Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registras

 

Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registras

 

Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro (E-IPTR) tikslas – suteikti visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija apie aplinką. Platinant šią informaciją yra prisidedama prie didesnio informuotumo aplinkosaugos klausimais, laisvo keitimosi nuomonėmis, veiksmingesnio visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus dėl aplinkosaugos ir galiausiai prie geresnės aplinkos kūrimo.

2006 m. įsigaliojus Europos Bendrijos ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo (toliau – E-IPTR reglamentas), Europos išmetamų teršalų registrą EITR pakeitė Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registras E-IPTR. EITR registras apėmė duomenis apie pramonės įmonių išleidžiamus teršalus į orą ir vandenį, o E-IPTR registro turinys yra platesnis – į jį įtraukti duomenys apie didesnį teršalų, veiklos rūšių, į žemę išleidžiamų teršalų, iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamų ir už objekto vietos ribų perduodamų atliekų skaičių.

E-IPTR registro duomenų šaltinis – taršos objektus eksploatuojančių operatorių (toliau – operatoriai) ataskaitos, kurias jie privalo teikti aplinkosauginėms institucijoms, jei yra viršyti E-IPTR reglamento I ir II prieduose nurodyti tam tikros ekonominės veiklos apimčių bei išmetamų teršalų kiekio slenkstiniai dydžiai. Lietuvoje E-IPTR registre kaupiamų duomenų teikimo tvarką nustato LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29d. įsakymas Nr. D1-631. Operatoriai praėjusių kalendorinių metų duomenis ir informaciją turi parengti vadovaudamiesi 2006 m. gegužės 31 d. Europos Komisijos gairėmis dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro įgyvendinimo ir pateikti iki einamųjų metų kovo 1 d. Pirmieji ataskaitiniai metai – 2007 m.


E-IPTR registrų duomenys

 

Europos ir Lietuvos išleidžiamų ir perduodamų teršalų duomenų bazę galite rasti adresu http://prtr.ec.europa.eu/Home.aspx

 

Ataskaitų, pateiktų Europos Komisijai apie išleidžiamus ir parduodamus teršalus pagal Reglamento (EB) Nr. 166/2006 reikalavimus, 2015 m. duomenys


Priedai: