Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > 2018 M. LIETUVOJE Į ATMOSFERĄ IŠMESTA MAŽIAU ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ

 

2018 M. LIETUVOJE Į ATMOSFERĄ IŠMESTA MAŽIAU ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ

Pagal balandžio 15 d. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriatui (JT BKKK) pateiktą Lietuvos nacionalinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitą, 2018 m. Lietuvoje į atmosferą buvo išmesta 20,3 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) – apie 1,7 proc. mažiau nei 2017 m.

 

*ŽNŽNKM - žemės naudojimas, žemės naudmenų keitimas ir miškininkystė

 

2018 m. Lietuvoje daugiausia ŠESD išmetė transporto (30,2 proc.) ir energetikos (28,6 proc.) sektoriai. Trečioje vietoje – žemės ūkis (21,1 proc.), kiek mažiau ŠESD išmesta pramonės (15,6 proc.) ir atliekų (4,5 proc.) sektoriuose.

 

 

 

Lyginant su 2017 m. ŠESD kiekis didėjo transporto (6,4 proc.), cemento gamybos (13,5 proc.), kuro naudojimo pramonės įmonėse (7,2 proc.), namų ūkių ir komercinių įmonių šildymo (2,9 proc.) sektoriuose ir išliko beveik toks pat arba sumažėjo kituose sektoriuose. 2018 m. Lietuvoje buvo absorbuota 3,9 mln. tonų CO2, daugiausiai – miškų ir daugiamečių pievų dėka. Pagrindinės Lietuvoje išmetamos šiltnamio dujos – anglies dioksidas – sudarė 67,4 proc. viso 2018 m. išmesto kiekio. Gerokai mažiau išmesta metano – 15,1 proc., azoto suboksido – 14,6 proc., fluorintų dujų – 2,9 proc.


Pagal tarptautinius įsipareigojimus Lietuva kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis 2013-2020 m. privalės sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį 20 proc. lyginant su 1990 m.


Lietuva, ratifikuodama JT BKKK ir Kioto protokolą, pagrindinius tarptautinius dokumentus, reguliuojančius klimato kaitą, įsipareigojo teikti informaciją apie visų šalyje išmetamų ŠESD kiekį. Nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita kasmet teikiama Europos Komisijai ir JT BKKK sekretoriatui.


Nacionalinėje išmetamųjų ŠESD apskaitos ataskaitoje pateikiama informacija apie tiesiogiai ir netiesiogiai Lietuvos teritorijoje išmetamas antropogeninės kilmės ŠESD pagal šaltinius ir sugėrimą absorbentais (augalija). Ataskaita apima nuo 1990 m. iki 2018 m. laikotarpį.

 

Aplinkos apsaugos agentūros vienas iš pagrindinių uždavinių - užtikrinti išmetamų ŠESD kiekio įvertinimą, rengti sistemingą dėl antropogeninės veiklos išmetamų ŠESD kiekio prognozę pagal veiklos vystymosi tendencijas, apibendrinti nacionalinius duomenis ir informaciją apie išmetamų ŠESD kiekį energetikos, pramonės procesų ir pramonės produktų naudojimo, atliekų, žemės ūkio, miškininkystės ir kitos žemės naudojimo sektoriuose, rengti nacionalinę ŠESD kiekio apskaitos ataskaitą.


Su ataskaita apie ŠESD kiekį Lietuvoje 2018 m. ir tendencijas 1990 – 2018 m. kol kas tik anglų kalba galima susipažinti čia.
Kitų šalių ŠESD pateiktas ataskaitas galima rasti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriato internetiniame puslapyje.