Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2013 m. gruodžio 2 – 5 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas 27 Rizikos vertinimo komiteto susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

 

2013 m. gruodžio 2 – 5 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas 27 Rizikos vertinimo komiteto susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

2013 m gruodžio 2 – 5 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika)vyks 27-tas RVK, įsteigto vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, susitikimas. Rizikos vertinimo komitetas, atsakingas už Europos cheminių medžiagų agentūros nuomonės apie įvertinimus, paraiškas autorizacijai gauti, siūlomus apribojimus, pasiūlymus dėl klasifikavimo ir ženklinimo pagal REACH reglamento XI antraštinę dalį ir kitus klausimus, kylančius taikant šį reglamentą ir susijusius su rizika žmonių sveikatai ar aplinkai, parengimą.

 

RVK susitikime bus svarstomi administraciniai klausimai susiję su RVK veikla. Susitikimo metu pranešėjai (ang. rapporteur and co-rapporteurs) nagrinėjantys pateiktus prašymus autorizacijai gauti bei nagrinėjantys pateiktas dokumentacijas dėl cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo, siūlomų apribojimų pristatys RVK nuomones dėl pateiktų prašymų autorizacijai, dėl atitinkamų cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo bei siūlomų apribojimų.