Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > IŠDUOTAS LEIDIMAS EKSPLOATUOTI VILNIAUS KOGENERACINĘ JĖGAINĘ

 

IŠDUOTAS LEIDIMAS EKSPLOATUOTI VILNIAUS KOGENERACINĘ JĖGAINĘ

Gegužės 19 d. Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą išduoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (TIPK leidimas) UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ eksploatuoti kogeneracinę jėgainę, esančią Jočionių g. 13, Vilnius. Planuojama vykdyti veikla – nepavojingų po rūšiavimo likusių netinkamų perdirbimui komunalinių atliekų ir biokuro deginimas.

 

Aplinkos apsaugos agentūra, atlikusi poveikio aplinkai vertinimo procedūras ir nuodugnų bei kompleksinį UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ pateiktos paraiškos TIPK leidimui gauti įvertinimą, nustatė, jog kogeneracinė jėgainė atitinka Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus aplinkosaugos reikalavimus.

Kogeneracinę jėgainę sudaro biokurą ir atliekas deginančių įrenginių dalys. Biokurą deginančių įrenginių katilų bendra šiluminė galia yra 175 MW, atliekas deginančio įrenginio – 65 MW. Elektros energijos gamybos galia siekia 100 MW, iš kurių atliekų dalis sudaro iki 20 MW. Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje bus deginamos po rūšiavimo likusios netinkamos nei perdirbti, nei pakartotinai naudoti, bet turinčios energinę vertę komunalinės atliekos. Planuojama apdoroti iki 160 tūkst. tonų atliekų per metus. Paruoštos atliekos bus tiekiamos iš perdirbimo įrenginių.

Jėgainėje bus vykdoma nuolatinė technologinio proceso stebėsena, t. y. nuolat matuojama prie degimo kameros vidinės sienelės temperatūra, kad būtų užtikrinama privaloma po rūšiavimo likusių nepavojingų atliekų deginimui temperatūra, veiks automatinė sistema, neleidžianti tiekti į degimo zoną atliekų, sumažėjus nustatytai degimo temperatūrai arba, kai dėl išmetamų dujų valymo įrengimų sutrikimų ar gedimų, viršijama kuri nors išmetamų teršalų ribinė vertė. Taip pat bus įdiegta radioaktyviųjų šaltinių ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų aptikimo įranga. Dėl taikomų technologinių procesų Vilniaus kogeneracinė jėgainė laikoma viena iš moderniausių jėgainių, atitinkančių aukštus aplinkosaugos standartus Europoje.

Pagal teisės aktuose numatytą tvarką, paraiška TIPK leidimui gauti derinta su visais leidimo išdavimo procese dalyvaujančiais subjektais: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentu, Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos, apie gautą paraišką informuota Vilniaus miesto savivaldybė. Didelis dėmesys skirtas diskusijai su interesuota visuomene, kuri aktyviai dalyvavo paraiškos TIPK leidimui gauti nagrinėjimo procese, teikė pastabas ir siūlymus.

Su išduotu leidimu galima susipažinti Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje, skiltyje Taršos prevencija / Taršos integruota prevencija ir kontrolė / Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimas, pakeitimas ir galiojimo panaikinimas 2014-2019.

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, pastabos ir atsakymai suinteresuotai visuomenei taip pat paskelbti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje, skiltyje Taršos prevencija / Taršos integruota prevencija ir kontrolė / Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti.