Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Struktūra ir kontaktai > Duomenų apsaugos pareigūnas

 

Duomenų apsaugos pareigūnas

Aplinkos apsaugos agentūros, duomenų tvarkytojos, duomenų apsaugos pareigūne paskirta Teisės skyriaus vedėja Aldona Teresė Kučinskienė. Susisiekti galima el. p. duomenuapsauga@aaa.am.lt

Duomenų apsaugos pareigūnų gairės

 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

Informuojame, kad nuo 2018  m. gegužės 25 d. tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos  tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ) (toliau -  BDAR), kuris taikomas valstybės biudžetinei įstaigai Aplinkos apsaugos agentūrai. Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia.

Aplinkos apsaugos agentūra, juridinio asmens kodas 188784898, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g, 9 Vilnius, tel 8 706 62008, el.p. aaa@aaa.am.lt,  yra duomenų tvarkytojas, duomenų valdytojas.

Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos įstatymuose, jos nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymui yra tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, gimimo data, ir kt. duomenys). Aplinkos apsaugos agentūroje yra tvarkomi asmens duomenis pagal sutartinius įsipareigojimus.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas BDAR 6 straipsnio 1 dalies a), b), c) ir e) punktais. Sutikimo sąlygos BDAR 7 straipsnyje.

Duomenų subjektų teisės (BDAR III skyrius):

1. Teisė būti informuotam, kai duomenys renkami iš duomenų subjekto ir kai duomenys gauti ne iš duomenų subjekto.

2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis.

3. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis.

4. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis ("Teisė būti pamirštam") .

5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

6. Teisė į duomenų perkeliamumą.

7. Teisė nesutikti.

8. Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą.

 

Bendrosios duomenų subjekto teisių įgyvendinimo sąlygos

1. Duomenų subjektui teikiama informacija ir pranešimai bei visi duomenų valdymo veiksmai, atliekami siekiant įgyvendinti duomenų subjekto teises, yra nemokami.

2. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, duomenų valdytojas gali prašyti atlyginti administracines išlaidas.

3. Duomenų valdytojas nepagrįstai delsdamas, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą.

4. Terminas gali  būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

5. Duomenų valdytojas per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

 

Atsakomybės principas

Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų ir reikalavimų ir turi sugebėti tai įrodyti.

Jokios priemonės, taikomos įgyvendinant atskaitomybės principą, negali pakeisti duomenų apsaugos principų ir reikalavimų.

 

Aplinkos apsaugos agentūros administracijos padaliniai, kurie tvarko asmens duomenis,  turi prievolę daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus.


INFORMUOJAME, KAD ASMENS DUOMENŲ TVARKYMUI TAIKOMI NACIONALINĖS TEISĖS AKTAI:

 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (27 str.)

1. Darbdavys privalo gerbti darbuotojų teises į privatų gyvenimą ir į asmens duomenų apsaugą.

2. Darbdaviui įgyvendinant nuosavybės ar valdymo teises į darbo vietoje naudojamas informacines ir komunikacines technologijas, negali būti pažeidžiamas darbuotojų asmeninio susižinojimo slaptumas.

3. Darbuotojų teises į privatų gyvenimą įgyvendinimo ypatumus gali nustayyti įstatymai ir kitos darbo teisės normos.

 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

5 straipsnis. Asmens duomenų tvarkymo su darbo santykiais susijusiais atvejais ypatumai.

1, 2, 3 ir 4 dalys.

Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklės (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. AV-279)

Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklės ( Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. AV-242) Neteko galios  Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. AV-279)