Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kupiškio užtvankos ant Lėvens upės, nuvedamojo kanalo remonto ir Lėvens upės vagos dalies išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Kupiškio užtvankos ant Lėvens upės, nuvedamojo kanalo remonto ir Lėvens upės vagos dalies išvalymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, tel. (8 459) 35 500, Kupiškis.


2. Užsakovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, tel. (8 459) 35 500, Kupiškis.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Kupiškio užtvankos ant Lėvens upės, nuvedamojo kanalo remontas ir Lėvens upės vagos dalies išvalymas nuo augmenijos ir sąnašų.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Kupiškio rajono savivaldybė, Lėvens upė žemiau Kupiškio užtvankos.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Lėvens upės vaga žemiau Kupiškio užtvankos yra gausiai apaugusi žoline augmenija. Upės vagoje prieš pat tiltą P. Matulionio gatvėje esančios sąnašos ir gausi žolinė augmenija sumažina vandens pratakumą, todėl vanduo išsilieja iš krantų. Žemių užtvankos žemutinio šlaito drenažas dėl išsiliejusio iš vagos vandens neatlieka drenažinių funkcijų ir tai daro neigiamą poveikį užtvankos pastovumui. Planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją. Lėvens upės 0,9 km atkarpa žemiau Kupiškio užtvankos patenka į Kupiškio piliakalnio apsaugos zoną.


Lėvens upės vagos dalį numatoma valyti ekskavatoriumi iš abiejų upės pusių. Iškastos sąnašos su žoline augmenija bus sandėliuojamos už upės pakrantės apsauginės juostos, išdžiūvusi augmenija bus surinkta ir išvežta į skaidžių medžiagų surinkimo punktą, o sąnašos bus paskleistos žemiausiose apsauginės zonos vietose ir apsėtos žolėmis. Atlikus dumblo tyrimais nustatyta, kad naftos produktų ir sunkiųjų metalų koncentracijos dumble neviršija leistinų normų. Planuojamos ūkinės veiklos metu iškastų sąnašų kiekis bus iki 1000 m3.


Vykdant planuojamos ūkinės veiklos metu numatytus darbus bus suremontuotas valstybei nuosavybės teise priklausantis ir patikėjimo teise savivaldybės valdomas melioracijos turtas – Kupiškio užtvanka ir išvalyta Lėvens upės vaga 0,9 km atkarpoje žemiau užtvankos.


6.   Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į  Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu planuojamas iškasti dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais ir naftos produktais;


7.3. atlikus planuojamus darbus iš upės vagos bus pašalintos organinės medžiagos, pagerės vandens pratakumas.


8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Kupiškio užtvankos ant Lėvens upės, nuvedamojo kanalo remontas ir Lėvens upės vagos dalies išvalymas nuo augmenijos ir sąnašų, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.