Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymas ir plėtra“.

 

Projektas „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymas ir plėtra“.

Projektas „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymas ir plėtra    

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymas ir plėtra“. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-004 priemonę „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“.

 

Projekto tikslas – pritaikyti duomenų apie aplinką surinkimo, sisteminimo, kaupimo, analizės ir publikavimo procesus aplinkosaugos srities teisinės bazės pokyčiams, modernizuojant ir sukuriant efektyvias duomenų surinkimo, perdavimo ir publikavimo priemones. Projekto vykdymo metu bus parengtas AIVIKS vystymo ir plėtros investicijų projektas apie Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymo ir plėtros  galimybes, kurio gautų rezultatų pagrindu bus vykdomos šios veiklos: atnaujinta AIVIKS teisinė dokumentacija, pagal Agentūros veiklos procesus parengtas AIVIKS vystymo ir plėtros (tęstinumo) planas, AIVIKS pritaikyta pasikeitusių teisės aktų reikalavimams, sukurtas efektyvus duomenų valdymas, automatizuotas AIVIKS duomenų surinkimas.

 

Įgyvendinus projektą bus modernizuota AIVIKS, ūkio subjektai, Agentūra bei kitos aplinkosauginės institucijos galės efektyviai ir patikimai vykdyti pavestas funkcijas, susijusias su aplinkosaugos duomenų teikimu, rinkimu, kaupimu ir analize, veiklos procesai optimizuoti, o IT resursų paskirstymas vykdomas efektyviai, AIVIKS programinė įranga ir techninė infrastruktūra konsoliduota ir grindžiama vieningais integracijos principais, duomenų perdavimas vykdomas realiu laiku, modernizuotos duomenų valdymo priemonės, sukurti funkcionalumai, padedantys veiklos specialistams  efektyviau valdyti išaugusius duomenų srautus.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2017 m. kovo 1 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projektui įgyvendinti skirta iki 2.030.516,60 eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.

 

Projekto vadovas, Informacinių technologijų skyriaus patarėjas – Žilvinas Mačerinskas, tel. 8 706 62 037, el.paštas zilvinas.macerinskas@aaa.am.lt.