Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > EMAS - aplinkosaugos vadybos ir audito sistema > EMAS organizacinė struktūra

 

EMAS organizacinė struktūra


EMAS

Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS  - angl. Environmental Management and Audit Scheme) – tai savanorišku dalyvavimu grindžiama sistema, skirta įmonėms ir kitoms organizacijoms, kurios pageidauja įsipareigoti vertinti, valdyti ir gerinti savo aplinkosaugos veiksmingumą. Sistema buvo sukurta 1993 metais ir atnaujinta 2001 metais. EMAS yra panaši į ISO 14001, tačiau kelia didesnius reikalavimus: EMAS registruotos organizacijos privalo demonstruoti atitiktį aplinkos apsaugos įstatymų reikalavimams ir viešai pateikti informaciją apie reikšmingus aplinkosaugos aspektus ir susijusius aplinkosaugos tikslus bei uždavinius, pagrindinius duomenis apie aplinkosaugos veiksmingumą. Atsakomybe už EMAS įgyvendinimą ir skatinimą Europos Sąjungoje dalijasi keletas institucijų. Komisija užsiima schemos plėtros ir priežiūros klausimais ES lygiu. Ji taip pat koordinuoja schemos skatinimo veiklas visos Europos mastu ir įsteigė EMAS Informacinę Tarnybą, kurios užduotis yra pagelbėti Komisijai, ypač teikiant atsakymus į visuomenės ir verslo subjektų užklausimus. Kiekviena šalis-narė privalo sukurti nacionalinę registravimo ir vertinimo sistemą, kurią administruotų paskirta Kompetentinga įstaiga bei Akreditacijos įstaiga.

 

 

Nacionalinės Kompetentingos įstaigos

Kiekviena šalis-narė turi įsteigti nepriklausomą ir neutralią Kompetentingą įstaigą, kuri savo šalyje organizuotų teritorijų registravimo procesą. Kompetentingos įstaigos yra atsakingos už registracijos numerių suteikimą organizacijoms, kurios pateikė patvirtintas aplinkosaugos ataskaitas, registracijos mokesčių surinkimą, organizacijų registracijos laikiną sustabdymą ar panaikinimą bei informacijos apie nacionaliniame EMAS registre esančias organizacijas teikimą. Apie bet kokius pakeitimus šiame registre turi būti pranešama Komisijai. Vienodo lygio analizės (angl. peer review) proceso pagalba yra užtikrinamas registravimo procedūrų suderinamumas visose Kompetentingose įstaigose, kurių atstovai kartą per metus susitinka pasidalinti informacija.

 

 

Lietuvos EMAS Kompetentinga įstaiga:

Lietuvos Aplinkos apsaugos agentūra
A.Juozapavičiaus g. 9, LT-2006, Vilnius
Tel.: (85) 2723302
Faks.: (85) 2723273
http://aaa.am.lt arba http://www.gamta.lt
El. paštas: m.kuodyte@aaa.am.lt

 

 

Aplinkosaugos vertintojai

EMAS aplinkosaugos vertintojai – tai organizacijos ar pavieniai asmenys, EMAS klausimų  ekspertai, kuriuos akreditavo jų nacionalinė Akreditacijos įstaiga ir kurie yra nepriklausomi nuo vertinamos organizacijos, jos auditoriaus ar konsultanto.  Jų užduotis – užtikrinti, kad registracijos siekiančios organizacijos atitinka EMAS reglamento reikalavimus. Aplinkosaugos vertintojai turi patikrinti, ar organizacija atitinka keliamus teisinius reikalavimus, atliko pirminę aplinkosaugos analizę (jei reikalinga), turi veikiančią aplinkosaugos vadybos sistemą, kuri sistemiškai, objektyviai ir periodiškai yra audituojama, ir ar organizacija yra parengusi EMAS reglamento nuostatas atitinkančią aplinkosaugos ataskaitą. Jie taip pat vertina aplinkosaugos ataskaitoje pateikiamos informacijos ir duomenų bei kitos aplinkosauginės informacijos, kurią skelbia organizacijos, patikimumą ir teisingumą.

 

 

Nacionalinės Akreditacijos įstaigos

Akreditacijos įstaiga yra nepriklausoma, nešališka šalies-narės įsteigta institucija ar organizacija, atsakinga už aplinkosaugos vertintojų akreditaciją ir priežiūrą. Šalys-narės gali deleguoti šias funkcijas esamoms akreditacijos įstaigoms, Kompetentingai įstaigai ar įsteigti naują įstaigą. Akreditacijos įstaiga sukuria, tikslina ir atnaujina aplinkosaugos vertintojų sąrašą ir duomenis dėl jų akreditacijos srities (pagal NACE kodus). Apie sąrašo pakeitimus turi būti informuojama Kompetentinga įstaiga ir Komisija. Vienodo lygio analizės proceso pagalba yra užtikrinamas vertinimo procedūrų suderinamumas visose Akreditacijos įstaigose, kurios kartą per metus susitinka "Akreditacijos įstaigų forume" (AĮF) tam, kad apsikeistų informacija bei darbo patirtimi. AĮF parengia rekomendacijas dėl aplinkosaugos vertintojų akreditacijos, kompetencijos vertinimo ir priežiūros.

 

 

Lietuvos EMAS Akreditacijos įstaiga:

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Aplinkos ministerijos
Algirdo g. 31, LT-2006, Vilnius
Tel.: (85) 2136126
Faks.: (85) 2136153
http://www.nab.lt

 

 

Komisija

Komisijos pagrindinė užduotis yra užtikrinti tinkamą EMAS įgyvendinimą, vertinti ir skatinti schemą ES lygiu, pavyzdžiui, skleidžiant informaciją apie geriausias praktikas. Naudodamasi iš šalių-narių surinkta informacija, Komisija nusprendžia dėl konkrečių priemonių, nukreiptų dalyvavimo (ypač MVĮ) EMAS skatinimui, taikymo reikalingumo.  Komisija skatina bendradarbiavimą tarp šalių-narių ir kartu su suinteresuotomis pusėmis  yra atsakinga už rekomendacinių dokumentų (vadovų) parengimą, kurių pagalba yra siekiama užtikrinti nuoseklų EMAS reikalavimų įgyvendinimą visose šalyse-narėse. Nustatydamos viešųjų pirkimų politikos kriterijus Komisija ir kitos Bendrijos institucijos sieks, kad juose būtų atsižvelgiama į EMAS. Komisija tvarko aplinkosaugos vertintojų ir EMAS registruotų organizacijų registrą bei užtikrina jo prieinamumą visuomenei. Praėjus penkeriems metams po EMAS reglamento įsigaliojimo, Komisija atliks schemos veiklos ir susijusių tarptautinių pokyčių analizę bei EMAS emblemos naudojimo, pripažinimo ir interpretavimo įvertinimą. Galiausiai, Komisija yra atsakinga už techninės pagalbos teikimą šalims-kandidatėms, kurios steigia schemos įgyvendinimui reikalingas struktūras.

 

 

Šalys-narės

Šalys-narės yra atsakingos už EMAS įgyvendinimą savo šalyse ir privalo teikti Komisijai informaciją apie schemos įgyvendinimo eigą. Jos įsteigia ir prižiūri Kompetentingas įstaigas bei Akreditacijos įstaigas, parengia rekomendacijas dėl organizacijų registracijos laikino sustabdymo ir panaikinimo. Kiekviena šalis-narė turi nuspręsti, kaip, kuriant  aplinkosaugos įstatymus ir kontroliuojant jų vykdymą, gali būti atsižvelgiama į EMAS registracijos faktą (dereguliacija), o apie šiame kontekste priimtus sprendimus turi būti informuojama Komisija. Nacionaliniu lygiu šalys-narės skatina verslo subjektų ir kitų organizacijų dalyvavimą EMAS. Mažų ir vidutinio dydžio įmonių atžvilgiu, EMAS reglamentas įpareigoja šalis-nares sukurti ar paremti specialias techninės pagalbos priemones, kurios pagelbėtų pastarosioms registruotis ir atitikti EMAS reikalavimus. Kad paskatinti dalyvavimą EMAS, šalys-narės taip pat turėtų apsvarstyti, kaip į EMAS registraciją būtų galima atsižvelgti vykdant viešuosius pirkimus, ir informuoti Komisiją apie šiame kontekste priimtus sprendimus.

 

 

14 straipsnio Komitetas

14 straipsnyje minimas Komitetas yra EMAS valdymo komitetas (angl. Steering Committee). Pirmininkaujant Komisijai, Komitetas atstovauja šalis-nares ir įvairias interesų grupes, tokias kaip pramonė, asociacijos, aplinkosauginės NVO ir t.t. Tam, kad padėti Komisijai spręsti praktinius EMAS reglamento įgyvendinimo klausimus, kasmet yra surengiami keli Komiteto posėdžiai. Komiteto veiklos sritis yra apibrėžta reglamente. Be kita ko, ji apima: geriausių praktikų schemai plėsti paiešką, taisyklių dėl emblemos naudojimo priėmimą, reglamento priedų peržiūrėjimą ir atnaujinimą.

 

 

EMAS Informacinė Tarnyba (EMAS HELPDESK)

EMAS Informacinė Tarnyba Komisijos vardu renka informaciją iš šalių-narių apie registruotas organizacijas, akredituotus aplinkosaugos vertintojus ir teikia skatinimo bei informavimo paslaugas visoms suinteresuotoms pusėms EMAS tinklalapio pagalba ar atsakydama į telefonu/faksu/elektroniniu paštu pateikiamas užklausas.