Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės gerinimo Pasvalio mieste poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės gerinimo Pasvalio mieste poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, tel. (8 451) 54 133, Pasvalys.


2. Užsakovas – Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, tel. (8 451) 54 133, Pasvalys.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės gerinimas Pasvalio mieste.


4.  Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Pasvalio miestas.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Pasvalio tvenkinys (plotas – 9,2 ha) įrengtas ant Lėvens upės uždumblėjęs. Dumblo sluoksnio storiai vietomis sieki iki 0,7 m. Planuojamos veiklos vietovė nepatenka į „Natura 2000 teritorijas“.
    Planuojama išvalyti Pasvalio tvenkinį nuo susikaupusio dumblo žemsiurbe ir pašalinti perteklinę, menkavertę vandens augaliją. Planuojamų darbų metu numatoma iškasti apie 9100 m3 dumblo. Iškastą dumblą numatoma laikinai (kol dumblas nusausės) sandėliuoti apie 60 m atstumu nuo tvenkinio planuojamuose įrengti laikinuose dumblo sėsdintuvuose. Tvenkinyje susikaupusio dumblo kokybės įvertinimas bus pateiktas techniniame projekte. Paaiškėjus, kad dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais ir naftos produktais, dumblą numatoma panaudoti Ustukių kaimo karjero rekultyvavimui. Planuojamų darbų metu numatoma sutvarkyti tvenkinio pakrantes pašalinant menkaverčius krūmynus.


6.   Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. planuojamos ūkinės veiklos vietovė nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas;


7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;


7.3. atlikus planuojamus darbus pagerės Pasvalio tvenkinio rekreacinės sąlygos.


8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Lėvens upės ir jos tvenkinio būklės gerinimas Pasvalio mieste, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.