Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: 8 5219 6804
El. paštas: kristina.jasilionyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimo nr.: 43310
Skelbimo data: 2019-12-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10

Darbo vieta Klaipėdoje

 

Dokumentai priimami per VATIS iki 2020-01-15

 

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV-329
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. AV-326
redakcija)

JŪROS APLINKOS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (80-4T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Jūros aplinkos vertinimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinio aplinkos monitoringo srityse.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinis aplinkos monitoringas ir vertinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą biologijos krypties, arba biochemijos krypties, arba ekologijos krypties, arba aplinkotyros krypties, arba gamtinės geografijos krypties, arba fizikos krypties, arba aplinkos inžinerijos krypties, arba jūrų inžinerijos krypties;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą ir informacijos apie aplinką teikimą visuomenei, žinoti Europos Sąjungos Pavojingų medžiagų (2013/39/ES) direktyvos, Jūrų strategijos pagrindų direktyvos (2008/56/EB), Europos Sąjungos Bendrosios vandens politikos direktyvos (2000/60/EB) reikalavimus bei juos įgyvendinančius teisės aktus ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinio aplinkos monitoringo duomenis ir saugo juos teisės aktų nustatyta tvarka;
5.2. rengia metodinius reikalavimus povandeninio triukšmo ir jūros šiukšlių Lietuvos jūriniuose vandenyse stebėsenai, koordinuoja stebėsenos vykdymą ir būklės vertinimą;
5.3. pagal kompetenciją vertina jūros aplinkos būklę ir jos pokyčius, dalyvauja rengiant jūros aplinkos būklės vertinimo kriterijus, rengia šių kriterijų taikymo metodinius aprašus;
5.4. dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus, nuostatas;
5.5. dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, nuostatas;
5.6. dalyvauja priemonių, skirtų išsaugoti ir gerinti jūros aplinkos būklę, įgyvendinime;
5.7. dalyvauja jūros aplinkos valdymo ir būklės gerinimo iniciatyvų kūrime ir jų įgyvendinime;
5.8. dalyvauja rengiant ir atnaujinant Baltijos jūros ir Kuršių marių aplinkos būklės įvertinimus, nustatant geros aplinkos būklės savybes ir aplinkos apsaugos tikslus, aplinkos stebėsenos bei priemonių gerai aplinkos būklei pasiekti ir (ar) išlaikyti, programas;
5.9. dalyvauja Europos Komisijos, Europos aplinkos agentūros, Helsinkio Komisijos ir nacionalinėse darbo grupėse povandeninio triukšmo ir jūros šiukšlių srityse;
5.10. koordinuoja ir užtikrina povandeninių impulsinių triukšmų duomenų jūrinėje aplinkoje surinkimą ir teikimą ICES impulsinių triukšmų registrui;
5.11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją tarptautinėms organizacijoms (Europos aplinkos agentūrai (EEA), Helsinkio komisijai (HELCOM), Tarptautinei jūrų tyrinėjimo tarybai (ICES)), pagal bendrą Lietuvos-Rusijos Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo programą, Lietuvos institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, visuomenei;
5.12. teikia ataskaitas Europos Komisijai apie Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008/56/EB reikalavimų įgyvendinimą;
5.13. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus grunto kasimo ir šalinimo darbams jūroje ir jūrų uostų akvatorijoje;
5.14. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl leidimų užsienio valstybių fiziniams asmenims, juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, šių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams atlikti mokslinius tyrimus Lietuvos Respublikos jūros rajone išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, kaupia šių darbų rezultatus Jūros aplinkos duomenų fonde;
5.15. pagal savo veiklos sritį talpina duomenis ir informaciją Agentūros interneto svetainėje;
5.16. vykdo monitoringo duomenų analizes su ArcGIS programine įranga Kuršių marių ir Baltijos jūros būklės vertinimo ataskaitoms;
5.17. vykdo ir kitus su įstaigos administracijos padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)