Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Joniškio I tvenkinio ant Sidabros upės būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Joniškio I tvenkinio ant Sidabros upės būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB „Projektų gama“, Raudondvario pl. 99,  tel. (8 37) 329010, Kaunas.


2. Užsakovas – Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, tel. (8 426) 69142, Joniškis.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Joniškio I tvenkinio ant Sidabros upės išvalymas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Joniškio rajono savivaldybė, Joniškio miestas.

 

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Joniškio I tvenkinio (plotas – 9,6 ha, kodas - 40050053) pakrantės apaugusios nendrėmis, švendrais, seklesnėse tvenkinio vietose kaupiasi dumblas. Dumblo sąnašų storis siekia iki 0,5 m. Šiuo metu į tvenkinį patenkančios viršnorminės taršos nėra.


Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje yra saugomas kultūros paveldo objektas – Senojo miesto vieta (kodas: 30329) Taip pat yra registrinis istorijos paminklas, kurio pavadinimas Joniškis (kodas: 17084).


Darbų metu ekskavatoriumi bei žemsiurbe numatoma išvalyti apie 8,6 ha tvenkinio ploto. Ekskavatoriumi iškastas dumblas (priekrantės zona) bus pakrautas į savivarčius ir gabenamas į valstybinėje žemėje numatytą sandėliavimo vietą prie tvenkinio, už jo pakrantės apsaugos juostos. Iki dumblo sandėliavimo vietos bus įrengtas laikino privažiavimo kelias. Žemsiurbe siurbiamas dumblas pulpovamzdžiais bus transportuojamas į numatytus įrengti dumblo sėsdintuvus. Darbų metu numatoma iškasti apie 28 000 m3 sąnašų ir dumblo. Atlikti tvenkinio dumblo tyrimai parodė, kad dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais, todėl jis sandėliavimo vietoje bus išdžiovinamas, išlyginamas ir apsėjamas daugiamete žole.

 

5.1. Atsižvelgiant į tai, kad planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į  Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir nedaro neigiamo poveikio šalia esančioms šio tinklo teritorijoms, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas - netikslingas.

 

6.   Pastabos ir pasiūlymai:

 

6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą.

 

7. Pagal pateiktą poveikio aplinkai atrankos medžiagą pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

 

7.1. Planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į  Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritoriją;

 

7.2. Planuojamas iškasti dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais;

 

7.3. Planuojama veikla neturės reikšmingos neigiamos įtakos paviršinio ir požeminio vandens hidrologiniams režimo pokyčiams;


7.4. Planuojama veikla neturės neleistinos neigiamos įtakos paviršinio ir požeminio vandens kokybei;


7.5. Atlikus planuojamus darbus pagerės Joniškio I tvenkinio rekreacinė būklė.


8. Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Joniškio I tvenkinio ant Sidabros upės išvalymas, poveikio aplinkai

vertinimas neprivalomas.