Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl stintų žvejybos kvotų Nemuno žemupyje skyrimo konkurso

 

Dėl stintų žvejybos kvotų Nemuno žemupyje skyrimo konkurso

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia stintų žvejybos kvotų Nemuno žemupyje skyrimo konkursą priede Nr. 1 nurodytose vietose. Stintų žvejybos kvotos Nemuno žemupyje skiriamos trejiems metams (2014-2016 m.), vadovaujantis Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašu (toliau – tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D1-902 „Dėl Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (tvarkos aprašas su naujausiais pakeitimais pateiktas pranešimo priede Nr. 2). Pradinė konkurso kaina 84 Lt/metams už vieną traukiamojo tinklo stintų žvejybai kvotą.
Konkursas vyks 2014 m. vasario 21. d. 10 val. Šilutės seniūnijos salėje (adresas, Lietuvininkų g. 17, Šilutė).

Norint dalyvauti konkurse Aplinkos apsaugos agentūrai (adresas, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 901 kab.) iki š. m. vasario 17 d. reikia pateikti šiuos dokumentus:


1. Prašymą, pasirašytą stintų žvejybos kvotas pageidaujančio gauti fizinio asmens ar juridinio asmens atstovo (toliau – naudotojas), kuriame nurodo:
1.1. naudotojo rekvizitus: pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai naudotojas yra juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai naudotojas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą;
1.2 stintų žvejybos vietą ir traukiamųjų tinklų toje vietoje skaičių (jeigu toje vietoje leidžiami 2 traukiamieji tinklai), kurių kvotą pageidauja gauti. Prašymo forma pridedama (priedas Nr. 3); 
1.3. asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas yra juridinis asmuo) kopiją;
1.4. žvejybą kontroliuojančios institucijos pažymą apie naudotojo veiklą (priedas Nr.4);
1.5. kai naudotojas užstatą perveda į Aplinkos apsaugos agentūros sąskaitą, pateikia prašymą pervesti konkurse nepanaudotas lėšas į savo nurodytą sąskaitą.  Prašymo forma pridedama (priedas Nr. 5);
2. Voką, užklijuotą taip, kad dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo. Ant voko turi būti užrašoma „Aplinkos apsaugos agentūrai“, nurodomas vidaus vandens telkinio pavadinimas, naudotojo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas bei žodžiai „STINTŲ ŽVEJYBOS KONKURSUI“. Voke turi būti:
2.1. paraiška, kurioje nurodyta pageidaujama stintų žvejybos vieta, traukiamųjų tinklų toje vietoje skaičius (jeigu toje vietoje leidžiami 2 traukiamieji tinklai), už traukiamojo tinklo kvotą siūlomas lėšų dydis;
2.2. 2.2.1. arba 2.2.2. punkte nurodytu būdu pateiktas konkurso dalyvio užstatas:
2.2.1. lėšų, kurias naudotojas perveda į Aplinkos apsaugos agentūros atsiskaitomąją sąskaitą (Nr. LT134010042402714689 DNB bankas, įmonės kodas 18878489, pavedimo paskirtyje nurodoma „2014 m. stintų žvejybos kvotų skyrimo konkurso dalyvio užstatas“) pavedimas;
2.2.2. banko ar draudimo įmonės garantijos originalas, kuriame garantas (laiduotojas) yra įsipareigojęs pervesti į Aplinkos apsaugos rėmimo programą Aplinkos ministerijos nurodytas lėšas žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti naudotojo nemokumo atveju nepriklausomai nuo nemokumo priežasčių. Sutartyje su banku ar draudimo įmone dėl anksčiau minėto užstato turi būti numatyta, kad sutartis galios ne trumpiau kaip 6 mėnesius.
Konkurso dalyvio užstato dydis negali būti mažesnis kaip 50 procentų visų naudotojo siūlomų konkursui atskirų žvejybos kvotų suma (Lt.).
Naudotojui gali būti skirta ne daugiau kaip 10 proc. stintų žvejybos vietų ir (ar) įrankių limito. 
Stintų žvejybos kvotą laimėjęs naudotojas pirmaisiais metais lėšas žuvų ištekliams atkurti ir saugoti perveda tvarkos aprašo 48 punkte nustatyta tvarka. Norėdamas tęsti žvejybą antraisiais ir trečiaisiais metais, stintų žvejybos kvotą laimėjęs naudotojas savo pasiūlytas lėšas žuvų ištekliams atkurti ir saugoti privalės pervesti atitinkamai iki pirmųjų ir antrųjų kalendorinių žvejybos metų gruodžio 31 d.


Telefonas pasiteirauti   870663258;


PRIDEDAMA:
1. Stintų žvejybos vietų ir įrankių limitai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose;
2. Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašas;
3. Prašymo skirti traukiamųjų tinklų kvotą konkurso būdu pavyzdys;
4. Žvejybą kontroliuojančios institucijos pažymą apie naudotojo veiklą;
5. Prašymo pervesti konkurse nepanaudotas lėšas pavyzdys.