Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Tirpiklius naudojantys įrenginiai

 

Tirpiklius naudojantys įrenginiai

Jei į aplinkos orą išmetate nemetaninius lakiuosius organinius junginius, galite gauti paramą jų išsiskyrimo mažinimui

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) yra paskelbusi kvietimą teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Aplinkos oro apsaugos 3.2.2. kryptį „projektai, susiję su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu".

 

 

Paraiškos bus priimamos nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d. 24.00 val.

 

Kontaktinis asmuo paraiškų teikimo klausimais: APVA vyr. specialistas Antonas Misevičius, tel.  8 645 71 389, el. p.  antonas.misevicius@apva.lt 

 

Daugiau informacijos rasite APVA svetainėje.

 

 

ORGANINIUS TIRPIKLIUS NAUDOJANČIŲ ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS

 

 

Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių įregistravimas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 193 straipsniu organinius tirpiklius naudojantis įrenginys( toliau – įrenginys), kuriam eksploatuoti nereikia gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo arba taršos leidimo, turi būti įregistruotas. Veiklos vykdytojas turi teisę eksploatuoti tokį įrenginį tik jį įregistravęs.

Įrenginiai registruojami vadovaujantis Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Veiklos vykdytojas, norintis užregistruoti įrenginį privalo pateikti AAA įrenginio registracijos duomenis - Taisyklių 6 priede nurodytą informaciją. Už įrenginio įregistravimą veiklos vykdytojas privalo sumokėti valstybės rinkliavą. Mokėjimą patvirtinantis dokumentas privalo būti pateiktas kartu su įrenginio registracijos duomenimis.

AAA suformuoja ir įrašo įrenginio registracijos duomenis Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąraše. Įrenginys įregistruojamas neterminuotam laikui.

 

Organinius tirpiklius naudojančio įrenginio registracijos tikslinimas

 

Esant įregistruoto įrenginio pakeitimui, kuris sąlygoja kitokias įrenginio eksploatavimo sąlygas, negu buvo nurodytos veiklos vykdytojui pateikiant registracijos duomenis įrenginį įregistruojant, veiklos vykdytojas turi užtikrinti, kad registracijos duomenys būtų patikslinti iki pakeitimo įrenginyje įdiegimo pradžios.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19(3) straipsnio 7 dalimi įrenginio registracijos duomenys turi būti tikslinami, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

1) planuojamas įrenginio esminis pakeitimas (t. y. planuojama padidinti įrenginio suvartojamų organinių tirpiklių kiekį tiek, kad dėl to išmetamų lakiųjų organinių junginių kiekis padidėtų daugiau kaip LOJ taisyklėse nustatytas procentas) ir (ar) planuojama pakeisti šiame įrenginyje vykdomą veiklos rūšį, nurodytą LOJ taisyklėse;

2) LOJ taisyklėse nustatyta tvarka atlikus įrenginio eksploatavimo atitikties LOJ taisyklių reikalavimams įvertinimą, nustatoma, kad reikia laikytis griežtesnių ar papildomų įrenginio eksploatavimo sąlygų arba užtikrinti naujo ar pakeisto aplinkos apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto laikymąsi ir (ar) atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos kokybės normai;

3) nustatoma, kad fizinio ar juridinio asmens pateikti įrenginio registracijos duomenys arba pateikti patikslinti įrenginio registracijos duomenys netikslūs, neišsamūs (ne visi) ar klaidingi, tačiau šie trūkumai nėra tokie, dėl kurių būtų pripažinta, kad įrenginys neprivalo būti įregistruotas.

 

 

Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių išregistravimas

Įrenginys išregistruojamas:

  • ·         veiklos vykdytojo prašymu;
  • ·         neįvykdžius priimto nutarimo stabdyti aplinkai kenksminga veiklą.
  • ·         likvidavus juridinį asmenį;
  • ·        paaiškėjus, kad įrenginys neprivalo būti įregistruotas;
  • ·         nepateikus patikslintų įrenginio registracijos duomenų, kai tokias aplinkybes nustato AAA.

Įrenginys išregistruojamas nemokamai.

 

 

2019 m. išregistruoti organinius tirpiklius naudojantys įrenginiai

 

Vadovaujantis 2017 m. gruodžio 27 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1045 Įrenginius eksploatuojantys veiklos vykdytojai, iki 2018 m. gruodžio 27 d. privalėjo nepateiki Aplinkos apsaugos agentūrai patikslintų Įrenginio registracijos duomenis. Veiklos vykdytojai kurie patikslintų įrenginio registravimo duomenų iki nurodyto termino nepateikę buvo išregistruoti.

 

2019 m. IŠREGISTRUOTŲ ORGANINIUS TIRPIKLIUS NAUDOJANČIŲ ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS.*

 

*Atkreipiame dėmesį, jog kai kurie 2019 m. išregistruoti veiklos vykdytojai eksploatuojamus įrenginius įregistravo naujai! Naujai įregistruoti įrenginiai yra įtraukti į Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąrašą.

 

 

Organinius tirpiklius naudojančio įrenginio įregistravimo ir registracijos duomenų tikslinimo mokesčiai

 

Vadovaujantis Taisyklių 8 punktu už įrenginio įregistravimą ar įrenginio registracijos duomenų tikslinimą veiklos vykdytojas privalo sumokėti valstybės rinkliavą, nustatytą Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458, kuris yra pakeistas 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1914.

Rinkliavų dydžiai:

organinius tirpiklius naudojančio įrenginio, kurį įregistruoja Agentūra įregistravimo valstybės rinkliavos dydis yra 85 EUR;
registracijos duomenų tikslinimo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19(3) straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytu pagrindu valstybės rinkliavos dydis yra 78 EUR;
•registracijos duomenų tikslinimo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19(3) straipsnio 7 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu valstybės rinkliavos dydis yra 69 EUR.

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

VMI sąskaitas, į kurias galima mokėti valstybines rinkliavas rasite šioje nuorodoje: https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

Lėšų gavėjo, VMI prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas – 188659752, AAA teikiamų paslaugų įmokos kodas – 5775.

 

Mokėjimą patvirtinantis dokumentas privalo būti pateiktas Agentūrai kartu su įrenginio registracijos duomenimis.

 

 

 

2021-03-08

Įmonių, pateikusių Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitas, sąrašas

 

2020-03-06

Įmonių, pateikusių Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitas, sąrašas

 

 

2019-03-26

Įmonių, pateikusių Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitas, sąrašas