lygiavertis draudimas, šio įsipareigojimo neįvykdys arba įvykdys jį netinkamai;

5. finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo sumos Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai išmokėjimas per finansinės garantijos arba lygiaverčiame draudime numatytą terminą, pateikus raštišką reikalavimą mokėti (originalą), patvirtinantį, kad atliekų siuntėjas pažeidė Reglamento reikalavimus, nurodant reikalavimus, kurie buvo pažeisti, ir dėl to Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, kaip naudos gavėjas, kreipiasi į garantą ar draudiką dėl išlaidų pagal Reglamento 6 straipsnį apmokėjimo, nurodant išlaidų, būtinų padengti, sumą;

6. atliekų siuntėjui neįvykdžius Reglamente nustatytų prievolių atsiimti atliekas ir padengti atliekų transportavimo, laikymo, tvarkymo išlaidas, numatytos sumos išieškojimas pirmiausia nukreipiamas į garanto arba draudiko turtą;

7. įtvirtintas garanto arba draudiko aiškus atsisakymas reikalauti, kad finansinėje garantijoje arba lygiaverčiame draudime numatytos sumos išieškojimas pirmiausia būtų nukreiptas į atliekų siuntėjo turtą;

8. finansinė garantija arba lygiavertis draudimas negali būti keičiami ar panaikinami be raštiško Lietuvos kompetentingos institucijos sutikimo, kai siekiama užtikrinti Reglamento 6 straipsnio 5 dalies reikalavimų įgyvendinimą.

 

12. Kada turi įsigalioti finansinė garantija arba lygiavertis draudimas?

 

Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas turi įsigalioti ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki atliekų išvežimo iš Lietuvos Respublikos.

 

13. Kiek laiko turi galioti Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas?

 

Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas turi galioti ne trumpiau kaip vienerius metus po priimto sprendimo leisti vežti atliekas galiojimo pabaigos.

 

14. Kada Agentūra atsisako savo reikalavimo teisių pagal atitinkamą finnasinę garantiją arba lygiavetį draudimą?

 

Finansinė garantija arba lygiavertis draudimas grąžinami tais atvejais, kai atliekų siuntėjas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai pateikia bent vieną iš šių dokumentų:
1. Reglamento 16 straipsnio e dalyje nurodytą pažymėjimą arba, jei reikia, Reglamento 15 straipsnio e punkte nurodytą pažymėjimą dėl tarpinių naudojimo ar šalinimo operacijų;
2. judėjimo dokumentą su atliekų siuntėjo žyma, kad atliekų siuntėjas susigrąžino atliekas į Lietuvos Respublikos teritoriją ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento, kurio veiklos teritorijoje atliekų siuntėjo įmonė vykdo veiklą, raštišką patvirtinimą, kad sugrąžintos atliekos faktiškai yra atliekų siuntėjo įmonės teritorijoje arba atliekų turėtojo ar gamintojo, iš kurio buvo išvežtos, teritorijoje;
3. pasibaigus leidimo išvežti/eksportuoti atliekas galiojimui - pateikia leidime nurodyto atliekų gavėjo dokumento, patvirtinančio, kad atliekos nebuvo išvežtos, originalą;
4. baigiasi pateiktos finansinės garantijos arba lygiaverčio draudimo galiojimo terminas.
5. susijusios (-ių) šalies (-ių) kompetentinga (-os) institucija (-os) priima sprendimą neleisti vežti atliekas pagal finansinėje garantijoje arba lygiaverčiame draudime nurodytus pranešimo ir judėjimo dokumentus.