Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Potvynių rizikos valdymo plano atnaujinimas“

 

Projektas „Potvynių rizikos valdymo plano atnaujinimas“

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Potvynių rizikos valdymas“.

 

Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.1.1-APVA-V-006 priemonę „Potvynių rizikos valdymas“.

Projekto tikslas – įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (toliau – Potvynių direktyva) bei atitinkamų susijusių Lietuvos teisės aktų reikalavimus, siekiant sumažinti potvynių riziką ir jų padarinius visoje šalies teritorijoje. Remiantis Potvynių direktyvos reikalavimais, Lietuvoje kas šešeri metai turi būti išanalizuoti įvykę potvyniai, įvertintas galimas klimato kaitos poveikis, turi būti išanalizuotos ir nustatytos pavojingiausios teritorijos, atnaujinami potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai, kuriuose pažymėti užliejamų teritorijų plotai ir nurodyti galimi neigiami padariniai žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai. Taip pat peržiūrimi ir atnaujinami potvynių rizikos valdymo planai, skirti kompleksiškai mažinti potvynių keliamą pavojų ir didinti prisitaikymą prie klimato kaitos.

Projekto pagrindinės veiklos skirtos potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapio techninių sprendinių bei duomenų atnaujinimui ir atnaujinto Potvynių rizikos valdymo plano parengimui.

Projekto metu gauti rezultatai – atnaujintas interaktyvus potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapis. Šio žemėlapio duomenys ir potvynių rizikos valdymo planas bus tiesiogiai naudojami Potvynių direktyvos bei atitinkamų susijusių Lietuvos teisės aktų privalomų reikalavimų įgyvendinimui. Projekto rezultatai bus aktualūs ir prieinami visuomenei ne mažiau kaip 6 metus. Projekto rezultatų pagrindu bus planuojamos ir įgyvendinamos priemonės potvynių pavojui mažinti, prisitaikymui prie klimato kaitos.


Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019 m. lapkričio 20 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. gegužės 31 d.
Projektui įgyvendinti skirta iki 333351,97 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.
Projekto vadovas – Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Dūdėnas tel. 8 706 68 075, el. paštas gediminas.dudenas@aaa.am.lt.