Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymas ir sutvarkymas“ poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos „Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymas ir sutvarkymas“ poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė AB “Kauno tiltai“, Ateities pl.. 46, tel. (8 37) 473 935, Kaunas.


2. Užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 96, tel. (8 37) 422 631, Kaunas.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymas ir sutvarkymas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Nemuno salos kanalas (senvagė), Kauno miestas.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Nemuno salos kanalas (senvagė) yra Kauno miesto centrinėje dalyje. 2010 metais buvo atliktas Nemuno salos kanalo išvalymo poveikio aplinkai vertinimas. Atlikus išvalymo darbų poveikio aplinkai vertinimą nustatyta, kad Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymo ir sutvarkymo veikla yra leistina pagal 2010 m. kovo 31 d. Aplinkos apsaugos agentūros raštu Nr. (2.2)-A4-1021 priimtą sprendimą.


    Atranka  dėl poveikio aplinkai vertinimo yra atliekama, kadangi keičiamas Nemuno salos kanalo valymo metu sukaupto dumblo tvarkymo (išvežimo) būdas. Vietoje  dumblo išplukdymo baržomis ir išvežimo savivarčiais iš Kauno žiemos uosto, pasirinktas kitas būdas – dumblo išvežimas sandariais savivarčiais iš valymo darbų vietos įrengiant laikinus privažiavimo kelius.


    Dumblo kasimo būdas žemsiurbe ir laikinų dumblo sėsdintuvų įrengimas kanale nenumatomi keisti, todėl šie darbai bus atliekami pagal patvirtintą poveikio aplinkai vertinimo sprendimą. Planuojama iš sėsdintuvo dumblą iškasti ekskavatoriumi ir krauti į sandarius savivarčius ir priklausomai nuo atliktų laboratorinių dumblo tyrimų jeigu dumblas nebus užterštas numatoma vežti į Lapių sąvartyną, jei bus nustatytas dumblo užterštumas, numatoma vežti į užteršto grunto valymo aikštelę Jonavoje, kuri tokiai veiklai turi leidimą. Dumblo išvežimui savivarčiais numatoma įrengti laikinus privažiavimo kelius Nemuno saloje iš gelžbetoninių plokščių ir smėlio-skaldos. Jie bus įrengiami esamų žvyro dangos takų vietoje. Atlikus valymo darbus laikini keliai bus išardomi, o takai liks su žvyro danga (esant pažeidimams bus atstatomi). Po darbų salos landšaftas nepasikeis. Numatyta, kad dumblo išvežimo maršrutas bus: Nemuno sala – Karaliaus Mindaugo prospektas – M. K. Čiurlionio tiltas – H. ir O. Minkovskių gatvė – Marvelės gatvė – Kauno vakarinis aplinkkelis – Lapės (arba Jonava, jeigu gruntas bus per daug užterštas). Iškasus dumblą iš sėsdintuvo, apsauginiai pylimai išardomi ir gruntas išvežamas kartu su dumblu.


    Dumblo išvežimas iš sėsdintuvo pakraunant jį į savivarčius priimtinesnis aplinkosauginiu aspektu, kadangi sumažėja užteršto dumblo galimybė patekti į Nemuno vagą.


    Atsižvelgiant į tai, kad kanalo valymo darbai yra vykdomi Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (Naujamiesčio (unikalus kodas 22149) vizualinės apsaugos pazonyje), darbai bus prižiūrimi LR kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoto specialisto, kad nebūtų pažeistos kultūros vertybės – Naujamiesčio vertingosios savybės.


5.1. Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir nedaro neigiamo poveikio šalia esančioms šio tinklo teritorijoms, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas - netikslingas.


6.   Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. parengti techninio projekto „Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymas ir sutvarkymas“ pakeitimą susijusį su dumblo išvežimu sandariais savivarčiais iš valymo darbų vietos įrengiant laikinus privažiavimo kelius.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. dumblo išvežimas iš sėsdintuvo pakraunant jį į savivarčius priimtinesnis aplinkosauginiu aspektu, bus sumažintas užteršto dumblo patekimas į Nemuno vagą;


7.2. dumblo kasimo ir laikinų sėsdintuvų įrengimo kanale būdai išlieka tie patys.


8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste valymo metu sukaupto dumblo išvežimui autosavivarčiais iš Nemuno salos kanale  įrengto sėsdintuvo,  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.