Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis“

 

Projektas „Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis“

Projektas „Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis" 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis". Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.3.1-APVA-V-012 priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas".


Projekto metu siekiama gerinti hidromorfologines valstybinių vandens telkinių sąlygas sukuriant palankesnes gyvenimo sąlygas biologinei įvairovei upėse, kurios buvo hidromorfologiškai pakeistos. Didžioji dalis visų Lietuvos upių buvo sureguliuotos, todėl sumažėjo upių biologinė įvairovė, o ekologinės sąlygos tapo nebetinkamos gyventi tam tikrų žuvų ir kitų vandens organizmų rūšims. Sureguliuotų ir hidromorfologiškai paveiktų upių kokybės elementų rodikliai neatitinka geros ekologinės būklės reikalavimų ir be hidromorfologijos pagerinimo gera ekologinė būklė arba geras ekologinis potencialas gali neatsistatyti. Siekiant pagerinti hidromorfologines vandens telkinių sąlygas yra numatyta įrengti buveinėms tinkamas sąlygas iš akmenų ir medžių upės vagose, o pakrantes apsodinti medžiais. Šios priemonės užtikrins geresnes buveinių gyvenimo sąlygas bei sudarys sąlygas gerėti upių būklei. Šis projektas prisidės prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017-05-05 įsakymu Nr. D1-375/3D-312 patvirtinto Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano (toliau - Planas) 2.2.3 priemonės įgyvendinimo.


Projekto metu gauti rezultatai
- vandens telkinių būklės gerinimas turės didelę reikšmę valstybei, visuomenei, šalies ūkiui ir gyventojams. Pagerintos vandens telkinių hidromorfologinės sąlygos sudarys prielaidas tinkamesnėms gamtinėms sąlygoms susidaryti, kurios svarbios biologinės įvairovės egzistavimui bei patenkinti ekologinius, ekonominius ir socialinius visuomenės poreikius, kuriuos teikia vandens telkiniai. Taikytos projekto veiklos sudarys sąlygas siekti geros vandens telkinių būklės ar gero ekologinio potencialo ir užtikrinti darnų Lietuvos vystymąsi, gerą žmonių gyvenimo kokybę ir galimybę ateities kartoms naudotis švaresniais ir gyvybingais vandens telkiniais.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2018 m. lapkričio 11 d.


Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. rugsėjo 01 d.

 

Projektui įgyvendinti skirta iki 6.902.562,00 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.

 

Projekto vadovas - Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas Gintautas Sabas, tel. 8 706 68074, el. paštas gintautas.sabas@aaa.am.lt.

 

Renatūralizuojamų upių atkarpų sąrašas

 

Projekto veiklos:

1. Renatūralizavimo priemonių įrengimas Musės upės vagos ištiesintoje atkarpoje

2. Renatūralizavimo priemonių įrengimas Vokės upės ištiesintoje atkarpoje

3. Renatūralizavimo priemonių įrengimas Vyžintos upės ištiesintoje atkarpoje

4. Renatūralizavimo priemonių įrengimas Širvintos upės ištiesintoje atkarpoje