Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės tyrimų ir vertinimų įsigijimas”

 

Projektas „Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės tyrimų ir vertinimų įsigijimas”

Projektas „Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės tyrimų ir vertinimų įsigijimas" 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės gerinimo priemonių ir jų efektyvumo tyrimų įsigijimas". Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.3.1-APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga".


Projekto metu bus įgyvendinami Bendrosios vandens politikos direktyvos (2000/60/EB) (toliau – BVPD), Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008/56/EB (toliau – JSPD) ir atitinkamų susijusių Lietuvos teisės aktų reikalavimai paviršinių vandens telkinių (upių, ežerų, tvenkinių, Kuršių marių ir Baltijos jūros) būklei gerinti. Projektas tiesiogiai įgyvendina Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planas), įgyvendinančio BVPD ir JSPD, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 8.6, 18.7.1 priemones.
Dalis Projekto veiklų skirta paviršinių vandens telkinių ekologinės ir cheminės būklės įvertinimui. Vandens telkinių ekologinės ir cheminės būklės rodiklių stebėsena yra svarbi esamos situacijos analizei, priemonių būklės gerinimui parinkimui ir taikytų priemonių efektyvumo įvertinimui. Projekto metu atliktų tyrimų rezultatai leis įvertinti vandens telkinių būklę pagal žuvų, vandens floros ir pavojingų medžiagų rodiklius.
Projektas taip pat apima veiklas, skirtas jūros aplinkos būklės įvertinimui pagal JSPD reikalavimus.  Projekte bus atlikti tyrimai, kurie leis įvertinti jūros aplinkos būklę pagal jūros rifų buveinių ir žiemojančių jūros paukščių rodiklius. Tyrimai, atlikti jūros aplinkoje, leis įvertinti jau įgyvendintų priemonių gerai jūros aplinkos būklei pasiekti efektyvumą ir žmogaus veiklos poveikio lygį, atsižvelgiant į rezultatus bus atnaujinta priemonių programa gerai jūros aplinkos būklei pasiekti.
Projekto metu viena iš numatytų vykdyti jūrinių priemonių, vertinti žvejybinių statomųjų tinklų poveikio mastą jūros paukščiams ir žinduoliams, bus rengiami pasiūlymai žvejybos reguliavimo priemonių poveikiui sumažinti.


Projekto metu gauti rezultatai
- Projekto metu gauti rezultatai skirti paviršinių vandens telkinių (upių, ežerų, tvenkinių, Kuršių marių ir Baltijos jūros) būklei gerinti. Vandens telkinių ekologinės ir cheminės būklės rodiklių stebėsena yra svarbi esamos situacijos analizei, jau įgyvendintų priemonių gerai aplinkos būklei pasiekti efektyvumo nustatymui, žmogaus veiklos poveikio lygiui įvertinti, tolimesnių priemonių būklės gerinimo parinkimui. Gauti vertinimo rezultatai turės didelę reikšmę valstybei, visuomenei, šalies ūkiui ir gyventojams.  Vandens būklė labai svarbi biologinės įvairovės išsaugojimui, rekreacijai, visuomenės sveikatos ir aplinkos kokybės užtikrinimui. Vanduo tenkina ekologinius, ekonominius ir socialinius visuomenės poreikius, todėl šio projekto metu vykdomos veiklos padės siekti tikslo paviršinių vandens telkinių (upių, ežerų, tvenkinių, Kuršių marių ir Baltijos jūros) būklės gerinimo. Projekto metu atliktų tyrimų rezultatai leis įvertinti vandens telkinių būklę pagal žuvų, vandens floros ir pavojingų medžiagų rodiklius, nustatyti esamą būklę. Būklės įvertinimas labai svarbus tam, kad būtų kuriamos priemonės skirtos neleisti prastėti paviršinių telkinių būklei išanalizuoti ar įvertinti pagrindinius taršos šaltinius ir tendencijas, kurie labai svarbūs tolimesniam, nuosekliam ateities vandens telkinių būklės vertinimui, siekiant tikslo pagerinti vandenų būklę ar išlaikyti ją gerą.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2019 m. lapkričio 13 d.


Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

Projektui įgyvendinti skirta iki 2 226 563,67 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.

 

Projekto vadovas - Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vedėja Aistė Kubiliūtė, tel. (8 46) 41 04 50, el. paštas aiste.kubiliute@aaa.am.lt.

 

 

Projekto ataskaitos:

 

1. Skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo 2020/2021 m. dinamikos nustatymas ir gautų rezultatų įvertinimas

Įvadinė ataskaita