Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/ priemonių programas ir antrąją priemonių programą gerai Lietuvos Baltijos jūros būklei pasiekti, įsigijimas

 

Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/ priemonių programas ir antrąją priemonių programą gerai Lietuvos Baltijos jūros būklei pasiekti, įsigijimas

 


Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus / priemonių programas ir antrąją priemonių programą gerai Baltijos jūros būklei pasiekti, įsigijimas". Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.3.1-APVA-V-001 priemonę „Vandens išteklių valdymas ir apsauga".


Projekto metu bus įgyvendinami Bendrosios vandens politikos direktyvos (2000/60/EB) (toliau - BVPD), Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008/56/EB (toliau - JSPD) ir atitinkamų susijusių Lietuvos teisės aktų reikalavimai dėl paviršinių vandens telkinių valdymo siekiant geros jų būklės.  Projekto  metu bus parengti dokumentai, kuriuose bus pateikta atnaujinta/papildyta paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo sistema, atliktas ekspertinis paviršinių vandens telkinių būklės vertinimas, įvertintas hidromorfologinių vandens telkinių charakteristikų pakeitimų poveikis paviršiniams vandens telkiniams, nustatytos geros būklės neatitikimo priežastys ežerų ir tvenkinių, tarpinių ir priekrantės, bei atskirais atvejais upių kategorijos vandens telkiniuose, atlikta vandens naudojimo ir sąnaudų susigrąžinimo ekonominė analizė, parengtas bazinis scenarijus pagal BVPD reikalavimus, nustatyti suderinti paviršinių vandens telkinių vandensaugos tikslai. Projekto metu taip pat bus parengta techninė ataskaita, skirta pateikti Europos Komisijai informaciją apie parengtus trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus. Atsižvelgiant į JSPD II-ojo etapo metu atnaujintą Baltijos jūros rajono aplinkos būklės ir žmogaus veiklos poveikio jų aplinkai įvertinimą, apimantį 2012-2017 metų laikotarpį, geros aplinkos būklės savybes ir atnaujintus aplinkos apsaugos tikslus ir susijusius rodiklius, esamų priemonių įvertinimą ir nustatytus trūkumus, trukdančius siekti jūros aplinkos apsaugos tikslų ir geros aplinkos būklės bus parengta atnaujinta priemonių gerai Baltijos jūros aplinkos būklei pasiekti ir (ar) išlaikyti programa, kuri bus teikiama Europos Komisijai.

 

Projekto rezultatas - gauta svarbi mokslinė ir ekspertinė informacija, reikalinga kompleksinių trečiųjų Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų parengimui ir parengta atnaujinta priemonių gerai Baltijos jūros aplinkos būklei pasiekti ir (ar) išlaikyti programa. Atnaujintų upių baseinų rajonų valdymo planų bei priemonių programų ir atnaujintos priemonių gerai Baltijos jūros aplinkos būklei pasiekti ir (ar) išlaikyti programos įgyvendinimas leis pagerinti paviršinių vandens telkinių būklę. Švaresni paviršiniai vandens telkiniai sudarys palankesnes sąlygas turizmo ir rekreacijos vystymui, sukurs sveikesnę žmogaus gyvenamąją aplinką, padės išsaugoti biologinę įvairovę.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2020 m. lapkričio 4 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. rugsėjo 1 d.

Projektui įgyvendinti skirta iki 555504,50 eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.

Projekto vadovas - Vandenų būklės vertinimo skyriaus vedėja Ingrida Klišauskienė tel. 8 706 62 024, el. paštas ingrida.klisauskiene@aaa.am.lt.

 

Informacija apie projekto veiklas:

 

Veikla 1.1. Informacijos ir duomenų (galimybių studijų), reikalingų trečiųjų Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų rengimui, surinkimas ir apibendrinimas.

Veikla 1.2. Techninių ataskaitų, skirtų pateikti Europos Komisijai informaciją apie parengtus trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus,  parengimas.

 

Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos apsaugos politikos centro paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 28T-2021-18 „Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus/priemonių programas ir ataskaitas Europos Komisijai, įsigijimo paslaugos". Sutarties trukmė - iki 2022-10-24.

Įvadinė ataskaita

 

Veikla 2.1. Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (atnaujintos priemonių programos)  parengimas.

Aplinkos apsaugos agentūros ir VšĮ Klaipėdos universitetas paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 28T-2021-15 „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (priemonių programos) atnaujinimas". Sutarties trukmė - iki 2022-07-18.

Įvadinė ataskaita