Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Leidiniai ir ataskaitos > Internetinis leidinys "Aplinkos būklė 2009. Tik faktai"

 

Internetinis leidinys "Aplinkos būklė 2009. Tik faktai"

     

      •   TURINYS   •

 

   1.  Klimato elementų pokyčiai Lietuvoje
   2.  Oras
   3.  Vanduo
   4.  Atliekos
   5.  Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė
   6.  Kompleksinis poveikis aplinka

 

 

 

 

       

mazas2010

     

 

Atsakingasis redaktorius:
G. Liutkevičius

 

Techninė redaktorė:
D. Navickienė


Informacijos teikėjai ir rengėjai:
J. Arustienė, D. Bareikienė, R. Beinoravičius, D. Bieliauskaitė, V. Bieliauskienė, V. Bimbaitė, J. Danaitienė, D. Danielius, L. Daugėlienė, G. Ežerskis, A. Galvonaitė, G. Garnaga, J. Giedraitienė, A. Graževič, V. Graičiūnas, V. Grigorianas, K. Gurjanovaitė, A. Juozapaitis, V. Juozefaitė, E. Kairienė, A. Kajutis, R. Kavolytė, Z. Kitrienė, L. Kulvičienė, A. Kvietkus, B. Laurutėnaitė, G. Liutkevičius, G. Lunskutė, G. Markauskas, L. Martišius, I. Mickevičienė, V. Mikulėnas, J. Minajeva, K. Minderis, S. Netikšaitė, S. Noreika, I. Olenina, L. Pakštys, S. Paulauskaitė, J. Petrauskaitė, S. Plungė, A. Pumputytė, Z. Šilienė, V. Šiožinytė, R. Širvinskas, N. Štriupkuvienė, J. Titova, V. Valantiejienė, D. Valiukas, A. Želvys.

 

 

ĮVADAS

 

Internetinis leidinys „Aplinkos būklė 2009. Tik faktai" tęsia kasmetinių apžvalgų apie aplinkos būklę seriją ir yra skirtas parodyti per 2009 m. įvykusius pokyčius. Pateikiama atnaujinta informaciją pagal 80 geriausiai aplinkos būklę ir poveikį jai atspindinčius rodiklius, remiantis jau nuo 2001 m. panašiuose darbuose naudojamu ir visuotinai pripažintu „BŪKLĖS-APKROVOS-VEIKIANČIOS JĖGOS-ATSAKO" modeliu. Kiekvieną rodiklį iliustruoja grafinė informacija, šalia trumpai aptariamas būklės pokytis ir galimos raidos tendencijos, aplinkos būklės vertinimas vaizduojamas simboliais: - būklė gerėja; patenkinama - padėtis nekinta; bloga - būklė blogėja. Kartu pateikta išsami statistinė informacija bus naudinga įvairių sričių specialistams, besinaudojantiems leidiniu kasdieninėje profesinėje veikloje.

 

 

SANTRAUKA

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio būklės vertinimas

ORAS

Būklė

Foninis atmosferos oro užterštumas


Pagrindinių oro teršalų vidutinės metinės koncentracijos labiausiai teršiamose Lietuvos miestų vietose

Vidutinės paros KD10 koncentracijos ribinės vertės viršijimai

8 val. O3 koncentracijos siektinos vertės viršijimai

1 val. NO2 koncentracijos ribinės vertės viršijimai


Veikianti jėga

Į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir BVP kaita


Pramonės, energetikos ir transporto sektorių išmetamų į atmosferą teršalų kiekio ir BVP kaita

Apkrova

Į atmosferą išmetamų pagrindinių teršalų kiekis

Nustatyti aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimai atmosferos sektoriuje


Atsakas

Iš atsinaujinančių išteklių pagamintos elektros energijos, pirminės energijos ir biodegalų kiekis

patenkinama

VANDUO

Būklė

Upių vandens kokybės atitiktis normoms pagal bendrųjų cheminių parametrų vidutines metines vertes

Upių vandens kokybės atitiktis normoms pagal pavojingų medžiagų vidutines metines koncentracijas

patenkinama

Ežerų ir tvenkinių vandens kokybės atitiktis normoms pagal bendrojo fosforo ir fosfatų vidutines metines koncentracijas

patenkinama

Chlorofilo a koncentracijos pokyčiai ežeruose

patenkinama

Kuršių marių ir Baltijos jūros priekrantės vandens druskingumas

patenkinama

Chlorofilo a koncentracijos pokyčiai Kuršių mariose

patenkinama

Fitoplanktono kiekis ir biomasė Kuršių mariose

patenkinama

Biogeninių medžiagų koncentracijos Kuršių mariose ir Baltijos jūroje

patenkinama

Naftos angliavandenilių koncentracijos Baltijos jūroje

patenkinama

Naftos angliavandenilių ir sunkiųjų metalų vidutinės koncentracijos Baltijos jūros dugno nuosėdose

 patenkinama

Gruntinio vandens išteklių balansas

patenkinama

Požeminio vandens kokybė

patenkinama

Apkrova

Paviršinio vandens paėmimas ir naudojimas

patenkinama

Požeminio vandens paėmimas ir naudojimas

patenkinama

Iš sutelktosios taršos šaltinių į vandens telkinius patekę teršalų kiekiai


Teršalų prietaka į Kuršių marias

Nustatyti aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimai vandens sektoriuje

patenkinama

Atsakas

Paviršinių nuotekų išvalymas

patenkinama

Buitinių ir gamybinių nuotekų išvalymas

ATLIEKOS

Apkrova

Surinktas komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui

bloga

Į vidaus rinką išleistų pakuočių kiekis, tenkantis vienam gyventojui

patenkinama

Surinktas pavojingų atliekų kiekis pagal atskiras jų rūšis

patenkinama

Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimai atliekų sektoriuje

patenkinama

Veikianti jėga

Surinktas gamybinių atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui


 

Atsakas

 

Komunalinių atliekų tvarkymas

patenkinama

Pakuočių atliekų tvarkymas

patenkinama

Gamybinių atliekų tvarkymas

patenkinama

Padangų atliekų tvarkymas

patenkinama

Pavojingų atliekų tvarkymas

patenkinama

Antrinių žaliavų panaudojimas


KRAŠTOVAIZDIS IR BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ

Būklė

Šalies miškingumas ir miškų plotas


Vidutinė medžių lajų defoliacija miškuose

patenkinama

Invazinių kraujasiurbių upinių mašalų gausumas

Lašišinių žuvų populiacijų gausumas

patenkinama

Verslinių žuvų biomasė ir gausumas

patenkinama

Baltijos jūros krantų dinamika

bloga

Karstiniai procesai Šiaurės Lietuvos karstiniame regione

patenkinama

Apkrova

Miško gaisrų skaičius ir gaisraviečių plotai

patenkinama

Kirtimų apimtys valstybiniuose ir privačiuose miškuose

Neteisėti kirtimai privačiuose ir valstybiniuose miškuose

patenkinama

Gyvūnijos apsaugos reikalavimų pažeidimai

bloga

Savavališkos statybos saugomose teritorijose

Kraštovaizdžio apsaugos reikalavimų pažeidimai

patenkinama

Atsakas

Miškų atkųrimas ir įveisimas

Saugomų teritorijų planavimo dokumentų rengimas

patenkinama

Saugomų teritorijų gamtotvarkos planų rengimas

patenkinama

Turizmo infrastruktūros plėtra saugomose teritorijose


KOMPLEKSINIS POVEIKIS APLINKAI

Apkrova

Ypatingųjų ekologinių situacijų ir avarijų skaičius

 patenkinama

Piniginių lėšų srautai pagal atskiras programas

 patenkinama

Veikianti jėga

Atlikta atrankų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai privalomo vertinimo

 patenkinama

Priimta sprendimų dėl veiklos leistinumo

 patenkinama

 

 

2010-05-31

Оras

 

2010-05-31

Kompleksinis poveikis aplinkai

 

2010-05-31

Kraštovaizdis ir biologinė įvairovė

 

2010-05-31

Atliekos

 

2010-05-31

Vanduo

 

2010-05-26

Klimato elementų pokyčiai Lietuvoje