Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Darbo skelbimai > Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Skelbimo nr.: 69277
Skelbimo data: 2021-03-05
Konkursą inicijuojanti įstaig: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. AV-62


PLANAVIMO IR APRŪPINIMO IŠTEKLIAIS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (S1-5D)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - darbuotojas) pareigybė yra priskirta biudžetinių įstaigų darbuotojų specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje;
3.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešųjų pirkimų srityje, vertina, derina ir registruoja pirkimų iniciatorių pateiktus dokumentus, teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka;
4.2. Agentūros nustatyta tvarka atlieka mažos vertės pirkimų organizatoriaus funkcijas, vykdant prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
4.3 dalyvauja Agentūros viešųjų pirkimų komisijų darbe, rengia Agentūros viešųjų pirkimų komisijų atliekamų viešųjų pirkimų dokumentus (išskyrus technines specifikacijas ir tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus), tvarko Agentūros viešųjų pirkimų dokumentaciją teisės aktuose nustatyta tvarka, rengia Agentūros viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas, įvykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas bei informacinius pranešimus ir paskelbia viešųjų pirkimų duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) teisės aktų nustatyta tvarka;
4.4. pagal kompetenciją vykdo su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų, informacijos ir duomenų apskaitą, tvarko viešųjų pirkimų žurnalą, derina viešųjų pirkimų sutarčių projektus, organizuoja viešųjų pirkimų sutarčių pasirašymą, derina sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentų atitikimą konkurse numatytoms sąlygoms ir terminams, registruoja pirkimų sutartis ir sutartinių įsipareigojimų užtikrinimus registruose;
4.5. konsultuoja Agentūros darbuotojus mažos vertės viešųjų pirkimų klausimais;
4.6. pagal kompetenciją tvarko ir teikia informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų vykdymu, Agentūros direktoriui, kitoms institucijoms ir asmenims, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turintiems teisę susipažinti su šia informacija;
4.7. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus patarėjui, atsakingam už Skyriaus uždavinių įgyvendinimą viešųjų pirkimų vykdymo srityje.
____________________


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Informacija apie įstaigą: Pretendentų atrankos būdas:
nuotolinė atranka. Išsami informacija apie skelbiamą konkursą:

anzelika.naruseviciene@aaa.am.lt arba tel. +370 683 05152.
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)