Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Balsių tvenkinio, Ašučio (nuo Balsių tvenkinio iki Šilalės miesto tvenkinio) ir Lokystos (nuo Šilalės miesto ribos apie 4 km iki Šarūnkalnio piliakalnio) upių vagų bei pakrančių valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Balsių tvenkinio, Ašučio (nuo Balsių tvenkinio iki Šilalės miesto tvenkinio) ir Lokystos (nuo Šilalės miesto ribos apie 4 km iki Šarūnkalnio piliakalnio) upių vagų bei pakrančių valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė Šilalės rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus  g. 2, tel. (8 449) 76118, Šilalė.


2. Užsakovas – Šilalės rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus  g. 2, tel. (8 449) 76118, Šilalė.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Balsių tvenkinio, Ašučio (nuo Balsių tvenkinio iki Šilalės miesto tvenkinio) ir Lokystos (nuo Šilalės miesto ribos apie 4 km iki Šarūnkalnio piliakalnio) upių vagų bei pakrančių valymas.

 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Šilalės miestas.

 

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Balsių tvenkinys (plotas 11,6 ha), Ašučio ir Lokystos upių ruožai Šilalės miesto teritorijoje uždumblėję. Planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas.
    Žemsiurbės ir ekskavatoriaus pagalba planuojama išvalyti Balsių tvenkinį (apie 11,6 ha ploto), Ašučio (apie 3,4 km ilgio) ir Lokystos (apie 4 km ilgio) upių ruožus nuo susikaupusio dumblo. Planuojamų darbų metu numatoma iškasti apie 28600 m3 dumblo. Iškastą dumblą planuojama laikinai sandėliuoti (kol dumblas nusausės) vandens telkinio apsaugos zonoje. Galutinis dumblo panaudojimas (sutvarkymas) bus pateiktas techniniame projekte.


6.   Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;
6.2. nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;


7.3. atlikus planuojamus darbus pagerės Balsių tvenkinio, Ašučio ir Lokystos upių ruožų rekreacinės sąlygos.


8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Balsių tvenkinio, Ašučio (nuo Balsių tvenkinio iki Šilalės miesto tvenkinio) ir Lokystos (nuo Šilalės miesto ribos apie 4 km iki Šarūnkalnio piliakalnio) upių vagų bei pakrančių valymas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.