Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Administracinė informacija > Nuostatai

 

Nuostatai

Suvestinė redakcija nuo 2021-01-07

 

 

                                                                            PATVIRTINTA

                                                                            Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
                                                                            2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385
                                                                            (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

                                                                            2016 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. D1-78 redakcija

                                                                            su paskutiniais pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

                                                                            2021 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-8)

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) yra įstaiga prie ministerijos.

2. Agentūros paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti priemones, skirtas saugoti aplinkos orą nuo taršos, išlaikyti zonose ir aglomeracijose mažesnius oro užterštumo lygius ir kaip galima geresnę aplinkos oro kokybę, įgyvendinti priemones, skirtas išsaugoti ir gerinti paviršinių vandens telkinių būklę, pagal kompetenciją rinkti, vertinti ir (ar) kitaip tvarkyti ir teikti informaciją apie aplinkos būklę, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) srautus, taršą ir taršos prevencijos priemones, įgyvendinti ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą, įgyvendinti cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo politiką, užtikrinti racionalų gyvosios gamtos išteklių naudojimą ir tinkamą, teisės aktų reikalavimus atitinkančią jų apsaugą.

3. Agentūra savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu, Lietuvos Respublikos vandens įstatymu, Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu, Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymu, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiais nuostatais.

4. Agentūra yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto. Agentūrai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

5. Agentūra yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu ir savo pavadinimu, logotipą. Agentūros buveinė – A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, Lietuvos Respublika.

6. Agentūros savininkas yra valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija). Aplinkos ministerija, kaip savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Agentūros nuostatus, priima į pareigas ir iš jų atleidžia Agentūros vadovą, priima sprendimą dėl Agentūros buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Agentūros vieši pranešimai skelbiami Agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt).

8. Agentūros nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

AGENTŪROS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Svarbiausieji Agentūros veiklos tikslai yra:

9.1. įgyvendinti priemones, skirtas saugoti orą nuo taršos, išlaikyti zonose ir aglomeracijose mažesnius oro užterštumo lygius ir kaip galima geresnę aplinkos oro kokybę;

9.2. teisės aktų nustatytais atvejais vykdyti ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą ir (ar) įgyvendinti priemones, padedančias vykdyti ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą;

9.3. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje;

9.4. įgyvendinti priemones, skirtas išsaugoti ir gerinti paviršinių vandens telkinių būklę;

9.5. užtikrinti racionalų gyvosios gamtos išteklių naudojimą ir tinkamą, teisės aktų reikalavimus atitinkančią jų apsaugą.

10. Agentūra atlieka šias funkcijas:

10.1. įgyvendindama 9.1 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

10.1.1. teisės aktuose nustatyta tvarka koordinuoja ir vykdo aplinkos oro kokybės valstybinį monitoringą (išskyrus radiologinį);

10.1.2. vertina aplinkos oro kokybę pagal aplinkos monitoringo (išskyrus radiologinį) duomenis;

10.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka priima, renka ir (ar) kitaip tvarko išmetamų į aplinkos orą teršalų apskaitos, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos, lakiųjų organinių junginių, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ozono sluoksnį ardančių medžiagų apskaitos duomenis;

10.1.4. vertina ir pagal ūkinės veiklos tendencijas prognozuoja susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

10.1.5. teisės aktų nustatytais atvejais vykdo aplinkos oro užterštumo bei taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimus;

10.1.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją apie aplinkos oro kokybę nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms, užsienio valstybių atsakingoms institucijoms bei kitiems aplinkos duomenų ir informacijos vartotojams;

10.1.7. teisės aktų nustatyta tvarka renka, apdoroja, apibendrina ir analizuoja statistinius duomenis aplinkos oro taršos ir kokybės srityse, rengia bei teikia ir skelbia šių duomenų pagrindu sudarytą statistinę informaciją;

10.2. įgyvendindama 9.2 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

10.2.1. vykdo 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo numatytas siunčiančiosios kompetentingos institucijos, paskirties kompetentingos institucijos, tranzito kompetentingos institucijos ir korespondento funkcijas Lietuvoje;

10.2.2. išduoda, koreguoja, sustabdo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą bei panaikina pavojingų atliekų tvarkymo licencijas;

10.2.3. priima sprendimus dėl atliekų tvarkytojų įrašymo į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau – sąrašas), atliekų tvarkytojų, esančių sąraše, duomenų patikslinimo, įspėja apie galimą išbraukimą iš sąrašo, priima sprendimus dėl išbraukimo iš sąrašo;

10.2.4. išduoda kremavimo veiklos licencijas, priima sprendimus dėl šių licencijų pakeitimo, dublikatų išdavimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo;

10.2.5. išduoda gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas, priima sprendimus dėl šių licencijų duomenų tikslinimo, dublikatų išdavimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo, vykdo kitas licencijas išduodančios institucijos funkcijas;

10.2.6. registruoja gamintojus ir (ar) importuotojus, užsienio valstybių asmenis ir užsienio valstybių asmenų įgaliotuosius atstovus, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiančius alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą, baterijas ar akumuliatorius ir kitus apmokestinamuosius gaminius ir (ar) gaminiais pripildytas pakuotes, į Gamintojų ir importuotojų sąvadą;

10.2.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima, renka, apdoroja, apibendrina ir analizuoja gaminių, pakuočių tiekimo vidaus rinkai duomenis ir teikia juos suinteresuotiems asmenims;

10.2.8. teisės aktų nustatyta tvarka priima, renka, apdoroja, apibendrina ir analizuoja atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenis;

10.2.9. teisės aktų nustatyta tvarka renka, apdoroja, apibendrina ir analizuoja statistinius duomenis atliekų susidarymo ir tvarkymo srityje, rengia bei skleidžia šių duomenų pagrindu sudarytą statistinę informaciją;

10.2.10. išduoda leidimus užsiimti specialiąja žvejyba, verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimus, išskyrus privačius vidaus vandens telkinius, derina sprendimų suteikti teisę naudoti žvejybos plotą projektus ir vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių planus, išduoda leidimus naudoti žvejybos plotą, prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais leidimus, leidimus įsigyti ne mėgėjų žvejybos įrankius, teisės aktų nustatytais atvejais priima sprendimus dėl šiame punkte nurodytų leidimų pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, tvirtina žvejybos įrankių apskaitos žurnalus;

10.2.11. išduoda leidimus įvežti (išvežti) laukinius gyvūnus ar saugomų rūšių laukinius augalus, jų dalis ir gaminius iš jų (toliau – leidimai įvežti (išvežti) laukinius gyvūnus ar augalus), leidimus prekiauti laukiniais gyvūnais ar saugomų rūšių laukiniais augalais, jų dalimis ar gaminiais iš jų (toliau – leidimai prekiauti laukiniais gyvūnais ar augalais), kitus dokumentus, numatytus 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ir 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006, nustatančiame išsamias Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, priima sprendimus dėl leidimų prekiauti laukiniais gyvūnais ar augalais papildymo ar galiojimo sustabdymo, dėl leidimų įvežti (išvežti) laukinius gyvūnus ar augalus, prekiauti laukiniais gyvūnais ar augalais galiojimo panaikinimo, išduoda leidimus naudoti laukinius gyvūnus, saugomas rūšis, laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje, teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl šiame papunktyje nurodytų leidimų papildymo ar galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo;

10.2.12. išduoda leidimus įkurti zoologijos sodą, priima sprendimus dėl šių leidimų ir (ar) jų sąlygų pakeitimo, dėl draudimo į zoologijos sodą ar jo dalį įleisti lankytojus, dėl zoologijos sodo dalies uždarymo, dėl įpareigojimo zoologijos sodo tvarkytoją pašalinti nustatytus ir patikrinimo ataskaitoje nurodytus trūkumus, įvykdyti nurodytus reikalavimus per nustatytą ne ilgesnį kaip dvejų metų laikotarpį, dėl šių leidimų galiojimo panaikinimo ir zoologijos sodo uždarymo;

10.2.13. teisės aktų nustatytais atvejais tvirtina tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisykles;

10.2.14. išduoda leidimus pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose;

10.2.15. tvirtina, peržiūri sąlygas naudoti paviršinius vandens telkinius vandeniui stacionariomis ir mobiliomis vandens išgavimo priemonėmis išgauti, priima sprendimus dėl šių sąlygų atnaujinimo ar panaikinimo;

10.2.16. išduoda leidimus grunto kasimo ir šalinimo darbams jūroje ir jūrų uostų akvatorijose;

10.2.17. derina projektus, pranešimus ir (ar) projektų pakeitimus dėl vandens telkinių tvarkymo ir (ar) valymo darbų;

10.2.18. išduoda, atnaujina leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus, ir (ar) imti ėminius (išskyrus požeminio vandens) laboratoriniams tyrimams atlikti (toliau – leidimai), pagal kompetenciją vykdo laboratorijų, kurioms išduoti šie leidimai kontrolę, teikia įspėjimą apie numatomą leidimo galiojimo sustabdymą, priima sprendimus dėl šiame papunktyje nurodytų leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo;

10.2.19. išduoda fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatus, priima sprendimus dėl šių atestatų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo;

10.2.20. derina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;

10.2.21. derina savivaldybių ir ūkio subjektų aplinkos monitoringo (išskyrus radiologinio aplinkos monitoringo) programas, teisės aktuose nustatyta tvarka priima, renka ir (ar) kitaip tvarko ūkio subjektų aplinkos monitoringo (išskyrus radiologinį) duomenis;

10.2.22. derina medienos kuro pelenų naudojimo planus;

10.2.23. teisės aktų nustatytais atvejais tvirtina šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planus;

10.2.24. koordinuoja atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesus, nagrinėja atrankos informaciją, poveikio aplinkai vertinimo subjektų, suinteresuotos visuomenės pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir (ar) poveikio aplinkai vertinimo atlikimo ir priima atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo, sprendimus pratęsti atrankos išvadų galiojimą, nagrinėja, vertina ir tvirtina poveikio aplinkai vertinimo programas, nagrinėja ir vertina argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas (toliau – ataskaitos), remdamasi poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadomis dėl programų, pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią, ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, tvirtina poveikio aplinkai vertinimo programas, priima sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, sprendimus pratęsti sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimą;

10.2.25. atliekant savivaldybės ar vietovės lygmens plano ar programos strateginį pasekmių aplinkai vertinimą pagal kompetenciją nagrinėja planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitas, teikia išvadas dėl šių dokumentų ir pasiūlymus dėl vertinimo apimties;

10.2.26. vykdo Teritorijų planavimo įstatyme nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos, atsakingos už aplinkos apsaugą, funkcijas;

10.2.27. tikrina statybos statinio projekto sprendinius, kai planuojamai veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas;

10.2.28. priima sprendimus dėl paraiškų gauti ar pakeisti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) ar taršos leidimus priėmimo, išduoda, pakeičia TIPK ar taršos leidimus, atlieka šių leidimų sąlygų peržiūrą ir priima sprendimus dėl šių leidimų pakeitimo, sąlygų peržiūrėjimo ar galiojimo panaikinimo;

10.2.29. kaupia informaciją apie Europos Sąjungos geriausių prieinamų gamybos būdų (toliau – ES GPGB) informacinius dokumentus bei kitas švaresnes technologijas, organizuoja ir koordinuoja ES GPGB, tinkamų Lietuvos ūkiui, atranką, ES GPGB informacinių dokumentų anotacijų parengimą, teikia anotacijas, informaciją apie ES GPGB ir kitas švaresnes technologijas suinteresuotiems asmenims;

10.2.30. vykdo 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo kompetentingai įstaigai numatytas užduotis;

10.2.31. vykdo ES ir ne ES esančių organizacijų registraciją pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, ir kitas pagal šį reglamentą kompetentingai įstaigai nustatytas funkcijas;

10.2.32. vykdo Europos Sąjungos ekologinio ženklo naudojimo sąlygų priežiūrą;

10.2.33. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją, kaupiamus pagal kompetenciją vykdant ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo funkcijas, nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms, užsienio valstybių atsakingoms institucijoms bei kitiems aplinkos duomenų ir informacijos vartotojams, bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija;

10.3. įgyvendindama 9.3 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

10.3.1. vykdo 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiame Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiame Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiame Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105 bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – CLP reglamentas) nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatytas užduotis;

10.3.2. koordinuoja su REACH ir CLP reglamentuose nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatytų užduočių vykdymu susijusią kitų valstybės įstaigų veiklą;

10.3.3. atlieka nacionalinės pagalbos tarnybos, kuri konsultuoja cheminių medžiagų ir mišinių gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus ir kitus suinteresuotus asmenis atitinkamos jų atsakomybės ir įpareigojimų pagal REACH ir CLP reglamentus klausimais, funkcijas;

10.3.4. vykdo Lietuvos kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendinant 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo ir 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008, reikalavimus, teikia Europos Komisijai informaciją apie šių reglamentų taikymą Lietuvos Respublikoje, teikia metodinę pagalbą Lietuvos eksportuotojams ir importuotojams, valstybės institucijoms cheminių medžiagų ir cheminių mišinių eksporto ir importo klausimais;

10.3.5. teikia Europos cheminių medžiagų agentūrai dokumentaciją, skirtą nustatyti autorizuotinas chemines medžiagas ir įtraukti jas į autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą, nustatyti apribojimus gaminti, tiekti rinkai ir naudoti pavojingas chemines medžiagas – atskiras ir esančias preparatų (mišinių) ar gaminių sudėtyje, ir nustatyti pavojingų cheminių medžiagų, augalų apsaugos ir biocidinių produktų veikliųjų medžiagų suderintą klasifikavimą ir ženklinimą, įvertinus Sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų suinteresuotų institucijų pasiūlymus;

10.3.6. vykdo kompetentingosios institucijos užduotis pagal 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija);

10.3.7. teisės aktų nustatyta tvarka renka, kaupia ir paskirsto duomenis ir informaciją apie pagamintas, patiektas rinkai, sunaudotas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš jos chemines medžiagas – atskiras ir preparatų (mišinių) ar gaminių sudėtyje esančias – ir preparatus (mišinius), apie gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus, platintojus, eksportuotojus, užsiimančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) gamyba, tiekimu rinkai, importu, naudojimu pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje ir eksportu, ir teikia šią informaciją suinteresuotiems asmenims;

10.3.8. atlieka Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas sprendžiant klausimus, susijusius su 2 klasės dujų liepsnumo nustatymo alternatyvių bandymų metodų patvirtinimu ar pripažinimu pagal atitinkamas Europos Sutarties dėl pavojingų krovinių vežimo  keliais (toliau – ADR) 2.2.2.1.5 punkto, Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklių (toliau – RID) 2.2.2.1.5 punkto ir Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais  susitarimo  (toliau – SMGS) 2 priedo 2.2.2.1.5 punkto  nuostatas,  atskirų  4.1 klasės autoreaktingų medžiagų ir 5.2 klasės organinių peroksidų, sudėtinių organinių peroksidų ir organinių peroksidų mišinių klasifikavimu transportavimo tikslais ir priskyrimu bendrai pozicijai „K. N.“ (konkrečiai nenurodyta) ir prireikus jų vežimo sąlygų  nurodymu ar pripažinimu pagal atitinkamas ADR 2.2.41.1.13 ir 2.2.52.1.8 punktų, RID 2.2.41.1.13 ir 2.2.52.1.8  punktų ir SMGS 2 priedo 2.2.41.1.13 ir 2.2.52.1.8 punktų nuostatas, pavojingojo krovinio JT Nr. 3375 AMONIO NITRATO EMULSIJA   arba SUSPENSIJA, arba GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, skysta arba kieta, sudėtinių medžiagų patvirtinimu pagal ADR 3.3.1 skirsnio specialiąją nuostatą 309, RID  3.3.1  skirsnio specialiąją  nuostatą 309 ir SMGS 2 priedo 3.3.1 skirsnio specialiąją nuostatą 309;

10.4. įgyvendindama 9.4 papunktyje nurodytą veiklos tikslą;

10.4.1. vykdo atsakingos už upių baseinų rajonų ar jų dalių, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, administravimą vandensaugos tikslams pasiekti institucijos funkcijas;

10.4.2. vykdo institucijos, atsakingos už 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų apsaugos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) nuostatų įgyvendinimą, funkcijas;

10.4.3. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo paviršinių vandens telkinių būklės, Baltijos jūros ir Kuršių marių krantų pokyčių dinamikos valstybinį monitoringą;

10.4.4. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja paviršinių vandens telkinių būklės valstybinį monitoringą;

10.4.5. vertina paviršinio vandens būklę pagal aplinkos monitoringo duomenis;

10.4.6. teisės aktų nustatyta tvarka priima, renka ir (ar) kitaip tvarko vandens naudojimo, nuotekų tvarkymo, su vandens telkinių ir potvynių rizikos valdymu upių baseinų pagrindu susijusius duomenis;

10.4.7. teisės aktų nustatytais atvejais vykdo vandens, vandens telkinių dugno nuosėdų, vandens biotos ir nuotekų, išleidžiamų iš taršos šaltinių, tyrimus;

10.4.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją apie paviršinių vandens telkinių būklę, Baltijos jūros ir Kuršių marių krantų pokyčius, teršalus, patenkančius į paviršinius vandens telkinius nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms, užsienio valstybių atsakingoms institucijoms bei kitiems aplinkos duomenų ir informacijos vartotojams;

10.4.9. teisės aktų nustatyta tvarka renka, apdoroja, apibendrina ir analizuoja statistinius duomenis vandens išteklių naudojimo, nuotekų tvarkymo srityse, rengia bei skleidžia šių duomenų pagrindu parengtą statistinę informaciją;

10.5. įgyvendindama 9.5 papunktyje nurodytą veiklos tikslą:

10.5.1. įgyvendina Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) kompetentingos valdymo institucijos, atsakingos už leidimų/sertifikatų išdavimą, funkcijas;

10.5.2. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka importuojamų produktų iš ruonių pažymų patikrinimą taikant 2015 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1850, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės 6 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas;

10.5.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja gyvosios gamtos ir ekosistemų valstybinio monitoringo vykdymą.

10.5.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima ataskaitas apie specialiąją žvejybą, apibendrina verslinės žvejybos vidaus vandenyse duomenis, duomenis apie specialiąją žvejybą, vykdo bendrą vidaus vandens telkiniuose naudojamų žuvų išteklių apskaitą ir teikia šiuos duomenis nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms, užsienio valstybių atsakingoms institucijoms bei kitiems aplinkos duomenų ir informacijos vartotojams;

10.5.5. kaupia ir teikia duomenis apie Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, atsitiktinį gaudymą ar sunaikinimą;

10.5.6. vykdo žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų pirkimus, sudaro sutartis su viešųjų pirkimų laimėtojais dėl žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų teikimo, koordinuoja šių sutarčių vykdymą, derina su žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose paslaugų teikėjais paslaugų atlikimo sprendinius (žuvų pakrovimo, transportavimo prie vandens telkinio, vietos, laiko, žuvų išleidimo į vandens telkinį vietų, žuvų įveisimą kontroliuojančių asmenų dalyvavimo, žuvų įveisimo kiekio ir kitus klausimus), viešina informaciją apie vykdomus žuvų įveisimo darbus;

10.5.7. teikia informaciją apie žuvų sugavimus verslinės žvejybos įrankiais vidaus vandens telkiniuose Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos;

10.5.8. išduoda leidimus, stabdo jų galiojimą, panaikina galiojimą arba galiojimo sustabdymą įgyvendinant 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo 8 ir 9 straipsnius, teikia Europos Komisijai paraiškas, numatytas 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo 9 straipsnyje, tvirtina nenumatytų atvejų planus;

10.5.9. tvirtina akvakultūros ūkių, nepatenkančių į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ar jų dalis, gamtotvarkos planus, parengtus vadovaujantis Veiksmų programos priemonėmis „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ įgyvendinimo taisyklėmis.

11. Agentūra taip pat atlieka šias funkcijas:

11.1. atlieka valstybinių informacinių sistemų, registrų ir kadastrų valdytojo ir (arba) tvarkytojo funkcijas:

11.1.1. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro tvarkytojo funkcijas;

11.1.2. informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ tvarkytojo funkcijas;

11.1.3. Aplinkos leidimų informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas;

11.1.4. Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkytojo funkcijas;

11.1.5. Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas;

11.2. be šių nuostatų 10.1.5 ir 10.4.7 papunkčiuose nurodytų funkcijų atlieka pavojingų, sunkiai identifikuojamų teršiančių medžiagų analizę įvairiuose aplinkos komponentuose ir ūkinės

veiklos objektų taršos šaltiniuose;

11.3. koordinuoja taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimų ir tyrimų sritį, metodiškai jai vadovauja;

11.4. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) matavimus ir tyrimus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo tikslais, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (toliau – Civilinės saugos įstatymas) nurodytų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių pramoninių avarijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ar kitiems asmenims apie šių matavimų ir (ar) tyrimų rezultatus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo tikslais, Civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių pramoninių avarijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais, pagal kompetenciją nustato ir vertina taršos pasklidimą, teikia teršalų sklidimo prognozes, teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja Civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ir didelių pramoninių avarijų valdyme;

11.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

11.6. teikia siūlymus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms dėl priemonių, užtikrinančių pagal kompetenciją priimamų, renkamų ir (ar) kitaip tvarkomų duomenų ir informacijos atnaujinimą, tikslumą, išsamumą, prieinamumą, įgyvendinimo ir (arba) įgyvendina šias priemones;

11.7. Neteko galios nuo 2020-07-31

11.8. Neteko galios nuo 2018-06-01

11.9. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su valstybės politikos įgyvendinimu taršos prevencijos, gamtos išteklių naudojimo, aplinkos monitoringo (išskyrus radiologinį), vandens telkinių apsaugos ir valdymo, poveikio aplinkai vertinimo, cheminių medžiagų ir cheminių mišinių valdymo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo ir kitose ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo srityse,

11.10. pagal kompetenciją įgyvendina programas ir projektus aplinkos monitoringo (išskyrus radiologinį), vandens telkinių apsaugos ir valdymo, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, gyvosios gamtos, klimato kaitos, aplinkosaugos vadybos ir audito, aplinkosauginio ženklinimo, taršos apskaitos, gamtinės aplinkos tyrimų, aplinkos kokybės vertinimo ir valdymo, cheminių medžiagų ir cheminių mišinių valdymo ir kitose ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo srityse;

11.11. pagal kompetenciją atstovauja Aplinkos ministerijai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių veikloje;

11.12. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

11.13. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS

AGENTŪROS TEISĖS

 

12. Agentūra, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

12.1. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus formuojant bei įgyvendinant valstybės politiką aplinkos ministrui pavestose valdymo srityse;

12.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją, reikalingą Agentūros tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

12.3. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų institucijomis, įstaigomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

12.4. dalyvauti nustatyta tvarka svarstant ir sprendžiant klausimus, susijusius su Agentūros funkcijomis, veikla ar jos vertinimu, sudaryti darbo grupes Agentūros sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

12.5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių, institucijomis, įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

12.6. teisės aktų nustatyta tvarka būti Agentūros tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti skirtos paramos gavėja;

12.7. Agentūra gali turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtintas teises.

 

IV SKYRIUS

AGENTŪROS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Agentūros veikla organizuojama vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintais ir Agentūros interneto svetainėje paskelbtais metiniais veiklos planais. Agentūros metinių veiklos planų vykdymą vertina Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius.

14. Agentūros administracijos struktūrą tvirtina aplinkos ministras, vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais ir atsižvelgdamas į nustatytus Agentūros tikslus ir funkcijas, metinius veiklos planus.

15. Agentūros administracijos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Agentūros direktoriaus tvirtinami Agentūros darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

16. Agentūrai vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai (ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės) Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras. Agentūros direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas aplinkos ministrui.

17. Direktorius:

17.1. organizuoja Agentūros darbą, kad būtų įgyvendinami Agentūros tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

17.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Agentūros nuostatų;

17.3. teikia aplinkos ministrui tvirtinti Agentūros administracijos struktūrą, metinius veiklos planus;

17.4. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir aplinkos ministro pavedimus;

17.5. teikia aplinkos ministrui Agentūros metines veiklos ataskaitas, atsiskaito aplinkos ministrui už savo veiklą;

17.6. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas bei materialines pašalpas;

17.7. tvirtina Agentūros pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, vidaus tvarkos taisykles, darbo reglamentą, struktūrinių padalinių metinius darbo planus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo planus;

17.8. veikia Agentūros vardu, atstovauja jai valstybės, savivaldybių, tarptautinių organizacijų institucijose ir įstaigose, palaikant santykius su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, arba įgalioja tai daryti Agentūros valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;

17.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos yra teisingi;

17.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Agentūros vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

17.11. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

18. Agentūros direktoriaus pavaduotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia Agentūros direktorius. Agentūros direktoriaus pavaduotojai kuruoja Agentūros direktoriaus paskirtas Agentūros veiklos sritis ir administracijos padalinius ir yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Agentūros direktoriui. Jei Agentūros direktoriaus pavaduotojų laikinai nėra, jų funkcijas atlieka kiti Agentūros direktoriaus paskirti Agentūros valstybės tarnautojai.

19. Jei Agentūros direktoriaus laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Agentūros direktoriaus paskirtas pavaduotojas, o jei laikinai nėra ir Agentūros direktoriaus pavaduotojų, – kitas Agentūros direktoriaus paskirtas Agentūros valstybės tarnautojas.

 

V SKYRIUS

AGENTŪROS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

20. Agentūros metinių veiklos planų įgyvendinimą kontroliuoja Agentūros direktorius.

21. Agentūros finansų kontrolę atlieka valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, Agentūros direktoriaus tvirtinamų finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

22. Agentūros valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o vidaus auditą atlieka Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Agentūra pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.