Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Darbo skelbimai > Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Skelbimo nr.: 69296
Skelbimo data: 2021-03-08
Konkursą inicijuojanti įstaig: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.20
Darbo vieta (miestas): Vilnius

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. AV-62


PLANAVIMO IR APRŪPINIMO IŠTEKLIAIS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (S1-6D)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - darbuotojas) pareigybė yra priskirta biudžetinių įstaigų darbuotojų specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto valdymą, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3.3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
3.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą;
4.2. pagal kompetenciją organizuoja teritorijų priežiūrą, pastatų, inžinerinių sistemų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo, elektros sistemų, oro kondicionavimo įrengimų, ryšių tinklų) būklės kontrolę, remonto darbus, gedimų šalinimą;
4.3. rengia ir teikia informaciją su turto naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
4.4. vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašyto išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, išardymo ir likvidavimo organizavimą;
4.5. rengia ir teikia pasiūlymus su turto naudojimu, priežiūra ir nuoma susijusiais klausimais;
4.6. organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą;
4.7. vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą;
4.8. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir pravedant viešuosius prekių aukcionus;
4.9. vairuoja ir prižiūri tarnybinius automobilius;
4.10. laikosi saugaus eismo reikalavimų, užtikrina keleivių saugumą, laiku juos nuveža į paskirties vietą;
4.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus patarėjui, atsakingam už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą turto valdymo srityje.
____________________


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Informacija apie įstaigą:

Daugiau informacijos apie paskelbtą konkursą:

rokas.ignatavicius@aaa.am.lt;   tel.: +370 695 06037

Vertinimo metodai:  

Dokumentų pateikimo būdas:

 

Dokumentai pateikiami iki:

el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

2021-03-21