Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Šešupės upės valymo Kalvarijos miesto ribose poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Šešupės upės valymo Kalvarijos miesto ribose poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

1. Informaciją atrankai pateikė UAB „Strateginiai transporto sprendimai“, Žalgirio g. 90-402, LT-09303, Vilnius.


2. Užsakovas – Kalvarijos savivaldybės administracija, Laisvė g. 2, tel. (8 343) 23 894, Kalvarija.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Šešupės upės ruožo valymas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Kalvarijos miestas.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: planuojamas valyti Šešupės upės ruožas yra Kalvarijos mieste. Planuojamas valyti upės ruožas nepatenka į saugomas teritorijas, retų ar nykstančių augalų ar gyvūnų buvimo vietų nenustatyta. Pro kultūros paveldo objektą (Kalvarijos buvusio dvaro sodybos fragmentai unikalus objekto kodas 334) prateka maža dalis planuojamo valyti Šešupės upės ruožo, taip pat nemaža upės ruožo dalis ribojasi su kitu kultūros paveldo objektu (Kalvarijos miesto istorinė dalis unikalus objekto kodas 17087).

    Numatoma valyti apie 2,85 km ilgio Šešupės upės ruožą. Šiame upės ruože pastebima intensyvi krantų erozija. Upės vagoje gausiai susikaupę nešmenys. Pagal atlikus tyrimus nustatyti 0,4-1,2 m storio dumblo sluoksniai. Atlikus Šešupės upės vandens kokybės tyrimus, nustatyta, kad nei vienas iš tirtų upės vandens kokybės parametrų neviršija didžiausių leistinų koncentracijų ir ribinių verčių. Atlikti dumblo tyrimai parodė, kad dumblas nėra užterštas sunkiaisiais metalais, naftos produktų neaptikta, todėl jį galima naudoti dirvoms tręšti, karjerams rekultivuoti ir sąvartynams uždengti.
    Dumblo pašalinimo darbus numatyta atlikti žemsiurbe, ilgastrėliais ekskavatoriais ir rankiniu būdu. Ekskavatoriumi planuojama iškasti apie 10 000 m3 dumblo.  Valymo darbai rankiniu būdu bus atliekami požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, patiltėse ir kitose sunkiai prieinamose vietose. Likęs upės ruožas numatomas valyti žemsiurbe pumpuojant dumblą (apie 21000 m3) į laisvoje valstybinio žemės fondo žemėje planuojamus įrengti laikinus dumblo sėsdintuvus.
6.   Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:


7.1. atlikus planuojamus darbus pagerės Šešupės upės ruožo rekreacinės sąlygos;


7.2.  planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;


7.3. planuojamas iškasti dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais ir naftos produktais;


7.4. augmenijos liekanų ir kitų skendinčių nešmenų sugaudymui numatoma naudoti specialiąsias bonas.


8.  Priimta atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai, Šešupės upės ruožo valymas Kalvarijos mieste, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.