Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Oro kokybės ir ankstyvojo perspėjimo stočių tinklo ir laboratorijų atnaujinimas bei teršalų kiekio išmetamo į aplinkos orą apskaitos tobulinimas"

 

Projektas „Oro kokybės ir ankstyvojo perspėjimo stočių tinklo ir laboratorijų atnaujinimas bei teršalų kiekio išmetamo į aplinkos orą apskaitos tobulinimas"

Projektas „Oro kokybės ir ankstyvojo perspėjimo stočių tinklo ir laboratorijų atnaujinimas bei teršalų kiekio išmetamo į aplinkos orą apskaitos tobulinimas"

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Oro kokybės ir ankstyvojo perspėjimo stočių tinklo ir laboratorijų atnaujinimas bei teršalų kiekio išmetamo į aplinkos orą apskaitos tobulinimas". Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.1.1-APVA-V-004 priemonę „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas".


Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimą, vertinimą ir prognozę bei laiku nustatyti galimus radiacinės būklės pokyčius. Siekiama tobulinti nacionalinę į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekio apskaitą, atlikti tyrimus siekiant įvertinti tolimųjų oro teršalų pernašų iš kitų valstybių srautų į Lietuvos teritoriją apimtis, poveikį bendram Lietuvos oro baseino užterštumo lygiui, nustatyti kokie taršos šaltiniai lemia sąlygiškai natūralių teritorijų, pasižyminčių ypač maža vietinių teršėjų įtaka, oro ir kitų aplinkos komponentų būklę. Atnaujinti vykdomiems matavimams (tyrimams) aplinkos ore ir jų kokybės užtikrinimui ir kontrolei būtiną laboratorijų įrangą, taip sudarant sąlygas gauti kokybiškus, ES reikalavimus atitinkančius ir tarptautiniu mastu palyginamus aplinkos kokybės duomenis ir teikti patikimą informaciją valstybės valdymo institucijoms, visuomenei ir tarptautinėms organizacijoms.


Projekto metu gauti rezultatai bus naudingi ir po projekto pabaigos vykdomai teršalų apskaitai. Duomenys ir informacija pateikti galutinėse ataskaitose bus panaudoti kasmetinėje apskaitoje po 2020 m., gerinant nacionalinės išmetamo teršalų kiekio apskaitos išsamumą, skaidrumą, nuoseklumą, įskaitant laiko eilučių perskaičiavimą, palyginamumą su kitomis šalimis, tikslumą ir neapibrėžties įvertinimą, kad būtų įgyvendinti šalies tarptautiniai įsipareigojimai.
Projekto metu atliktų tolimųjų pernašų ir ekosistemų mokslinių tyrimų rezultatai suteiks būtiną informaciją kompleksiniam atmosferoje vykstančių procesų vertinimui, bus panaudoti modeliavimui, prognozavimui, strategijų dėl taršos sumažinimo Lietuvos ir tarptautiniu mastu rengimui.


Aplinkos oro monitoringo ir ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo stočių matavimo duomenys realiame laike bus viešai skelbiami AAA interneto svetainėje. Automatinės pranešimo sistemos nuolatos stebės aplinkos būseną ir nedelsiant informuos visuomenę bei sprendimus priimančias institucija apie galimą pavojų žmonių sveikatai bei aplinkai.


Oro užterštumo lygio įvertinimo difuzinių ėmiklių metodu rezultatai pasibaigus projektui mažiausiai 5 metus bus naudojami atliekant ūkio subjektų poveikio aplinkos orui vertinimą, modeliuojant teršalų sklaidą bei vertinant oro monitoringo tinklo bei Lietuvos teritorijos suskirstymo į zoną ir aglomeracijas atitikimą ES direktyvų reikalavimams.


Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2017 m. liepos 15 d.


Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2021 m. balandžio 30 d.


Projektui įgyvendinti skirta iki 5.599.845,00 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.

Projekto vadovė, Oro kokybės vertinimo skyriaus vedėja - Zita Šilienė, tel. 8 706 62 010, el. paštas zita.siliene@aaa.am.lt.