Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos sistemų kontrolės stiprinimas

 

Aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos sistemų kontrolės stiprinimas

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Aplinkos monitoringo ir valstybinės aplinkos apsaugos sistemų kontrolės stiprinimas“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, pagal 2007–2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas ir pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“.


Projektas skirtas įsigyti priemones, reikalingas Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme numatytų kontrolės bei priežiūros funkcijų vykdymui ir Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos įgyvendinimui. Siekiant palaikyti laboratorijų darbo kokybę pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ keliamus reikalavimus, vykdant valstybinę laboratorinę kontrolę, valstybinį aplinkos monitoringą bei aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, projekto metu numatoma papildyti ir atnaujinti mėginių paėmimo, saugojimo, transportavimo, paruošimo ir analizės įrangą Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų (toliau – RAAD) ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) laboratorijose.


Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos pasienyje numatoma statyti naujas atomines elektrines, o vadovaujantis Europos atominės energetikos bendrijos steigimo sutartimi kiekviena ES narė privalo vykdyti nepertraukiamą radiacinio lygio stebėseną, kad užtikrintų pagrindinių saugos normų įgyvendinimą, ir pagal Branduolinės saugos konvenciją turi būti tinkamai pasirengusios išvengti branduolinių nelaimių, bus įsigytos ir įrengtos naujos radiacinio monitoringo ir ankstyvojo perspėjimo sistemos stotys.


Taip pat siekiama sustiprinti RAAD bei AAA kompiuterinę bazę ir aprūpinti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančius pareigūnus kokybiškomis, darbo specifiką atitinkančiomis ir kontrolės efektyvumą užtikrinančiomis priemonėmis, leisiančiomis pareigūnams tinkamai, saugiai ir efektyviai aiškinti pažeidimus.
Projekto metu bus modernizuota Valstybinės miškų tarnybos (toliau – VMT) techninė bazė, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos miškų įstatyme numatytų valstybinės visų nuosavybės formų šalies miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės funkcijų, priskirtų VMT, vykdymą.

Siekiant sustiprinti ir atnaujinti oro monitoringo sistemą Lietuvoje bus įsigytos 4 matavimo stotys, siekiant modernizuoti aplinkos apsaugos sistemos laboratorijas bus įsigyta 70 vnt. laboratorinės įrangos, siekiant sustiprinti aplinkos kontrolės sistemos pajėgumus, aprūpinant priemonėmis, reikalingomis kontrolės ir priežiūros funkcijų vykdymui, bus įsigyta 24 vnt. plaukiojimo priemonių, kontrolės įranga (376 vnt.), kompiuteriai (234 vnt.) ir 14 transporto priemonių.

Projekto pradžia – 2013 m. birželio 28 d.
Projekto pabaiga –  2014 m. lapkričio 28 d.
Projekto biudžetas – 1 616 027,86 eurai (5 579 820,99 Lt)