Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Lomenos upės išvalymo 5,5 km atkarpoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Lomenos upės išvalymo 5,5 km atkarpoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB „Geotaškas“, Kalvarijos g. 38, tel. (8 687) 86725, Kaunas.


2. Užsakovas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, tel. (8-346) 20 441, Kaišiadorys.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Lomenos upės išvalymas 5,5 km atkarpoje.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Kaišiadorių miestas, Kauno apskritis.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Lomenos upė prateka per Kaišiadorių miesto teritoriją, upės ilgis 30,3 km, baseino plotas 193 km2, vidutinis metinis debitas 1,18 m3/s, vidutinis vagos plotas 3 - 3,5 m. Lomenos upės ruožas Kaišiadorių mieste uždumblėjęs (vidutiniai dumblo sluoksnių storiai siekia 30 cm), apaugęs pertekline vandens augalija. Planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į saugomas teritorijas.


Planuojama ekskavatoriumi išvalyti Lomenos upės ruožą (apie 5,5 km) Kaišiadorių mieste iškasant susikaupusį dumblą ir perteklinę augaliją. Valymo metu planuojama iškasti apie 16500 m3 dumblo ir perteklinės augalijos. Iškastą dumblą numatoma sandėliuoti už upės apsaugos juostos planuojamuose įrengti laikinuose dumblo sėsdintuvuose. Atlikti dumblo tyrimų rezultatai parodė, kad Lomenos upės dumblas nėra užterštas sunkiaisiais metalais, todėl dumblą galima panaudoti žemės ūkyje, miesto želdynų sutvarkymui. Galutinis dumblo panaudojimas bus patikslintas techniniame projekte. Projekto vykdymo metu taip pat planuojama Kaišiadorių miesto teritorijoje sutvarkyti Lomenos upės pakrantes pašalinant menkaverčius krūmynus.


Po valymo darbų numatoma 5 metus vykdyti Lomenos upės monitoringą. Monitoringo aprašymas detaliau bus pateiktas techniniame projekte.


6. Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie paskelbtą atrankos išvadą miesto ar rajono spaudoje ir savivaldybės skelbimų lentoje, informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. atlikus planuojamus darbus pagerės Lomenos upės ruožo Kaišiadorių mieste, rekreacinės sąlygos;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;


7.3. planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos visuomenės sveikatai neturės.


8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Lomenos upės išvalymui 5,5 km atkarpoje, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.