Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarptautinis bendradarbiavimas > Bendradarbiavimas su Europos aplinkos agentūra

 

Bendradarbiavimas su Europos aplinkos agentūra

Europos aplinkos agentūra buvo įsteigta 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr.1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1641/2003).


Europos aplinkos agentūra - svarbiausia Europos visuomeninė organizacija, teikianti savalaikę, kryptingą, aktualią bei patikimą informaciją apie aplinką politikams ir visuomenei, remianti darnų vystymąsi ir siekianti prisidėti prie pažangaus Europos aplinkos būklės gerinimo.

Vykdydama pavestas funkcijas, Europos aplinkos agentūra jai reikalingą informaciją surenka iš plataus šaltinių rato. Vienas iš pagrindinių įrankių, padedančių surinkti reikiamą informaciją yra Europos aplinkos agentūros sukurtas Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (EIONET).

Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (EIONET) paskirtis – užtikrinti reikiamos informacijos iš įvairių Europos šalių bei institucijų surinkimą, sutvarkymą ir sklaidą. EIONET tinklas jungia pačią Europos aplinkos agentūrą, Europos teminius centrus ir apie 300 skirtingų su aplinkos apsauga susijusių organizacijų 37 šalyse (bei apie 900 įvairių sričių ekspertų).

Daugiau apie EIONET tinklą rasite adresu http://www.eea.europa.eu/documents/eionet_connects/eionet_web-lt.pdf/view

Siekiant Europos aplinkos agentūrai palengvinti duomenų rinkimą, valdymą ir analizę yra įsteigti penki Europos teminiai centrai (Vandens, Oro ir klimato kaitos, Gamtos apsaugos ir biologinės įvairovės, Žemės dangos ir erdvinės analizės bei Medžiagų ir atliekų srautų valdymo teminiai centrai).

Europos teminis centras – įvairių institucijų konsorciumas, Europos aplinkos agentūros samdomas įvairiems darbams atlikti atitinkamuose aplinkos sektoriuose. Konsorciumą sudaro vadovaujančioji organizacija ir kelios partnerinės organizacijos iš skirtingų valstybių, dirbančios tam tikrose aplinkos tyrimų srityse. Europos teminių centrų darbai ir finansavimas nustatomi pagal Europos aplinkos agentūros metinę darbų programą.

Daugiau apie Europos teminius centrus:


Bendradarbiavimui su Europos aplinkos agentūra šalys turi paskirti taip vadinamą Pagrindinį nacionalinį centrą (National focal point arba NFP), t.y. instituciją, atsakingą už bendradarbiavimo koordinavimą.

Šiuo metu, Aplinkos ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. D1-106 „Dėl bendradarbiavimo su Europos aplinkos agentūra“, tokia institucija Lietuvoje yra paskirta Aplinkos apsaugos agentūra.

Aplinkos apsaugos agentūra yra atsakinga už taip vadinamo „nacionalinio tinklo“ priežiūrą ir plėtojimą, Europos aplinkos agentūros įvairių prašymų ir informacijos persiuntimą atitinkamoms institucijoms (Nacionaliniams informavimo centrams; National reference centre arba NRC) ar atsakingiems asmenims (ekspertams) ir jų veiklos bei kitų klausimų koordinavimą tarp nacionalinio ir ES lygmens.

Nacionalinius informavimo centrus (NRC) paskiria valstybės narės. Tai ekspertai ar ekspertų grupės organizacijose, kurios nuolat renka ir teikia aplinkos duomenis nacionaliniu lygmeniu ir/ar turi atitinkamų įvairių aplinkos apsaugos, monitoringo ar modeliavimo žinių.

 

Aplinkos ministro įsakymai reglamentuojantys bendradarbiavimą su Europos aplinkos agentūra. Sąrašą galite rasti žemiau pateiktuose prieduose.

 

 

Priedai: