Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Radiologinis monitoringas

 

Radiologinis monitoringas

 

 

 

Aplinkos radiologinis monitoringas Lietuvoje vykdomas jau daugiau nei 50 metų. Jį vykdo Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), vadovaujantis Valstybine aplinkos monitoringo programa, parengta atsižvelgiant į Europos Komisijos (EK), Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) bei Helsinkio komisijos (HELKOM) rekomendacijas.

Vykdomas oro aerozolių, iškritų, paviršinių vandenų bei dugno nuosėdų upėse, ežeruose, Baltijos jūroje ir Kuršių mariose, biotos Drūkšių ežere ir Baltijos jūroje radiologinis monitoringas. AAA funkcijos taip pat apima branduolinės energetikos objektų vykdomo aplinkos radiologinio monitoringo (taršos ir poveikio aplinkai) kontrolę.

AAA Aplinkos tyrimų departamentas akredituotas atlikti paviršinio vandens gama spinduolių savitųjų ir tūrinių aktyvumų tyrimus, biotos, dirvožemio ir dugno nuosėdų gama spinduolių savitųjų aktyvumų tyrimus (Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.064, išduotas Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos).

 

Atmosferos iškritos nenutrūkstamai renkamos 4 stotyse (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Utena). Filtrai keičiami kas 5 dienas, matuojamas bendrasis beta spinduolių aktyvumas.

 

Aerozolių mėginiai nenutrūkstamai renkami Utenoje. Filtrai keičiami kas 3-4 dienas, per vieną filtrą prasiurbiama virš 10 000 m3 oro. Stebima gamtinės (Be-7) ir dirbtinės (Cs-137, Cs-134, I-131) kilmės gama spinduolių tūrinio aktyvumo kaita. 2013 metais įsigyta ir pradėta naudoti automatinė radionuklidų aktyvumo matavimo aerozoliuose stotis, o jos duomenys teikiami EURDEP formatu į EK duomenų bazę (https://remon.jrc.ec.europa.eu/Services). Automatinės aerozolių matavimo stoties filtras keičiamas kas 4-6 valandas, todėl per filtrą persiurbiama tik kelios dešimtys m3 oro. Dėl mažo koncentravimo sudėtinga išmatuoti labai mažus radionuklidų tūrinius aktyvumus, tačiau matavimo realiuoju laiku duomenys reikalingi savalaikiam informacijos apie radionuklidų pernašas su oro masėmis gavimui, ypatingai įvykus avarijoms.

 

Paviršinio vandens mėginiai imami upėse, ežeruose, Baltijos jūroje ir Kuršių mariose 2-6 kartus per metus. Nustatomi Cs-137, ir Sr-90 (Drūkšių ežere ir Co-60) tūriniai aktyvumai. Dugno nuosėdų mėginiai imami 1-4 kartus per metus, o biotos (Drūkšių ežere ir Baltijos jūroje) – 1 kartą per metus, matuojami Cs-137 bei kitų gama spinduolių ir Sr-90 savitieji aktyvumai.

 

Įgyvendinant Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) ir AAA 2012 m. rugpjūčio 2 d. bendradarbiavimo susitarimą Nr. 14.2-11/4F12-74, vykdoma bendra iš IAE išvežamų atliekų ir/ar medžiagų atitikties teisės aktų reikalavimams ir radionuklidų išmetimo į aplinką (orą ir vandenį) patikra. AAA Aplinkos tyrimų departamento Radiologijos skyriaus laboratorijoje atliekami gama spinduolių aktyvumų tyrimai.

 

Pagal bendradarbiavimo sutartį su Baltarusijos Gamtinių išteklių ir aplinkos apsaugos ministerija, kartą per metus IAE aplinkoje (Lietuvos arba Baltarusijos pusėje), dalyvaujant AAA ir Baltarusijos specialistams, imami vandens mėginiai.

 

Vykdant tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus (tarptautinės sutartys, konvencijos) rengiamos ir teikiamos aplinkos radiologinio monitoringo ir radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinių energetikos objektų ataskaitos EK ir HELKOMui.

HELKOMui teikiami duomenys įtraukiami į duomenų bazes ir yra prieinami visuomenei (http://helcom.fi/baltic-sea-trends/data-maps/sea-environmental-status/radionuclide-concentrations/; http://helcom.fi/baltic-sea-trends/data-maps/land-based-pollution/radionuclide-discharges/).

 

EK teikiami AAA, Radiacinės saugos centro bei Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto vykdomo Valstybinio radiologinio monitoringo duomenys. Europos Komisija, naudodama Europos Sąjungos valstybių teikiamus aplinkos radiologinio monitoringo duomenis, periodiškai parengia Aplinkos radioaktyvumo Europos Bendrijoje ataskaitas (http://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/Reports.aspx).

 

AAA dalyvauja HELKOM radioaktyviųjų medžiagų monitoringo ekspertų grupės veikloje bei bendradarbiauja rengiant teminius HELKOM leidinius (http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP135.pdf

 

Atlikti tyrimai: