Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Darbo skelbimai > Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

 

Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

 

Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA, 188784898, http://gamta.lt

 

Darbo pobūdis: ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus (toliau - skyrius) vedėjo duotas ir Agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus; 2. atlieka nuotekų ir paviršinio vandens tyrimus pagal standartines veiklos procedūras aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir aplinkos monitoringo vykdymo tikslais; 3. pagal kompetenciją tiria aplinkos elementų (vandens) užterštumą ir taršą iš stacionarių taršos šaltinių Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių pramoninių avarijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais; 4. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, vadovaujantis normatyviniais dokumentais ir laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų; 5. teikia atliktų tyrimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS „AIVIKS"); 6. palaiko kokybės sistemą skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis; 7. įsisavina naujus tyrimo metodus; 8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data:

2020-02-10

Galioja iki:

2020-03-10

Darbo stilius:

Savarankiškas darbas

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas:

Aukštasis koleginis

Profesija:

Aplinkos chemikas

Studijų kryptis:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu fizinių mokslų studijų srities, arba technologijos mokslų studijų srities, arba biomedicinos mokslų studijų srities;

Sugebėjimai:

raštvedybos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai

Papildomi sugebėjimai:

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos monitoringą, aplinkos elementų (oras, vanduo, dirvožemis) matavimų ir tyrimų metodus, matavimų ir tyrimų, atliekamų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais tvarką, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais;

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis:

832.48 EUR mėnesinė alga

Mokėjimo terminai:

nurodyta suma už mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis:

Neterminuota

Įdarbinama:

nuo 2020-02-10, pradėti dirbti iš karto

DARBO LAIKAS

Pamainingumas:

Viena pamaina

Darbo grafikas:

Pilnas darbo laikas

Pradžia - pabaiga:

08:00 - 17:00 val.

Trukmė:

8 val.

Per savaitę:

40 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės:

nenumatomos

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas:

Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Taikos pr. 26

Darbo vieta yra Aplinkos apsaugos agentūros padalinyje Klaipėdoje

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo:

Aida Garšvienė

Kontakto tipas:

Darbo

Telefonas:

370-687-32829

El. paštas:

a.garsviene@aaa.am.lt

Pageidavimus pateikti:

El. paštu

Pageidavimo siuntimo adresas:

Lietuva