Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Atranka į pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

 

Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

 

Skelbimo nr.: 8799
Skelbimo data: 2019-11-04


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas 7,1. Darbo vieta Vilniuje)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. AV - 329
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2019 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. AV-289
redakcija)

HIDROGRAFINIO TINKLO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (70-7T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Hidrografinio tinklo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą (toliau - Kadastras) ir rinkti, tvarkyti bei teikti informaciją tarptautinėms bei nacionalinėms institucijoms paviršinių vandens telkinių valdymo upių baseinų pagrindu srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse - Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro vystymas ir tvarkymas, informacijos vandens telkinių valdymui upių baseinų rajonų pagrindu tvarkymas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą aplinkos inžinerijos studijų krypties, arba matavimų inžinerijos studijų krypties, arba aplinkotyros studijų krypties, arba gamtinės geografijos studijų krypties;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, vandenų valdymą, apsaugą ir naudojimą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Kadastro ir informacinės sistemos ,,Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS „AIVIKS") veiklą, taip pat būti susipažinęs su Kadastro ir IS „AIVIKS" nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
4.4. mokėti dirbti ArcGIS kompiuterine programa;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų rengiamų teisės aktų projektų, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
5.2. registruoja Kadastro objektus;
5.3. sudaro Kadastro duomenų ir informacijos teikimo sutartis su duomenų gavėjais;
5.4. teikia Kadastro duomenis ir informaciją Kadastro duomenų gavėjams;
5.5. tvarko Kadastro archyvą;
5.6. teikia Kadastro valdytojui pasiūlymus dėl Kadastro veiklos tobulinimo, kompiuterinės, programinės, komunikacijos įrangos įsigijimo, kadastro priežiūros reikalavimų;
5.7. vykdo Kadastro duomenų nuolatinį atnaujinimą;
5.8. ištaiso, atnaujina arba papildo neteisingus, netikslius, neišsamius Kadastro duomenis ir informaciją;
5.9. duomenų ir informacijos gavėjams, kuriems buvo pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs Kadastro duomenys, informacija, praneša apie ištaisytus netikslumus;
5.10. atlieka Kadastro nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas;
5.11. rengia, tvarko ir atnaujina vandens telkinių ir su jų valdymu upių baseinų rajonų pagrindu susijusius erdvinius ir aprašomuosius duomenis (išskyrus duomenis apie vandens telkinių būklę, monitoringo rezultatus), pagal kompetenciją tvarko ir IS „AIVIKS" upių baseinų rajonų valdymo posistemę;
5.12. pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centrui dėl maudyklų charakteristikų sudarymo;
5.13. vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
__________________

Susipažinau
___________________
(Parašas)
___________________
(Vardas ir pavardė)
___________________
(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: 8 706 68 074
El. paštas: gintautas.sabas@aaa.am.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-11-11