Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Helsinkyje vyks dvyliktas Valstybių narių komiteto susitikimas

 

Helsinkyje vyks dvyliktas Valstybių narių komiteto susitikimas

2010 m. birželio 08 – 11 d. Helsinkyje (Suomija), vyks dvyliktas Valstybių narių komiteto (VNK), įsteigto vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, susitikimas.

 

Valstybių narių komitetas atsako už nuomonių apie Europos Cheminių Medžiagų Agentūros ar valstybių narių pasiūlytų sprendimų projektus pagal REACH reglamento VI antraštinę dalį (Įvertinimas) ir pasiūlymus dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų, kurioms turi būti taikoma REACH
reglamento VII antraštinėje dalyje (Autorizacija) nustatyta autorizacijos procedūra, galimų skirtumų suderinimą.

Susitikime bus kalbama apie ECHA ruošiamą 2-ąją rekomendacija apie prioritetinių cheminių medžiagų įtraukimą į REACH reglamento XIV priedą (XIV priedas: AUTORIZUOTINŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS).

Susitikimo metu bus pateikta informacija apie įvykusį balsavimą raštu dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų įtraukimo į kandidatinį didelį susirūpinimą keliančių medžiagų
sąrašą, bei bus diskutuojama dėl 3 cheminių medžiagų įtraukimo į kandidatinį didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašą. Taipogi bus aptariami kiti klausimai susiję su Valstybių narių komiteto tolimesne veikla bei būsimais darbų krūviais, bei patikslintos būsimų susitikimų datos.

 

Susitikime dalyvaus Aplinkos būklės vertinimo departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė ir vyriausioji  specialistė Jurgita Balčiūnienė (tel.: 8-5-2126094).