Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Teisinė informacija > Teisės aktai

 

Teisės aktai

 

 

TEISĖS AKTAI, REGULIUOJANTYS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS VEIKLĄ, ATLIEKANT ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRĄ

1.Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija.

2.Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolas.

3.Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.

4.Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

5.Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas.

6.Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

7.Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

8.Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.

9. Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymas.

10. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.

11.Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas.

12.Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.

13.Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas.

14.Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas.

15.Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas.

16.Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas.

17. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

 

18. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

 

19. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas.


20. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas.

 

21.Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“.

22.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 687 „Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, įgyvendinimo“.

23.Duomenų apie veiklą, susijusią su radioaktyviųjų atliekų šalinimu, teikimo Europos Bendrijų Komisijai tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1872 „Dėl Duomenų apie veiklą, susijusią su radioaktyviųjų atliekų šalinimu, teikimo Europos Bendrijų Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo".

24.Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1873 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

25.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 19 ,,Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 Dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, įgyvendinimo“.

26.Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatai, patvirtinti  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“.

27.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 239 „Dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB įgyvendinimo“.

28.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“.

29.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1847 ,,Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo įgyvendinimo“.

30.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimas Nr. 261 „Dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos ir 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą“.

31.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 11 d. nutarimas Nr. 475 „Dėl kompetentingų institucijų, atsakingų už Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1143/2014 taikymą, paskyrimo“.

32.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 701 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 nutarimo Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ pakeitimo“.

33.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 331 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo“ pakeitimo".

34.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. D1-171 „Dėl žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose darbų organizavimo ir kontrolės“.

35.Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. D1-550 „Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

36.Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

37.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. D1-797 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai“.

38.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. D1-276 „Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai“.

39.Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. D1-854 „Dėl Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

40.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 ,,Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

41.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 625 ,,Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

42.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 ,,Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

43.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 710 ,,Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

44.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-207 ,,Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

45. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. D1-359 "Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

46.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-291 ,,Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

47.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 ,,Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

48.Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 ,,Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

49.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. D1-9 „Dėl informacijos pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 493/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB nustatomos išsamios baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumo skaičiavimo taisyklės, teikimo“.

50.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

51.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 ,,Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

52.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. D1-602 ,,Dėl 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo įgyvendinimo“.

53.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 620 ,,Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių regisravimo taisyklių patvirtinimo“.

54.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. D1-420 ,,Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

55.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. D1-12 ,,Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

56. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. D1-393 "Dėl darbuotojų atliekančių darbus susijusius su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymų, mokymo ir atestavimo reikalavimų".

57.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. D1-750 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

58.Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu D1-331 ,,Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

59.Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/743 ,,Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“.

60.Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. D1-260 ,,Dėl Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo“.

61.Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 ,,Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

62.Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 ,,Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

63.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-1 „Dėl Leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų vykdymo kontrolės“.

64.Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 298 „Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

65.Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Licencijų medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

66.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 592 „Dėl Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis“.

67.Konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotinų gyvų ar negyvų laukinių augalų ar gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų perdavimo mokslo ir (ar) mokymo institucijoms mokslo ir (ar) mokymo tikslais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. D1-48 „Konfiskuotų ar kitaip valstybei perduotinų gyvų ar negyvų laukinių augalų ar gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų perdavimo mokslo ir (ar) mokymo institucijoms mokslo ir (ar) mokymo tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

68.Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 652 „Dėl Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

69.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-711 ,,Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

70.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. D1-56 "Dėl Jūrų transporto išmetamos anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

71. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. D1-262 "Dėl tiekėjų, kurie į rinką tiekia degalus ir energiją, būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų nustatymo".

72.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

73.Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

74. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

75.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo".

76.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

77.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-1038 „Paviršinių  vandens  telkinių  tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

78.Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir  šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-294 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

79.Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklės, patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. AV-43 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinimo“.

80. Licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės, patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AV-25 "Dėl Licencijuotų organizacijų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo".

81. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo", 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. AV-190 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo", 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo patvirtinimo".

82. Laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos priežiūros atrankos taisyklės, patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. AV-156 "Dėl Laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos priežiūros atrankos taisyklių patvirtinimo".

83. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. AV-273 „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34-25 straipsnio pažeidimų mažareikšmiškumo kriterijų patvirtinimo“.

 

84. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 „Dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB".

 

85. Komisijos reglamentas 600/2012 „Dėl išmetamųjų ŠESD kiekio  ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB".

 

86. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 „Dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB".

 

87. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 529/2013/ES „Dėl naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklių ir informacijos apie su šia veikla susijusius veiksmus".

 

88. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 206/2014, kuriuo „Dėl kitų nei CO2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų visuotinio atšilimo potencialo nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 601/2012".

 

89. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 749/2014 2014 m. birželio 30 d. „Dėl valstybių narių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 teikiamos informacijos struktūros, formato, pateikimo tvarkos ir peržiūros".

 

90. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 666/2014 2014 m. kovo 12 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 nustatomi esminiai Sąjungos apskaitos sistemos reikalavimai ir atsižvelgiama į visuotinio atšilimo potencialo pokyčius ir tarptautiniu mastu sutartų apskaitos ataskaitų rengimo gairių pakeitimus.

 

91. 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB.

 

92. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. D1-220 „Dėl Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/331, kuriuo nustatomos suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, įgyvendinimo“.

 

 

II SKYRIUS

 TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS

PIRMASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

93. 2006 m. gruodžio 18 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/589 (OL 2018 L 199, p. 7).

94.2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis  direktyvas 67/548/EEB BEI 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/776 (OL 2017 L 116, p. 1).

95.2008 m. balandžio 16 d.  Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 107, p. 6) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/895 (OL 2018 L160, p. 1).

96.2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 440/2008 nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 142, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/735 (OL 2017 L112, p. 1).

97.Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas.

98.Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-462 ,,Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

ANTRASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KLASIFIKAVIMO, ŽENKLINIMO IR PAKAVIMO REIKALAVIMUS

       99. 2006 m. gruodžio 18 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/589 (OL 2018 L 199, p. 7).

      100.  2008 m. balandžio 16 d.  Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 107, p. 6) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/895 (OL 2018 L160, p. 1).

       101.  2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 440/2008 nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 142, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/735 (OL 2017 L112, p. 1).

      102. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis  direktyvas 67/548/EEB BEI 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/776 (OL 2017 L 116, p. 1).

      103.  2010 m. gegužės 21 d.  Komisijos reglamentas (ES) Nr. 440/2010 dėl mokesčių, mokamų Europos cheminių medžiagų agentūrai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2010 L 126, p. 1).

TREČIASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ EKSPORTO IR IMPORTO REIKALAVIMUS

     104.  Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje.

     105.  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL 2012 L 201, p. 60), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 28 d. Komisijos deleguotuoju reglmentu (ES) 2018/172 (OL 2018 L 32, p. 6).

    106.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. D1-602 "Dėl 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

    107. Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 ,,Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių patvirtinimo“.

108. Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1-379/4-273 "Dėl lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo".

PENKTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS FLUORINTŲ DUJŲ TVARKYMO IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

    109. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (OL 2014 L 150, p. 195–230).

    110. 2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1191/2014, kuriuo nustatoma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 19 straipsnyje nurodytos ataskaitos teikimo forma ir priemonės (OL 2014 L 318, p. 5), su paskutiniais pakeitimais padarytais 2017 m. liepos 25 d. komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1375 (OL 2017 L 194, p. 4).

111. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (Tekstas svarbus EEE) (OL 2009 L 286,  p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/605 (OL 2017 L 84, p. 3).

 

  112. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. D1-420 ,,Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

113.   Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12 ,,Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

114. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. D1-393 "Dėl darbuotojų atliekančių darbus susijusius su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymu, mokymo ir atestavimo reikalavimų".

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS LAUKINĖS AUGALIJOS, Gyvūnijos naudojimo REIKALAVIMUS

115.1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl  laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 1997 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/160 (OL 2017 L27, p. 1).

116. 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 166, L 2006, p. 1-69).

117. 2014 m. splaio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL 2014 L 317, p. 35).

118. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo (OL 2009 L 286, p. 36), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1775 (OL 2015 L 262, p. 1).

119. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.

120. Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas.

121. Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas.

122. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas.

123. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas.

124. Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas.

125. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 701 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ pakeitimo“.

126. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. D1-171 „Dėl žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose darbų organizavimo ir kontrolės“.

127. Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 298 „Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

128. Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. D1-550 „Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

129. Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 ,,Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

130. Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-750 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

131. Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-331 ,,Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

132. Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/74 ,,Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“.

133. Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. D1-260 ,,Dėl Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo“.

134. Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 ,,Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

135. Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 ,,Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

136. Leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakyus Nr. D1-1 „Dėl Leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų vykdymo kontrolės“.

137. Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. AV-48 ,,Dėl Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašo patvirtinimo“.

138.Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. AV-297 „Dėl Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

SEPTINTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS VALSTYBINĖS LABORATORINĖS KONTROLĖS REIKALAVIMUS

139.   Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatai, patvirtinti ietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 652 „Dėl Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

140.  Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 ,,Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

141.  Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 ,,Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

142.  Vandens, nuosėdų ir biotos cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D1-844 ,,Dėl Vandens, nuosėdų ir biotos cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

143. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 "Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo". 

144. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 "Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo".

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS RADIACINĖS IR BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMUS 

145.   2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos rekomendacija dėl standartizuotos informacijos apie įprastai veikiančių branduolinių reaktorių ir perdirbimo gamyklų dujines ir skystąsias radioaktyviąsias išmetas į aplinką (2004/2/Euratomas).

146. 2010 m. spalio 11 d. Komisijos rekomendacija dėl Euratomo sutarties 37 straipsnio taikymo (2010/635/Euratomas).

147. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas.

148. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas.

149. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas.

150. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.

151. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.

152. Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1872 „Dėl Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo  patvirtinimo“.

153. Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1873 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

154. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

DEVINTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS APLINKOSAUGOS VADYBOS REIKALAVIMUS

155. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (EMAS) (OL 342 L 2009, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpjūčio 28 d. komisijos reglamentu (ES) 2017/1505 (OL 2017 L 222, p. 1).

156.Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 19 ,,Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 Dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, įgyvendinimo“.

157.Organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracijos, registracijos galiojimo pratęsimo, registracijos galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. AV-208 ,,Dėl Organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracijos, registracijos galiojimo pratęsimo, registracijos galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO, KREMAVIMO TVARKOS REIKALAVIMUS

158. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas.

159. Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo".

160. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-348 "Dėl kremavimo veiklos licencijos formos, prašymų išduoti ar pakeisti kremavimo veiklos licenciją, išduoti kremavimo veiklos licencijos dublikatą, panaikinti įspėjimą apie galimą kremavimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymą, sustabdyti ar panaikinti kremavimo veiklos licencijos galiojimą, panaikinti kremavimo veiklos licencijos galiojimo sustabdymą formų ir kremavimo veiklos licencijų registro formos patvirtinimo".

161. Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-357 "Dėl aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašo patvirtinimo".

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

162.Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės.

163.2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006  L 190, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 10 d. komisijos reglamentu (ES) 2015/2002 (OL 2015 L 294, p.1).

164.2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1379/2007 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir pagal Bazelio konvenciją sutartus pakeitimus (OL 2007 L 309, p. 7).

165.2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos Reglamentas (EB) 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OL 2007 L 316, p. 6), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. birželio 24 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 733/2014 (OL 2014 L 197, p. 10).

166.2008 m. liepos 15 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 669/2008 pateikiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC priedą (OL 2008 L 188, p. 7).

167.2008 m. liepos 29 d. Komisijos Reglamentas Nr. 740/2008 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1418/2007 dėl atliekų eksporto į tam tikras šalis tvarkos (OL 2008 L 201, p. 36).

168.2009 m. spalio 15 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 967/2009 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į EBPO nepriklausančias šalis (OL 2009 L 271, p. 12).

169.Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

170.Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas.

171.Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas.

172.Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 18 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

173.Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“.

174.Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. D1-854 „Dėl Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

175.Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

176.Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 ,,Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

177.Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 ,,Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

178.Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 ,,Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

179.Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 ,,Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

180.Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 ,,Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

181. Atliekų tarpvalstybinių vežimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 ,,Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

182. Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 ,,Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

183.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-407 ,,Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

184. Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57 „ Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

185.  Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

186. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

187. Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

188.  Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo  patvirtinimo“.

189.  Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 ,,Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

190.  Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 ,,Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

191. Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 ,,Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

192.Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-589 „Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

193.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. D1-9 „Dėl informacijos pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 493/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB nustatomos išsamios baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumo skaičiavimo taisyklės, teikimo“.

194.Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

195. Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 473 "Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo".

196. Užstato už vienkartinės pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. D1-791 "Dėl užstato už vienkartinės pakuotes sistemos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą".

197. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. AV-273 „Dėl Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 34-25 straipsnio pažeidimų mažareikšmiškumo kriterijų patvirtinimo“.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO REIKALAVIMUS

198. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

199. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-311 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

200.  Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo".

201. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 "Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašoapatvirtinimo“.

202.  Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“.

203. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-845 "dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

204.  Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

205. Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos R 43-03, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 351 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo".

206. Ežerų valymo poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos R 44-05, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-647 „Dėl Ežerų valymo poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-05 patvirtinimo".

207. Planų ir programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ir programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

208. Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos R 44-03, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 406 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo".

209.  Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijos R 42-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 555 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 42-02 patvirtinimo".

210. Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijos R 41-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 367 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos galimų avarijų rizikos vertinimo rekomendacijų R 41-02 patvirtinimo".

211. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-653 „Dėl Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti".

212. Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijos, patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 „Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo".

213. Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijos, patvirtintos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo"

214. Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinos vertės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-153/V-246 "Dėl aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinų verčių patvirtinimo".

215. Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 "Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo".

216. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 "Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandėnės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo".

217. Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. D1-1045 „Dėl Vandensaugos tikslų patvirtinimo“.

 

218. Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu  vertingų upių ar jų ruožų sąrašas,  patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004  m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1144 „Dėl Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu  vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo“.

 

219. Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017  m. vasario 1  d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo“.

 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS TERŠALUS IŠMETANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TERŠALŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

220. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL 27 L 2010, p. 1) ) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1941 (OL 2017 L 275, p. 9).

221. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB, (OL 2006 L 33, p. 1).

222. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB (OL 2004 L 158, p. 7), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentu (ES) 2016/460 (OL 2016 L 80, p. 17).

223. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-264 "Dėl Duomenų ir informacijos teikimo pagal 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 166/2006 "Dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB".

224. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo".

225. Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

226. Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

227. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo".

228. Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo".

229. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. D1-647 "Dėl valstybės rinkliavų už taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir Taršos leidimų išdavimą ar pakeitimą".

230. Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 ,,Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“.

231.  Geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) įgyvendinimo įvertinimo pramonės įmonėse tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-526 „Dėl Geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) įgyvendinimo įvertinimo pramonės įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

232. Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašas ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinių aplinkos oro užterštumo vertės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“.

 

233.  Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu , azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „ Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu , azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

 

234. Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43 2013, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43 2013 patvirtinimo“.

 

235. Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu D1-778 "Dėl išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo".

 

236. Specialieji reikalavimai dideliems kurą deginantiems įrenginiams, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 "Dėl specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo".

 

237. Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 200 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 "Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo".

 

238. Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 "Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai" patvirtinimo".

 

239. Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 80-2006, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-434 "Dėl asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimų (LAND 80-2006) patvirtinimo".

 

240. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 520/104/360 "Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento "Lakiųjų organinių junginių sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai benzino laikymo, perpylino, transportavimo įrenginiams ir jų priežiūrai" patvirtinimo".

 

241. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 395 "Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmikestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos".

 

242. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo", 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. AV-190 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 "Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo", 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

 

243. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. AV-116 „Dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose ir taršos leidimuose nurodytų rekvizitų tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS APLINKOS STEBĖSENOS (MONITORINGO)  REIKALAVIMUS

244.   Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.

 

245.   Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo".

 

246.   Leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims, jų filialams ar kitoms organizacijoms atlikti mokslinius tyrimus jūros rajone tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2000 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 123/43 „Dėl Leidimų išdavimo  užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams  asmenims, jų filialams ar kitoms organizacijoms atlikti mokslinius tyrimus jūros rajone tvarkos  aprašo patvirtinimo".

 

247.   Jūros aplinkos duomenų fondo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 222 „Dėl Jūros aplinkos duomenų fondo nuostatų patvirtinimo".

 

248.   Monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų jūros rajone registravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 104 „Dėl Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimo tvarkos"

 

249. Bendrieji savivldybių aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. d1-436 "Dėl Bendrųjų savivldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo".

 

250. Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 "Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo".

251. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 "Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandėnės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo".

252. Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. D1-1045 „Dėl Vandensaugos tikslų patvirtinimo“.

 

253. Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu  vertingų upių ar jų ruožų sąrašas,  patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004  m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1144 „Dėl Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu  vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo“.

 

254. Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017  m. vasario 1  d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo“.

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS GAMTOS IŠTEKLIŲ, IŠSKYRUS GYVOSIOS GAMTOS APSAUGOS, NAUDOJIMO, APSAUGOS  REIKALAVIMUS

255.  Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.

 

256.  Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas.

 

257.  Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių  gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas (LAND 4-99), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas (LAND 4-99) patvirtinimo"

 

258.  Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583 ,,Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo".

 

259. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 ,,Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

260. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 ,,Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo".

 

261.  Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas įsakymu Nr. D1-193 ,,Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo".

 

262.   Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymas įsakymu Nr. D1-1120 ,,Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

263.  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai", patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2005 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai"

 

264. Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo".

 

265.  Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

266.  Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-302 „Dėl Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

267.  Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklės (LAND2-95), patvirtintos Aplinkos apsaugos ministerijos 1997 m. birželio 25 d. įsakymas įsakymu Nr. 109 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND2-95) patvirtinimo".

 

268.  Aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklės", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 77 „Dėl Aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklės" patvirtinimo ".

 

269.  Aplinkosaugos sąlygos vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-23 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo"

 

270.   Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. direktoriaus įsakymas Nr. AV-83 „Dėl Rekomendacijų paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo", 2 priede nustatytiems reikalavimams įgyvendinti patvirtinimo".

 

271. Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 "Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo".

 

272. Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 "Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo".

273. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 "Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandėnės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo".

274. Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. D1-1045 „Dėl Vandensaugos tikslų patvirtinimo“.

 

275. Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu  vertingų upių ar jų ruožų sąrašas,  patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004  m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1144 „Dėl Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu  vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo“.

 

276. Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017  m. vasario 1  d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo“.

 

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS MEDIENOS KURO PELENŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO  REIKALAVIMUS

277.   Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo".

 

 

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS

278. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

 

279. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

 

280.   Lietuvos Respublikos miškų įstatymas.

 

281.   Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas.

 

282.   Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas

 

283.   Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.

 

284.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 416 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo".

 

285.   Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

286.   Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo".

 

287.   Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo".

 

288.   Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo".

 

289.   Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

290.   Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo".

 

291.   Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-294 „Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

292.   Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo".

 

293.   Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo".

 

294.   Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo"

 

295.   Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

296.   Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo".

 

297.   Urbanizuotų teritorijų susisiekimo sistemų planavimo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-110 „Dėl Urbanizuotų teritorijų susisiekimo sistemų planavimo normų patvirtinimo".

 

298.   Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo".

 

299.   Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo".

 

300.   Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo".

 

301.   Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-341 „Dėl Architektų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo arba jų galiojimo panaikinimo, teisės pripažinimo ir tai įrodančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

302.   Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3-306(1.5 E)/D1-632 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo".

 

303.   Gaisrinės saugos normas teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2013 m.  gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-312 „Dėl Gaisrinės saugos normas teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo".

 

304.   Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo".

 

305.   Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo".

 

306.   Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

307.   Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo".

 

308.   Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo".

 

309.   Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-24 „Dėl Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo".

 

310.   Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-997 „Dėl Specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

311.   Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" patvirtinimo".

 

312.   Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3-453/D1-549 „Dėl Susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planų rengimo taisyklių patvirtinimo"

 

313.   Teritorijų planavimo dokumentų, registruojamų Teritorijų planavimo dokumentų registre, klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 450 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų, registruojamų Teritorijų planavimo dokumentų registre, klasifikatoriaus patvirtinimo".

 

314.   Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. D1-904/3D-844 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

315.   Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo".

 

316.   Teritorijų planavimo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl Teritorijų planavimo normų patvirtinimo".

 

317.   Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. D1-125 „Dėl Teritorijų planavimo vadovų atestavimo, atestatų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir atestavimo komisijos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

318.   Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo"

 

319.   Žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų nekilnojamojo turto kadastre, keitimo aprašas ir Žemės naudojimo būdų turinio aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo".

 

320.   Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo".

 

 

 

AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS STATINIO PROJEKTŲ RENGIMO IR STATINIŲ PROJEKTAMS KELIAMUS APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMUS

 

321. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 13).

322. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

323. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.

324. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas.

325. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.

326. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. D1-123 Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“.

327. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.

328. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo.

329. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. D1-754 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo.

330. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“.

331. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“.

332. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 „Dėl Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

333. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. D1-533/B1-310 Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo.

334. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

335. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1-131 „Dėl Magistralinių naftotiekių ir produktotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“.

336. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.

337. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas  Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

338. Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

339. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

340. Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“.

341. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

342. Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“.

343. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

344. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-627 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.17:2005 „Gruntinių medžiagų užtvankos“ patvirtinimo“.

345. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. D1-455Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“.

346. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. D1-309 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ patvirtinimo“.

347. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d.  įsakymas Nr. D1-289 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“.

348. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. D1-376Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“.

349. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. D1-156Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“.

350. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.  įsakymas Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“.

351. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 390 Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“.

352. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 233 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo“.

353. Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginius reikalavimų patvirtinimo“.

354. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 622 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“.

355. Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1873 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

356. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 173 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“.

357. Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 252 „ Dėl Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklių patvirtinimo“.

358. Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“.

359. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d.  įsakymas Nr. 420 Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“.

360. Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės (LAND 2-95), patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 109 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“.

361. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“.

362. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

363. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200 „Dėl Ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“.

 

DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS GYVSIDABRIO, GYVSIDABRIO JUNGINIŲ IR GYVSIDABRIO MIŠINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

 

364. Minamatos konvencija dėl gyvsidabrio.

 

365. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008.

 

366. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 265 „Dėl Minamatos konvencijos dėl gyvsidabrio ir 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/852 dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1102/2008, įgyvendinimo“.

                                                                

 

 • TEISĖS AKTŲ ARCHYVAS
 • Cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymas
 • Cheminių medžiagų klasifikavimo,ženklinimo ir pakavimo tvarka
 • Cheminių medžiagų eksporto ir importo tvarka
 • Lakiųjų organinių junginių tvarkymas
 • Fluorintų dujų tvarkymo ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymas
 • Laukinės augalijos, gyvūnijos naudojimo valstybinė kontrolė
 • Valstybinė laboratorijos kontrolė
 • Radiacinė ir branduolinė sauga
 • Aplinkosaugos vadyba
 • Žmonių palaikų laidojimo, kremavimo tvarka
 • Atliekų tvarkymas
 • Reglamentuojantys poveikio aplinkai vertinimą teisės aktai
 • Teršalus išmetančių įrenginių eksploatavimo ir teršalų tvarkymo reikalavimai
 • Aplinkos stebėsena (monitoringas) 
 • Gamtos išteklių, išskyrus tiesiogiai gyvosios gamtos ir jūros apsaugos, naudojimo, apsaugos reikalavimai

 

 

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

 

1.     Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas.

2.     2006 m. gruodžio 18 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 369, p.1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/830 (OL 2015 L 132, p. 8).

3.    2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis  direktyvas 67/548/EEB BEI 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L353, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1297/2014 (OL 2014 L 350, p. 1).

4.    2008 m. balandžio 16 d.  Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 107, p. 6) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/864 (OL 2015 L139, p. 10).

5.     2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 440/2008 nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 142, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. liepos 15 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 900/2014 (OL 2014 L247, p. 1).

6.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 ,,Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 529 ,,Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų, kurių pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai įrodytas moksliniais tyrimais ir patvirtintas tarptautine praktika, kurių naudojimas ir tiekimas į Lietuvos Respublikos rinką yra uždraustas ar apribotas, išėmimo iš apyvartos tvarkos patvirtinimo“.

8.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-360 ,,Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.


TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS
CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KLASIFIKAVIMO, ŽENKLINIMO IR PAKAVIMO REIKALAVIMUS

 

9. 2006 m. gruodžio 18 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 369, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/830 (OL 2015 L 132, p. 8).

10. 2008 m. balandžio 16 d.  Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 107, p. 6) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/864 (OL 2015 L139, p. 10).

11. 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 440/2008 nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 142, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. liepos 15 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 900/2014 (OL 2014 L247, p. 1).

12. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis  direktyvas 67/548/EEB BEI 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1297/2014 (OL 2014 L 350, p. 1).

13. 2010 m. gegužės 21 d.  Komisijos reglamentas (ES) Nr. 440/2010 dėl mokesčių, mokamų Europos cheminių medžiagų agentūrai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2010 L 126, p. 1).

14.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 687 „Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, įgyvendinimo“.

15.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ EKSPORTO IR IMPORTO REIKALAVIMUS

 

16.     Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje.

17.      2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL 2012 L 201, p. 60).

18.     2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo (OL 2008 L 304, p. 75).

19.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. D1-602 ,,Dėl 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo ir 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo įgyvendinimo“.


TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

 

20.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 620 ,,Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“.

21.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. D1-379/4-273 ,,Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo“.

 


TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS FLUORINTŲ DUJŲ TVARKYMO IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

 

22.     2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (Tekstas svarbus EEE) (OL 2006 L 161, p. 1).

23.     2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1493/2007, nustatantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojų, importuotojų ir eksportuotojų teikiamų ataskaitų formą (OL 2007 L 332, p. 7).

24.     2000 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2038/2000, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų fiksuotų dozių inhaliatorių ir medicininių vaistų pompų atžvilgiu (OL 2000 specialusis leidimas, 15 skyrius,  5 tomas, p. 216).

25.     2000 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2039/2000, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, siekiant nustatyti bazinius metus hidrochlorfluorangliavandenilių kvotoms paskirstyti (OL 2000 specialusis leidimas, 15 skyrius,  5 tomas, p. 217).

26.     2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1804/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl halono, eksportuojamo būtiniausioms reikmėms patenkinti, kontrolės, produktų ir įrenginių, turinčių chorofluoragliavandenilių, eksporto ir bromchlormetano kontrolės (OL 2003 specialusis leidimas, 15 skyrius,  7 tomas, p. 627).

27.         2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL 2009 L 286, p. 1).

28.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. D1-454 ,,Dėl įmonių ir darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio dujų, sertifikavimo ir atestavimo“.

29.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 ,,Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

30.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. D1-420 ,,Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

31.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. D1-12 ,,Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

32.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. D1-542 „Dėl LAND 50-2011 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ patvirtinimo“.

 

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS LAUKINĖS AUGALIJOS, Gyvūnijos naudojimo REIKALAVIMUS

 

33.         Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.

34.         Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas.

35.         Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas.

36.         Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas.

37.         Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas.

38.         Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas.

39.         1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl  laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 1997 L 15, p. 136) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1320/2014 (OL 2014 L361, p. 1).

40.         2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 166, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) 2015/870 (OL 2015 L 142, p. 3).

41.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-267 ,,Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“.

42.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d.  įsakymas Nr. D1-1128 ,,Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

43.         Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 3D-354/D1-303 ,,Dėl Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių ir Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašo patvirtinimo“.

44.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. D1-383 ,,Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“.

45.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymas Nr. 180 ,,Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“.

46.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d.  įsakymas D1-331 ,,Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

47.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d.  įsakymas Nr. 658/831/743 ,,Dėl prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“.

48.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. D1-260 ,,Dėl Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo“.

49.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 258 ,,Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“.

50.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. D1-533/B1-310 ,,Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

51.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-622 ,,Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

52.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. D1-550 ,,Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

53.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-1 „ Dėl Leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų vykdymo kontrolės".

54.         Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. AV-48 ,,Dėl Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašo patvirtinimo“.

55.         Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. AV-297 „Dėl Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarkos aprašo patvirtinimo".

 


TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS
ValstybinėS laboratorinėS kontrolėS REIKALAVIMUS

 

56.         Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.

57.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 652 „Dėl Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

58.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-711 ,,Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

59.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. D1-68 ,,Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

60.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-844 ,,Dėl Vandens, nuosėdų ir biotos  cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.


TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS
RADIACINĖS IR BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMUS

 

61.         Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas.

62.         Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas.

63.         Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas.

64.         Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.

65.         Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.

66.         2000 m. birželio 8 d. Komisijos rekomendacija dėl Euratom sutarties 36 straipsnio dėl radioaktyvumo lygių aplinkoje monitoringo, siekiant įvertinti gyventojų apšvitą, taikymo (2000/473/Eurotomas).

67.         2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos rekomendacija dėl standartizuotos informacijos apie įprastai veikiančių branduolinių reaktorių ir perdirbimo gamyklų dujines ir skystąsias radioaktyviąsias išmetas į aplinką (2004/2/Eurotomas).

68.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 472 ,,Dėl duomenų apie radioaktyviąsias išmetas į vandenis ir aplinkos orą teikimo Europos Komisijai“.

69.         2010 m. spalio 11 d. Komisijos rekomendacija dėl Euratomo sutarties 37 straipsnio taikymo (2010/635/Euratomas).

70.         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1872 „Dėl Duomenų apie veiklą, susijusią su radioaktyviųjų atliekų šalinimu, teikimo Europos Bendrijų Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“.

71.         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1873 „Dėl branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

72.          Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

 


TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS Aplinkosaugos vadybos REIKALAVIMUS

 

73.         2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (EMAS) (OL 342 L 2009, p. 1).

74.         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 19 ,,Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 Dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, įgyvendinimo“.

75.         Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. AV-208 "Dėl Organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracijos, registracijos galiojimo pratęsimo, registracijos galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO, KREMAVIMO TVARKOS REIKALAVIMUS

 

76.         Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas.

77.         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo.

78.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. D1-797 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai“.

 

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

 

79.         Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

80.         Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas.

81.         Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės.

82.         2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1).

83.         2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1379/2007 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir pagal Bazelio konvenciją sutartus pakeitimus (OL 2007 L 309, p. 7).

84.         2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos Reglamentas (EB) 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OL 2007 L 316, p. 6).

85.         2008 m. liepos 15 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 669/2008 pateikiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC priedą (OL 2008 L 188, p. 7).

86.         2009 m. spalio 15 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 967/2009 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į EBPO nepriklausančias šalis (OL 2009 L 271, p. 12).

87.         2008 m. liepos 29 d. Komisijos Reglamentas Nr. 740/2008 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1418/2007 dėl atliekų eksporto į tam tikras šalis tvarkos (OL 2008 L 201, p. 36).

88.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

89.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 ,,Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

90.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-207 ,,Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

91.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-663 ,,Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

92.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 ,,Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“.

93.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 184 ,,Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

94.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-291 ,,Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

95.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. D1-481 ,,Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

96.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 ,,Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

97.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 625 ,,Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

98.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 710 ,,Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

99.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 473 ,,Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

100.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367 ,,Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

101.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-589 „ Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

102.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. D1-9 „Dėl Informacijos pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 493/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB nustatomos išsamios baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumo skaičiavimo taisyklės, teikimo".

103. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. D1-359 ,,Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ

 

104.     Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

105.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“.

106.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-311 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

107.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“.

108.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“.

109.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“.

110.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 305 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo kokybės įvertinimo atmintinės patvirtinimo“.

111.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 351 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo“.

112.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-647 „Dėl Ežerų valymo poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-05 patvirtinimo“.

113.     Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200 „Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“.

 

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS TERŠALUS IŠMETANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TERŠALŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

 

114.     2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL 27 L 2010, p. 1) ) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 782/2013 (OL 2013 L 219, p. 26).

115.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1847 ,,Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo įgyvendinimo“.

116.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 239 „Dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB įgyvendinimo“.

117.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

118.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo".

119.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

120.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Specialiųjų reikalavimų titano dioksido gamybos įrenginiams patvirtinimo“.

121.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. D1-231 ,,Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo".

122.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. D1-886/3-707 „Dėl aviacijos veiklos rūšių įtraukimo į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų sistemą reikalavimų nustatymo".

123.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-1034 „Dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT) tvarkymo 2010–2015 metų programos patvirtinimo“.

124.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. D1-168 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

125.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. D1-694 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND -2009 ,,Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

126.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230 ,,Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“.

127.      Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1-526 „Dėl Geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) įgyvendinimo įvertinimo pramonės įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

128. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200 „Dėl Ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo". 

129. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. AV-156 „Dėl Laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos priežiūros atrankos taisyklių patvirtinimo“.

 

Teisės aktai, įtvirtinantys APLINKOS stebėseną (monitoringą)

 

130.     Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.

131.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo“.

132.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 160 „Dėl Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

133.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

134.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

135.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“.

136.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2000 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 123/43 „Dėl Leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims aplinkos monitoringui ir mokslo tiriamiesiems darbams jūros rajone vykdyti tvarkos“.

137.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 222 „Dėl Jūros aplinkos duomenų fondo nuostatų patvirtinimo“.

138. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 104 „Dėl Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimo tvarkos“.

 

Teisės aktai, įtvirtinantys gamtos išteklių, išskyrus tiesiogiai gyvosios gamtos ir jūros apsaugos, naudojimo,

apsaugos reikalavimus

 

139.     Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.

140.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos normatyvinio dokumento LAND 4-99.

141.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-590/3D-583 ,,Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

142.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 540 ,,Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

143.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 ,,Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

144.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 ,,Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

145.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-1120 ,,Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

146.