Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Onuškio ežero ekologinės būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Onuškio ežero ekologinės būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB „Daugėla”, Žalgirio  g. 90, tel. (8 5) 273 3385, Vilnius.


2. Užsakovas – Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto  g. 33, tel. (8 5) 285 8300, Trakai.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Onuškio ežero ekologinės būklės gerinimas.

 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Onuškio miesto šiaurinė dalis, Trakų r. sav.

 

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Onuškio ežeras (plotas – 27,6 ha) uždumblėjęs. Dumblo sluoksnio storiai siekia iki 4,21 m., apie 4 kartus viršija vandens gylį. Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje nėra saugomų teritorijų ar objektų.
    Planuojamos ūkinės veiklos metu, žemsiurbės ir ekskavatoriaus pagalba planuojama išvalyti apie 3,7 ha ežero ploto nuo susikaupusio dumblo. Darbų metu numatoma pašalinti apie 99 000 m3 dumblo ir 4000 m3 vandens augalijos. Iškastą dumblą numatoma laikinai sandėliuoti numatomuose įrengti vandens telkinio apsaugos zonoje laikinuose dumblo sėsdintuvuose. Atlikti ežero dumblo tyrimai parodė, kad dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais, todėl jis gali būti panaudojamas pažeistų teritorijų rekultyvavimui.


6.   Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į saugomas teritorijas;

 

7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;

 

7.3. atlikus planuojamus darbus pagerės Onuškio ežero rekreacinės sąlygos.


8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Onuškio ežero ekologinės būklės gerinimas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.